Search form

Maci 13

Uhoñ wi nagur ŋdeey

(Markuŧ 4.1-9; Luk 8.4-8)

1Unuur mënţ Yeŧu apën ţi katoh aşë ţo du kabaŋ ki bdëk. 2Bañaaŋ baŧum babi wal mënţ añoga, kë adoo paya ţi bţeem bloŋ aţo ; kë bañaaŋ bŧi baduka du pkay, aŧiinka. 3Kë aşë ţëpna ţi uhoñ aţup baka ŋţup ŋŧum. Aji na baka : « Najaar apën pgur ŋdeey. 4Wi akguruŋ, ŋdeey ŋloŋ kë ŋaya ajot ţi bgah ; kë ŋkaŧ ŋabi ade ŋa bŧi. 5Ŋloŋ kë ŋajot ţi dko di mnlaak, danwooŋ daanwo na mboş, anaţa ţi dko mënţ ţiki mboş maanŧumi. 6Kë wi bnuur banaţi'aaŋ naţa aşë tër ŋa, kë jibi ŋawooŋ ŋaanka intaañ abi kay kay. 7Ŋloŋ ŋajot ţi dko di iyiw, kë iyiw idëm afiiklën ŋa. 8Ŋloŋ kë ŋajot ţi mboş mnuura, awul ŋdeey. Bloŋ baji bawul mbuk iñeen-week, bloŋ iñeen paaj, bloŋ kak mbuk iñeen ŋwajanţ. 9Ankaaŋ ibaţ iŧiinki, aŧiinkan! »

We ukaaŋ kë Yeŧu aji hoñ?

(Markuŧ 4.10-12; Luk 8.9-10)

10Baţaşar Yeŧu babi añoga aşë hepara aji : « we ukaaŋ kë iji khoñ na bañaaŋ ba? » 11Kë aşë ji na baka : « An, baţenan kë name iko injoonanuŋ yi *Pşih pi Baţi inwooŋ iimmeeţanaa, kë bandukiiŋ, baanţen baka wa. 12Ñaaŋ ankaaŋ, baluŋ kaţena ado pelan, kë anwooŋ aanka, badoo yeenka uko wi akaaŋ 13Uko mënţ ukaaŋ kë nji kahoñ na baka : ţiki baji baten, baanji bawin, baji baŧiink, baanji bate, baanji bame uko wi bajakuŋ. 14Hënk uko wi *Iŧayi *Naţupar Naşibaţi abiiŋ aţup udolana pa baka, aji :

“Woli naŧiink, naankteha te,

woli naten, naankwina win.

15Bañaaŋ biki pntaali pi badënëţ ŋhaaş

batuh ibaţ yi baka, adëŧ këş,

kaţi këş ki baka kawin

ibaţ yi baka ikuţ iŧiink

uşal wi baka ute

bakakna bafiyaar

nşë njeban baka.”

16Kë an naşë nuurandën, këş ki nan kawin, kë ibaţ yi nan ikŧiink. 17Dţupan, na manjoonan, baţupar Naşibaţi baŧum na baŧool baŧum babi ŋal pwin uko wi nakwinuŋ bë baanwin wa, akuţ aŋal pŧiink uko wi nakŧiinkuŋ bë baanŧiink wa! »

Yeŧu apiban uhoñ wi nagur ŋdeey

(Markuŧ 4.13-20; Luk 8.11-15)

18Yeŧu akak aji : « Naŧiinkan, uko wi uhoñ ujakuŋ wii wi : 19Ñaaŋ anŧiinkuŋ Uţup wi Pşih pi Baţi, aşë wo aamme uko wi ujakuŋ Ŧatana aji bi kapënan Uţup wi baŧepiiŋ ţi kaţëb ki nul. Awo ji bgah bi uţup ujotuŋ. 20Kë aloŋ awo dko di mnlaak di ŋdeey ŋajotuŋ, ayeenk ţi dko mënţ uţup na mnlilan, 21aşë wo aanka intaañ, aanji ţijan kaliinŧan. Wi Uţup ukţu'aŋ ţu bajun pnoorana këme phajana aji bi wutan wutan. 22Anwooŋ dko di iyiw, ajaaŋ aŧiink Uţup, kë manţaaf, pyok panjaaŋ pafooyan bkow, na pñeebar iko iŧum ŋaşë fiiklën Uţup aneenan wa pbuk. 23Anwooŋ mboş mnuura, ajaaŋ aŧiink Uţup, kate wa, kaşë buk ŋdeey. Aloŋ aji buk ŋdeey iñeen week, aloŋ ŋdeey iñeen paaj, aloŋ iñeen ŋwajanţ. »

Uhoñ wi umbiilu

24Yeŧu akak ahoñ na baka aji : « Natenan uko wi *Pşih pi Baţi panaamuŋ: Pawo ji ñiinţ anŧepiiŋ ŋdeey ŋnuura du uţeehul. 25Wi bañaaŋ bŧi bakŋoyënţuŋ, kë naşooradul aşë bi, agur umbiilu ţi pŧoof pi ŋdeey aşë ya na bgahul. 26Wi ŋdeey ŋanaţiiŋ, alumën kë ugof ukak apën.

27Balemparul babi aji na a : “Naweek, mënţ ŋdeey ŋnuura ŋi ŋi iŧepiiŋ du uţeeh i? Kë hum di di ujaagal uwooŋ da ba?” 28Kë aŧeem baka aji : “Naşooradaan adoluŋ uko mënţ.”

Kë balemparul başë hepara aji : “Iŋal ŋya ŋpënan wa i”? 29Kë aŧeem baka aji : “A-a, nahilan woli nalëb ujaagal kapënan ŋdeey. 30Nawutan ŋanaţa ŋul bŧi te wal wi kakit ; ţi wal mënţ dluŋ kaji na bakit : Naduniin napënan ujaagal natan nado idaaj natër wa ; naşë najej ŋdeey nahank du pnkuŧi.” »

Uhoñ wi pbuk pmpoţi na wi uko utaajanaan pşon

(Markuŧ 4.30-32; Luk 13.18-21)

31Yeŧu akak ahoñ na baka aji : «*Pşih pi Baţi panaam na pbuk pmpoţi pi ñaaŋ ajejuŋ aŧepi du uţeehul. 32Pawoonuŋ pmpoţi ţi mbuk, paşale naţa, pajaaŋ pakak bgof bandëmnuŋ ţi ugof unŧepiiŋ ţi unkintaar, ŋkaŧ ŋadoo ji ŋabi kado inŧaŋ ţi inah yi ba. »

33Yeŧu akak aţup na baka ţi uhoñ aji : « Pşih pi Baţi panaam na bko bntiinku bi ñaaţ ajejuŋ anaakrën na pşon pŧum, kë pataaj bŧi. »

Uko unkayi kë Yeŧu aji hoñ

(Markuŧ 4.33-34)

34Yeŧu aţup iko yuŋ bŧi pnŧuk pi bañaaŋ na uhoñ, aanji ţiini na baka bë aanhoñi. 35Hënk, ayuuj kë uko wi Naţupar Naşibaţi ajakuŋ udolanaa, aji :

« Dluŋ kahaabëş mntum kahoñ

dluŋ kaţup iko immeeniiŋ undiimaan wi umundu upaşaniiŋ. »

Yeŧu apiban uhoñ wi umbiilu

36Wal mënţ Yeŧu aduk bañaaŋ aşë kak katoh ; kë baţaşarul başë bi aji na a : « Pibaan un uhoñ wi umbiilu du uţeeh. » 37Kë aŧeem baka aji : « Anŧepiiŋ ŋdeey ŋnuura awooŋ *Abuk Ñiinţ ; 38uţeeh uwooŋ umundu ; ŋdeey ŋnuura ŋawooŋ bañaaŋ biki Pşih pi Baţi ; umbiilu uwooŋ banjaaŋ baţaş Naguuru. 39Naşoorad anjaaŋ aŧepi umbiilu, awooŋ Unŧaayi Uweek, kakit kawooŋ uba umundu kë bakit başë wo ŋwanjuŧ. 40Kë jibi bajaaŋ bajej umbiilu kaya tër, hënk di uba umundu ukwohaŋ ; 41*Abuk Ñiinţ aluŋ kayil ŋwanjuŧ ŋi nul, ŋaluŋ kadook bañaaŋ bŧi bankdoluŋ baloŋ bapën ţi bgah na bañaaŋ bŧi bankdoluŋ buţaan ţi Pşih pi nul. 42Ŋwanjuŧ ŋafël baka du bdoo banyikuŋ maakan : dko mënţ dawo na ŋwooni na udeeb wi pdohrën iñiiŋ. 43Wal mënţ, banwooŋ baŧool ţi këş ki Naşibaţi baluŋ kajeeh ji bnuur du Pşih pi Naşibaţi Aşin baka. Ankaaŋ ibaţ iŧiinki aŧiinkan! »

Uhoñ wi uwuuru wi bamenuŋ na wi mnlaak mantamuŋ preeş

44Yeŧu akak aji : «*Pşih pi Baţi pawo ji uwuuru wi ñiinţ aloŋ awinuŋ kë bamen du uţeeh. Akak amen wa aşë ya na mnlilan awaap bka bi nul bŧi, aya nug uţeeh mënţ.

45« Pşih pi Baţi pakak anaam na nawaap anklaaŋ mlaak mantamuŋ preeş. 46Wi awinuŋ ploŋ pnuura, aya awaap bka bi nul bŧi aya anug pa. »

Uhoñ wi bridiya

47Yeŧu aji na baka : «*Pşih pi Baţi pakak anaam na bridiya bi bafëluŋ du bdëk kë baţij ŋţëb ŋŧum. 48Wi baŧumuŋ, baŧuh kë bapul ba du pkay aşë ţo ajej ŋannuuriiŋ aţu ţi icah aşë fël ŋanwooŋ ŋaanuura. 49Kë hënk di di ukwooŋ ţi uba umundu : ŋwanjuŧ ŋaluŋ kabi kapaţëş bawuţaan na banwooŋ baŧool, 50kafël bawuţaan du bdoo banyikuŋ maakan : dko mënţ dawo na ŋwooni na udeeb wi pdohrën iñiiŋ. »

51Yeŧu ahepar baţaşarul aji : « Nateha iko yi nţupanaŋ bŧi i? » Kë baŧeem aji : « Aa, ŋtee. » 52Kë aşë ji na baka : « Kë hënk *najukan Bgah anjukuŋ uko wi Pşih pi Baţi abot aţaş uko wi ujakuŋ anaam na ajug katoh anjaaŋ ajejna ţi bka bi nul uko uhalu na ujon. »

Bañaaŋ biki Naŧaret baanfiyaar Yeŧu

(Markuŧ 6.1-6; Luk 4.16-30)

53Wi Yeŧu ahoñuŋ na baka haŋ aşë ŧool aya. 54Aya du dko di akuşnaaniiŋ aşë jukan bañaaŋ du *katoh kañehanaani ki baka, kë badoo ñoŋar aji : « Ţuŋ di di akaanuŋ uşal unŧuŋa wi? Hum di di ahiluŋ ado mlagre mi bŧi ba? 55I mënţan, aanwo abuk naţukan i? Mënţ Mariya awooŋ anin i, kë bi Yakob, Yoŧef, Ŧimoŋ na Yuda bawo baţa'ul? 56Kë baaţ baţa'ul, baanwo bŧi ţi na un i? Kë ţuŋ di ameenuŋ keeri iko yi bŧi? » 57Kë uko waŋ uneenan baka pfiyaara. Kë aşë ji na baka : «*Naţupar Naşibaţi ţi uŧaakul, na ţi katohul meeţ ţañ di di bañaaŋ bawooŋ baanji bamëbana bnuura. » 58Yeŧu aando da mlagre mnŧum ţiki baanfiyaari.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index