Search form

Filippi 2:15

15hǝn asike b̃ikad natideh tosa avan ideh tolǝboi b̃ikel husur gamito. Len nǝmauran samito mitiveveu ŋai, namesian teb̃uer, sum̃an anatun aGot gail, naut kǝmas navile a pan nǝmargobut mǝttotoh lan, topul hǝn nǝvanuan nǝlolit tokab̃kab̃ur, topul hǝn nǝsaan. Be gamit mitimasm̃ial hum nam̃ial lotom̃ial len margobut hǝn navile a pan,