Search form

Na-kel-vǝhoti-an 3:16

16Be husur mǝttopat rivuh, mǝtopud kǝkereh ŋai, mǝtsapud buni, mǝtsasusus buni, vǝha-sua ŋai dereh nep̃ulai hǝn gamito dan nabuŋogw, nemǝtahun gamito!