Search form

Na-kel-vǝhoti-an 16:19

19Nab̃iltivile imap̃ul hǝn nahudhut itor. Navile tiltile gail am sinaluṽoh hǝn nǝvanuan gail, luteh vǝmasirsir. AGot inau tǝlmam hǝn naut a Papilon toyalyal, ale ilav nab̃iliwai hǝn nǝwain hǝn nab̃iltilol paŋpaŋ san maii.