Search form

Titus 3:12

Nakelean namǝkot

12Nǝboŋ nǝb̃esǝvat aArtemas o aTikikus van hǝn gaiug, hisi hǝn gǝb̃egǝm hǝn ginau len naut a Nikop̃olis, husur nunau sǝhoti tia ke nitoh ei len nǝboŋ hǝn naut susus.