Search form

Na-kel-vǝhoti-an 2:10

10Samtemǝtahw len na-lǝŋon-isa-vǝsa-an ideh pǝpadaŋ hǝn b̃egǝm hǝn gamito. Natǝmat dereh tibar hǝn gamit galevis len naim bǝbaŋis hǝn b̃italtal husur nadǝlomian samito ke timabe, ale dereh mǝtelǝŋon tisa vǝsa len nǝmariboŋ tesǝŋavur. Mitidaŋ len ginau, naut kǝmas nǝmatan b̃ibar gamito, ale dereh nilav nǝprais hǝn nǝmauran kitin mai gamito.