Search form

Na-kel-vǝhoti-an 8

Nabuburutan na-vǝha-mǝlevru-an

1Nǝboŋ aTuhsipsip tokin kotov nabuburutan na-vǝha-mǝlevru-an, len nǝmav naut eb̃ut len nahudhut nǝhaua. 2Beti noris aŋel lotomǝlevru lotoil len nǝhon aGot, ale ilav nǝtrampet+ lotomǝlevru mai galito.

3Ale aŋel sual am totǝgau nasiloh nagol hǝn nǝhai pǝhas tobasw, egǝm il ben nǝmel tutumavan.* Ale aGot ilav nǝhai pǝhas isob̃ur maii, hǝn b̃igol b̃ib̃on mai na-sor-tuṽ-an gail silat siGot p̃isi. Ale eviol hǝni len nǝmel tutumavan lotoum hǝni hǝn nagol, nǝmel tutumavan enan ipat a m̃o len nab̃iltihai bǝtbǝtah. 4Ale nǝbasuhab hǝn nǝhai pǝhas tob̃on mai na-sor-tuṽ-an gail silat siGot, evi mǝhat len nǝhon aGot, dan navǝlan aŋel. 5Beti aŋel enan ilav nadurinen topaŋ dan nǝmel tutumavan, igol epul len nasiloh nagol hǝn nǝhai pǝhas, ale ebubulani vi lan navile a pan, ale nab̃iliurur ekurut, ikad nǝwalan gail, nǝkabil ikabil mai nadu edu.*

Nǝtrampet gail

6Beti aŋel lotomǝlevru lotokad nǝtrampet lotomǝlevru, loutaut hǝn lǝb̃eṽuv gail.*

7Aŋel metǝkav eṽuv nǝtrampet san. Nǝais+ mai nǝhab artob̃on mai nǝda, aGot idaŋi vi lan navile a pan. Nahudhut tosua dan totor hǝn navile a pan, nǝhab ihani. Nǝhai tosua dan totor, nǝhab ihan tavun gail, mai naliol kǝsan p̃isi.*

8Beti aŋel na-vǝha-ru-an eṽuv nǝtrampet san, ale natit hum nab̃iltiṽehuh topaŋ, aGot ibar hǝni len tas. Nahudhut nǝtas tosua dan totor egǝm vi da. 9Nahudhut tosua dan totor hǝn natit p̃isi tomaur len tas, lumat, mai len nǝlanis p̃isi, tosua dan totor lumasig.

10Beti aŋel na-vǝha-tor-an eṽuv nǝtrampet san. Nab̃iltim̃eso topaŋ hum nam̃ial, iteh dan nǝmav vi lan nahudhut tosua dan totor hǝn nawisel gail mai nabǝko gail.* 11(Ale lokis nam̃eso enan hǝn Nǝhai Tokon.) Nahudhut tosua dan totor hǝn nǝwai egǝm kon, ale nǝvanuan isob̃ur lumat husur lotomun nǝwai enan tokon.*

12Beti aŋel na-vǝha-vat-an eṽuv nǝtrampet san. Natsua iṽas nahudhut tosua dan totor hǝn namityal mai nahǝbati mai nam̃eso gail, hǝn nǝmargobut b̃esusuan nahudhut tosua dan totor hǝn nam̃ialan halito. Nam̃ial eb̃uer len nahudhut tosua dan totor hǝn nalennǝyal mai nalenmariug.*

13Beti nokǝta, ale naikel+ sua tomǝlah len namǝsav, nosǝsǝloŋ hǝn tokai habat ke, “Wee! Namǝtahwan! Namǝtahwan! Namǝtahwan dereh tibar alat lotosuh len navile a pan, bathut nǝsa b̃evisi bogai, nǝboŋ aŋel namǝkot lototor lǝb̃eṽuv nǝtrampet salit gail!”