Search form

Luk 22

Baţeŋan baweek na bajukan Bgah baŧiinkar pa pfiŋ Yeŧu

(Maci 26.1-5,14-16; Markuŧ 14.1-2,10-11)

1Ufeŧtu wi ipoom indaţ wi bajaaŋ bado *Ufeŧtu wi Mbuur uñog wal mënţ. 2*Baţeŋan baweek na *bajukan Bgah baŋal pfiŋ Yeŧu, aşë ţi uko wi bañaaŋ bakbiiŋ kado, ukaaŋ kë bakla jibi bakdoli kadoo kafiŋa.

3Kë uşal wi *Ŧatana uşë neej ţi Yudaŧ, i bajaaŋ bado Iŧkariyot, anwooŋ aloŋ ţi *banjañan iñeen na batëb. 4Aya du baţeŋan baweek na baweek biki bangoli bayeŋ *Katoh Kaweek ki Naşibaţi, aŧiinkar na baka jibi akwuli baka Yeŧu. 5Balilan fuţ aşë dinan pwula itaka. 6Kë ul, aşë la wal wi akwuluŋ baka'a, bë pnŧuk pi bañaaŋ paankmaar.

Yeŧu abomandër na banjañan pa ufeŧtu wi Mnjeeh

(Maci 26.17-25; Markuŧ 14.12-21; natenan ţi Yowan 13.21-30)

7Ţi wal wi *ufeŧtu wi ipoom indaţ, unuur wi bajaaŋ bafiŋ ŋkaneel pţeŋanaan *ufeŧtu wi mnjeeh ubani. 8Kë Yeŧu aşë yil Ŧimoŋ Piyeer na *Yowan aji na baka : « Nayaan najuŋ un kañah ki ufeŧtu. »

9Kë başë hepar a aji : « Ţuŋ di di iŋaluŋ ŋjuŋnu ka? »

10Kë aşë ŧeem baka aji : « Natenan, woli naneej ţi ubeeka, nayit na ñiinţ aloŋ ankuŋiiŋ pdunk pi meel. Naţaşana, du katoh ki akyaaŋ kaneej, 11naji na ajug katoh : “Najukan aji : Ţuŋ di meeţ di akdeenuŋ pde pi ufeŧtu na baţaşarul dawooŋ?” 12Ayuujan du bko duuţ, meeţ dhaan danwooŋ na iko yi naknumiiŋ bŧi. Dul di di nakyaaŋ kabomanun ŋhilna ŋde pde pi ufeŧtu. »

13Kë bayaa, aya awin iko bŧi jibi Yeŧu ajakuŋ na baka, aşë juŋ pde.

Kañah kabaañşaani

(Maci 26.20,26-29; Markuŧ 14.17,22-25; 1 Korinŧ 11.23-26)

14Wi wal wi pde ubanuŋ, kë Yeŧu aşë ţo ţi umeeşa na *banjañanul. 15Wi wi aşaaŋ aji na baka : « Dŋal maakan kade pde pi ufeŧtu+ wi na an ji ndo kaneej ţi mnhaj. 16Dţupan, mënkak ade pa te wal wi uko wi pde pi pakţeŋanuŋ ukdolaniiŋ du *Pşih pi Naşibaţi. » 17Ajej pnkalame ploŋ, abeeb Naşibaţi aşë ji : « Nayeenkan pa, nafaaşiir ; 18dţupan, mënkak adaan poot te wal wi *Pşih pi Naşibaţi pakbiiŋ. »

19Wi abaaŋ, aşë jej kapoom, abeeb Naşibaţi, akitëş ka awul baka aşë ji : « Uleef naan wii wi, unwulaniiŋ pa an. Naluŋiiŋ nado kado hënk, uwo mnleşan mi naan. » 20Wi babaaŋ pde, akak ado haŋ na pnkalame aji : « Poot pi pawooŋ pñaak pi naan pantuluŋ pa an, pi Naşibaţi aţeŋanaanuŋ bhoŋar bhalu. »

Yeŧu aţup aji aloŋ ţi banjañanul akwaapuluŋ

(Maci 26.21-25; Markuŧ 14.18-21)

21« Natenan, ñaaŋ anwooŋ i kawaapën aţo na nji ţi umeeşa wi. 22Na manjoonan, *Abuk Ñiinţ awo kakeţ jibi Naşibaţi ajakuŋ, kë ñaaŋ anşaaŋ awaapa aşë wuţan! » 23Wal mënţ, kë *banjañan başë wo ţi pla ñaaŋ ahoŋ ţi baka akdoluŋ uko waŋ.

In awoonuŋ naweek?

(Maci 20.24-28; 19.28; Markuŧ 10.41-45)

24Blaţar bapën ţi *banjañan kë baŋal kame i bahilanuŋ kaji awoonuŋ naweek ţi baka. 25Kë Yeŧu aşë ji na baka : « Başih biki ŋŧaak baji baŋotna biki başihuŋ, kë banşihuŋ bado kë baji badu baka “bado bnuura” 26Kë uşë paţ pa an, anwoonuŋ naweek ţi an awo kaţëp ţëp kawo ji anwoonuŋ nampoţi, kë ankwuluŋ uworda awo kaţëp ţëp kawo ji ankdoluŋ uko wi uworda ujakuŋ. 27In adëmnuŋ ba? Anţooŋ ţi umeeşa këme ankyişuluŋ pde? Mënţ anţooŋ ţi umeeşa a i? Nji kë nşë wo ţi pŧoofan, ji anklemparuŋ bañaaŋ! »

Uko wi Yeŧu ahoŋuŋ banjañan

(Maci 19.28)

28« An nawo na nji wal wi nwooŋ ţi mnhaj bŧi, 29kë jibi Paapa awulnuŋ pşih, hënk di di nkaaŋ awulan pa. 30Naluŋ kade kabot kadaan na nji du pşih pi naan, kabot kaţo ţi iţij yi pşih, kawayëş kntaali iñeen na ktëb ki *Iŧrayel. »

Yeŧu aţup aji Ŧimoŋ Piyeer aluŋ kapok pme'a

(Maci 26.31-35; Markuŧ 14.27-31; natenan ţi Yowan 13.36-38)

31Kë Yeŧu akak aji : « Ŧimoŋ, Ŧimoŋ, *Ŧatana añehan pa phil kaşinţ şinţanan ji ŋdeey ţi kajeţ. 32Kë nji, nşë ñehan Naşibaţi pa iwi, ihilna inaţ iliinŧ ţi pfiyaar. Woli iluŋ akak ţi nji, ktëŋţën baŧënţu. » 33Kë Ŧimoŋ Piyeer aşë ji na a : « Ajugun, woli uwo pya ukalabuş këme woli udoo wo pkeţ na iwi, nji wi. » 34Kë Yeŧu aji na a : « Ŧimoŋ Piyeer, dţupu, ji uguk udo kahaan nţa di, ipok pme'ën ŋyaaş ŋwajanţ. »

Umbooţu, umañ na kej

35Kë Yeŧu aşë hepar *banjañan aji : « Wi mbiiŋ ayilan bë naanţij nin umbooţu, nin umañ, nin işapaat, nawaaŋ uko uloŋ i? » Kë baŧeem aji : « Nin ukoolan. » 36Wi wi aşaaŋ aji na baka : « Kë hënkuŋ, ankaaŋ umbooţu awo kajej wa, na ankaaŋ umañ, kë anwooŋ aanka kej, awo kawaap umanta wi nul, kanug ka. 37Dţupan, uko wi Ulibra wi Naşibaţi uţupuŋ uwo kadolana ţi nji : “Baţu'a na bado buţaan.” » 38Baţaşarul bajaka wal mënţ: « Ajugun, ikej itëb yii yi. » Kë aŧeem baka aji : « Ukëşi. »

Yeŧu añehan Naşibaţi du pnkuŋ pi mnoliwera

(Maci 26.36-46; Markuŧ 14.32-42)

39Yeŧu apën aya du Pnkuŋ pi Mnoliwera jibi ajonuŋ kado. Baţaşarul kë baya na a. 40Wi abanuŋ du dko mënţ aşë ji na baka : « Nadoon kañehan Naşibaţi nawutna kajot ţi kaguuru. » 41Wi wi aşaaŋ aduk baka btiişu aşë ŋup añehan Naşibaţi 42aji : « Paap, woli iŋali, klowanaan mnhaj mi. Kë mënţ uŋal wi naan uşaaŋ awo kadolana, wi nu wa. » 43[Wal mënţ, kë *uwanjuŧ wi Naşibaţi uloŋ uşë pën ţi kadunul pa ptëŋţëna. 44Yeŧu ahaajala maakan, aşë ñehan Naşibaţi maakan. Uyikaj wi nul udoo kak ji pñaak ajat.]

45Wi Yeŧu añehanuŋ Naşibaţi aba, aşë naţa, akak du baţaşarul, aţënk baka kë bakŋoyënţ, banoor maakan ţiki bajooţani. 46Kë aşë ji na baka : « we ukaaŋ kë nakŋoyënţ ba? Nanaţiin nañehan Naşibaţi, nawutna kajot ţi kaguuru. »

Bamob Yeŧu

(Maci 26.47-56; Markuŧ 14.43-49; natenan ţi Yowan 18.3-11)

47Yeŧu ahum kaţiini, kë pnŧuk pi bañaaŋ paşë wuj. Yudaŧ, aloŋ ţi *banjañan iñeen na batëb kë awo ţi kadun ki baka. Abi añog Yeŧu pa pmooka. 48Kë Yeŧu aşë ji na a : « Yudaŧ, imook mook *Abuk Ñiinţ kawulna'a! » 49Wi banwooŋ na Yeŧu bawinuŋ uko unkbomandëruŋ aşë ji na a : « Ajugun, ŋtib baka na ikej? » 50Kë aloŋ ţi baka apënan kej atib afal kabaţ kadeenu ki nalempar *naşih i baţeŋan. 51Kë Yeŧu aşë ţiini na baka aji : « Naţañaan. » Wi wi aşaaŋ aban kabaţ ki ñiinţ uŋ ajeban ka.

52Yeŧu aţiini wal mënţ na *baţeŋan baweek, na baweek biki bayeŋ *Katoh Kaweek ki Naşibaţi na bantohi bambiiŋ pmoba aji : « Dwo nado buţaan i, kë nado bi pmobën na ikej na induk? 53Dji kawo na an ŋnuur bŧi du Katoh ki Naşibaţi, kë naando na pmobën. Kë wal wi uşë wo wi nan, wi bañaaŋ biki uŧejan bajaaŋ banaţa. »

Ŧimoŋ Piyeer apok aji aamme Yeŧu

(Maci 26.57-58,69-75; Markuŧ 14.53-54,66-72; natenan ţi Yowan 18.12-18,25-27)

54Bamob Yeŧu wal mënţ aşë ñooţa aneejan du katoh ki *naşih i baţeŋan. Ŧimoŋ Piyeer kë aşë low du kafeţ aţaşa. 55Baŧehan bdoo ţi pŧoof pi blay kë bañaaŋ baţo afooy ba atëma, kë Ŧimoŋ Piyeer akak aţo da. 56Ñaaţ nalemp aloŋ awina kë aţo añog bdoo ; kë aşë tena bnuura aşë ji : « Ñiinţ i kak awo na a! »

57Kë Ŧimoŋ Piyeer aşë laţa aji : « Ñaaţu, mëmme'a » 58Baţo btiişu, kë ñiinţ aloŋ akak awina, aji : « Iwi kak iwo aloŋ ţi baka! »

Kë Ŧimoŋ Piyeer aŧeema aji : « A-a, mënwo na baka. » 59Baţo uko ji uwoori, kë aloŋ akak aţup aji : « Natenan, manjoonan ma, ñiinţ i awo na a, adoo wo i *Galilay. »

60Kë Ŧimoŋ Piyeer aŧeem aji : « Iwi, mëmme uko wi ikjakuŋ. » Ţi dko mënţ, wi akţiiniiŋ, kë uguk uşë haan. 61Kë Ajugun aşë kok aten Ŧimoŋ Piyeer. Wi wi aşaaŋ aleş uţup wi Ajugun abiiŋ aţupa : « Ŧimoŋ Piyeer, dţupu, ji uguk udo kahaan nţa di, ipok pme'ën ŋyaaş ŋwajanţ. » 62Wi wi Ŧimoŋ Piyeer aşaaŋ apën bdig, awooni maakan.

Bakob Yeŧu abot akara

(Maci 26.67-68; Markuŧ 14.65)

63Bankyeŋuŋ Yeŧu bawo ţi pbeŋa, abot akoba. 64Baji bawuna këş kaşë hepara kaji : « In akobiiŋ? Iwi *Naţupar Naşibaţi, ţupan ñaaŋ ankobiiŋ! » 65Bakak akara, ikar iŧum iloŋ kak.

Bañooţ Yeŧu uruha wi bayuday

66Wi unuur ujinţuŋ, bantohi *bayuday, *baţeŋan baweek na *bajukan Bgah kë başë yitiir. Bado kë baţij Yeŧu ţi kadun ki baka, 67aşë ji na a : « Woli iwo Kriŧtu, kţupun. »

Kë aŧeem baka aji : « Woli dţupan, naankfiyaar, 68kë woli dheparan uko uloŋ, naankŧeemën. 69Kë hënkuŋ *Abuk Ñiinţ aşë ţo du kañen kadeenu ki Naşibaţi anhiniiŋ iko bŧi! »

70Wal mënţ, kë bukal bŧi başë ji : « Iwooŋ Abuk Naşibaţi keeri? »

Kë aŧeem baka aji : « Naţupi, dwo a. »

71Kë başë ji : « Ŋkak anuma aloŋ aţupun i? Un ţi ibaţun ŋŧiinkna wa ţi mntumul! »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index