Search form

Na-kel-vǝhoti-an 2:16

16Imagenan, mitipair dan nǝsaan samito! Asike mǝtb̃igole, vǝha-sua ŋai dereh negǝm, b̃al mai gamit mǝttohusur aNikolaus hǝn nab̃u nǝb̃alan hǝn nabuŋogw.