Search form

Yowan 18

Yeŧu amobanaa

1Wi Yeŧu abaaŋ pñehan, aya na baţaşarul, kë bamuur katant ki Ŧedroŋ. Uwoorta uloŋ uwo du plut, kë du wa di di ayaaŋ aneej na baţaşarul.

2Kë Yuda, ankwaapuluŋ aşë me dko mënţ, ţiki Yeŧu ajon kayit da na baţaşarul. 3Aya du uwoorta mënţ aţij pnŧuk pi bangoli na bayeŋ biki *baţeŋan baweek na *bafariŧay bawululuŋ ; bawo na ŋkaniya na ifiiţi akuţ awo na ikej. 4Yeŧu, ammeeŋ uko unwooŋ i pdola bŧi, apën aşë hepar baka aji : « In i naklaaŋ ba? »

5Kë baŧeem aji : « Yeŧu i Naŧaret. »

Kë aji na baka : « Nji a » Kë Yuda ankwaapuluŋ aşë naţ na baka. 6Wi Yeŧu ajakuŋ na baka : « Nji a. » Kë başë kak ufeţ, ajot ţi mboş.

7Kë akak ahepar baka aji : « Naji in i naklaaŋ ba? »

Kë baŧeem aji : « Yeŧu i Naŧaret. »

8Kë aji na baka : « Djakan aji nji a. Woli nji i naklaaŋ, nawutan biki baya. » 9Hënk di di uko wi abiiŋ aji na Naşibaţi wi akñehanuluŋ udolaniiŋ: « Mënneemandën nin aloŋ ţi biki iwulnuŋ. »

10Wal mënţ, kë Ŧimoŋ Piyeer anwooŋ na kakej aşë ŧoot ka, aŧuh nalempar *naşih i baţeŋan afala kabaţ kadeenu. Katim ki nalemp mënţ kawo Malkuŧ. 11Kë Yeŧu aşë ji na Piyeer : « Kakaan kakej ki nu ţi kabeel! Işal aji mënkdaan pnkalame pi Paapa awulnuŋ, panwooŋ pi mnhaj? »

Bañooţ Yeŧu du kadun ki Anaŧ naşih i baţeŋan

(Maci 26.57-58; Markuŧ 14.53-54; Luk 22.54)

12Wal mënţ kë bangoli na naweek i baka na bayeŋ biki baweek biki bayuday kë başë mob Yeŧu atan. 13Bañooţa duna du Anaŧ+, aşin ahar Kayif. Kayif awooŋ naşih i baţeŋan ţi uşubal mënţ. 14Ul abiiŋ awul bayuday uşal aji : « Uhokan ñaaŋ aloolan akeţ pa bañaaŋ bŧi. »

Ppok pi Piyeer

(Maci 26.69-70; Markuŧ 14.66-68; Luk 22.55-57)

15Ŧimoŋ Piyeer na naţaşar Yeŧu aloŋ bawo ţi pţaş Yeŧu. Naşih i baţeŋan ame naţaşarul anwooŋ na Piyeer. Kë naţaşarul mënţ aşë neej na Yeŧu du blay bi *naşih i baţeŋan. 16Kë Piyeer aşë naţ du bdig añog plëman. Naţaşar Yeŧu i naşih i baţeŋan ameeŋ, apën aţiini na ñaaţ ankyeŋuŋ plëman, ado Piyeer kë aneeji.

17Ñaaţ nayeŋ plëman aji na Piyeer wal mënţ: « Iwi iinwo kak aloŋ ţi baţaşar ñiinţ i i? »

Kë aji na a : « Mënwo a. »

18Balemp na bayeŋ baŧehan bdoo afooy ba atëma ţiki ujonţ uwoo. Piyeer awo da kak na baka atëma.

Naşih i baţeŋan na Yeŧu

(Maci 26.59-66; Markuŧ 14.55-64; Luk 22.66-71)

19Naşih i baţeŋan ahepar Yeŧu ţi uko wi baţaşarul na ţi iko yi akjukanuŋ. 20Kë Yeŧu aŧeema aji : « Na pnak di di nţiiniiŋ na bañaaŋ bŧi. Djon kajukan du *itoh iñehanaani na du *Katoh Kaweek ki Naşibaţi, di bayuday bŧi bajaaŋ bayitna. Mëmbaaŋ kamena uko uloŋ. 21We ukaaŋ kë ikheparaan ba? Heparan banŧiinkuŋ uko wi njukanuŋ baka ; bukal bame uko wi nji nţupuŋ. »

22Wi aŧeemuŋ haŋ, kë aloŋ ţi bayeŋ annaţuŋ da aşë koba kañen ţi kajeem aji na a : « Hënk di di ikŧeemuŋ Naşih i baţeŋan? »

23Kë Yeŧu aşë ji na a : « Woli dţup buţaan, kdiiman jibi nţupi buţaan ; bë woli dţup bnuura, we ukaaŋ kë ikobën? »

24Kë Anaŧ aşë do kë bañooţa du Kayif Naşih i baţeŋan. Iñenul itanana wal mënţ.

25Kë Piyeer aşë wo du blay atëma, baji na a : « Iwi kak, jëm iwo aloŋ ţi baţaşar ñiinţ i i? »

Kë apok aji : « A-a, mënwo a. »

26Wal mënţ, nalempar Naşih i baţeŋan aloŋ, ayiţ i Piyeer abiiŋ afal kabaţ aji na a : « Mënwinu lah du uwoorta na a i? » 27Kë Piyeer akak apok. Ţi dko mënţ kë uguk uşë haan.

Yeŧu du kadun ki Pilat

(Maci 27.1-2,11-14; Markuŧ 15.1-5; Luk 23.1-5)

28Bapënna wal mënţ du uko Kayif, ajej Yeŧu ayaanaan du katoh kaweek ki *Pilat nanŧuŋa anwooŋ i Rom. Nfa mamban wal mënţ. Kë bayuday başë wo baanneej du katoh, baŋal kawo bajinţ kahilna kade pde pi *Ufeŧtu wi Mbuur. 29Waŋ ukaaŋ kë Pilat apën du bdig abi du baka aşë hepar baka aji : « we wi ñiinţ i adoluŋ ba? »

30Kë baŧeema aji : « Woli aanwo lah nado buţaan, ŋënkţiju a. »

31Kë Pilat aji na baka : « Najejana nawayëş bdidi'an jibi bgah bi nan bajakuŋ. »

Kë baŧeema aji : « An baromeŋ naandinan ŋji ŋfiŋ ñaaŋ. » 32Hënk di di uţup wi Yeŧu abiiŋ aţup jibi akkeţari udolaniiŋ.

33Pilat aneej wal mënţ du katoh aşë du Yeŧu aji na a : « Iwi, iwo naşih i bayuday i? »

34Kë aŧeema aji : « Iwi ţi uleefu ijakuŋ uko waŋ këme baloŋ baţupuŋ haŋ ţi nji? »

35Kë aji na a : « Nji, dwo nayuday i? Biki uŧaaku, *başih biki baţeŋan baţijiiŋ ţi nji. We wi idoluŋ ba? »

36Kë aŧeema aji : « Pşih pi naan paanwo pi umundu wi. Woli pawo lah pi umundu wi, balempar naan bagutan kaneenan bayuday pmobën. Kë pşih pi naan paşë wo paanwo pi mboş. »

37Kë Pilat aşë ji na a : « Ikeer awo naşih? »

Kë aŧeema aji : « Ijakuŋ haŋ: dwo naşih. Dbuka abot abi ţi umundu pa pdiiman uko unwooŋ manjoonan. Ñaaŋ anwooŋ i manjoonan aji ŧiink pdiim pi naan. »

38Pilat aji na a : « we uwooŋ manjoonan? »

Wi ajakuŋ haŋ, aşë kak apën aya du bayuday aji na baka : « Mënwin ţi a nin uko uloŋ unkkaaŋ nji aduknaanaa. 39Kë jibi njaaŋ kawutanan nakalabuş aloŋ ţi wal wi Ufeŧtu wi Mbuur, naŋal nwutanan “Naşih i Bayuday” i? »

40Kë başë huuran aji : « A-a, mënţ ul a. Barabaaŧ i i ŋŋaluŋ iwutan. » Kë Barabaaŧ mënţ aşë wo nalaŧ naweek.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index