Search form

Maci 27

Pkeţ pi Yudaŧ

(Markuŧ 15.1-2; Luk 22.66; natenan ţi Yowan 18.28)

1Na nfa kub, *baţeŋan baweek na bantohi bayuday bŧi bayiti, aŧiinkar aji bafiŋ Yeŧu. 2Wi wi başaaŋ atana, aşë ñooţa awul *Pilat nanŧuŋa i uŧaak mënţ.

3Yudaŧ anwaapuŋ Yeŧu awin wal mënţ kë baya kafiŋa, aşë ţëga akakan *baţeŋan baweek na bantohi ktaka iñeen ŋwajanţ ki baţaknuŋ unŧaam. 4Aji na baka : « Djubani, wi nwulanaŋ ñaaŋ anwooŋ aando nin ukoolan. »

Kë başë ŧeema aji : « Ŋëmmee, utenu. » 5Afël wal mënţ itaka ţi *Katoh Kaweek ki Naşibaţi aşë pën aya ayuuladiir.

6Baţeŋan baweek bajej itaka yuŋ aşë ji : « Bgah bi nun baneenan ŋţu itaka yi du dko dhankni itaka di Katoh ki Naşibaţi ţiki iwo yi pñaak. » 7Baţiini aŧiinkar aşë nug na itaka mënţ « uţeeh wi naniw idunk » ado dko dmoyni bayaanţ. 8Ukaaŋ kë te hënkuŋ baji badu uţeeh mënţ « uţeeh wi pñaak. » 9Wal mënţ wi wi uko wi Yeremiya *Naţupar Naşibaţi abiiŋ aţup udolaniiŋ: « Bañaaŋ biki *Iŧrayel baji ktaka iñeen ŋwajanţ ki baţaknuŋ unŧaam ki ki baknugnuluŋ. 10Bajej ya anugna uţeeh wi naniw idunk jibi Ajugun ajaknuŋ. »+

Yeŧu du kadun ki Pilat

(Markuŧ 15.2-5; Luk 23.3-5; natenan ţi Yowan 18.33-38)

11Yeŧu anaţ du kadun ki *Pilat nanŧuŋa, kë aşë hepara : « Iwi, iwooŋ naşih i *bayuday i? »

Kë aŧeema aji : « Ijakuŋ haŋ. »

12*Baţeŋan baweek na bantohi bawo ţi ptapara iko iŧum, kë aanŧeem baka.

13Kë Pilat aşë ji na a : « Iinŧiink iko yi baktapariiŋ bŧi i? »

14Kë aanŧeema ŧeem, kë Pilat adoo ñoŋar maakan.

15*Ufeŧtu wi mnjeeh undoli, nanŧuŋa aji wutan nakalabuş, i bañaaŋ baŋaluŋ awutan. 16Kë uşë ka wal mënţ nakalabuş i katim kapënaliiŋ i bajaaŋ bado Barabaaŧ. 17Wi wi Pilat aşaaŋ aji na pnŧuk panyituŋ da : « Ahoŋ ţi baka i i naŋaluŋ nwutanan ba, Barabaaŧ këme Yeŧu i bajaaŋ bado *Kriŧtu? » 18Ame bnuura kë banwuluŋ Yeŧu bakuja kuj ukaaŋ kë baţija a.

19Kë wal wi aţooŋ du *uruha awayëş, kë aharul aşë yil kë baji na a, awut kaneej ţi bţup bi ñiinţ naŧool uŋ, ţiki aţu nţa kë anoor maakan ţi ŋţaafi.

20Baţeŋan baweek na bantohi bawuuk pnŧuk paji bawutan Barabaaŧ başë bado bafiŋ Yeŧu. 21Kë nanŧuŋa akak ayeenk bţup ahepar baka aji : « Ahoŋ ţi baka i i naŋaluŋ nwutanan? »

Kë baŧeem aji : « Barabaaŧ. »

22Akak ahepar baka aji : « Kë we wi mbaaŋ ado keeri na Yeŧu i bajaaŋ bado Kriŧtu ba? »

Kë baji bukal bŧi : « Paŋana. »

23Kë akak ahepar baka : « Buţaan bhoŋ bi bi adoluŋ ba? » Kë bakhuuranaara huuran maakan aji : « Paŋana! »

24Wi Pilat awinuŋ kë aankak ahil pdo uko uloŋ, kë bañaaŋ babot ahuuranaara huuran maakan, kë aşë jej meel añow iñen ţi kadun ki bañaaŋ bukuŋ aşë ji : « Dpënan bkow naan ţi pñaak pi ñiinţ i. An nakmeeŋ. »

25Kë bañaaŋ bŧi baŧeem aji : « Pñaak pi nul pakakan ţi un, na ţi babukun. » 26Wal mënţ, awutan baka Barabaaŧ aşë do kë bakob Yeŧu na itinŧël abaa wula baya bapaŋa ţi kruŧ.

Bangoli babeŋ Yeŧu

(Markuŧ 15.16-20; natenan ţi Yowan 19.2-3)

27Bangoli biki *Pilat nanŧuŋa bañooţ wal mënţ Yeŧu du blay bi katoh ki nanŧuŋa aşë du baŧënţ baka bŧi kë babi afooya. 28Bawohëşa imişa aşë ţu'a bayeti bjeenkal. 29Wi wi başaaŋ aşiir ukël wi iyiw afuuţana, abot ajej pmul ploŋ aţu'a ţi kañen kadeenu+. Baŋup wal mënţ ţi kadunul aşë beŋa aji na a : « Ŋwulu mboş, iwi naşih i *bayuday! » 30Batëfjëra akuţ ajej pmul puŋ akoba ţi bkow. 31Wi babeŋuluŋ akëşan, bawohëşa bayeti akakana imişa yi nul aşë ñooţa pya kapaŋ du kruŧ.

Yeŧu du kruŧ

(Markuŧ 15.21-32; Luk 23.26-43; natenan ţi Yowan 19.16-24)

32Wi bakpënuŋ, bayit na ñiinţ aloŋ i ubeeka wi Ŧiren anwooŋ katim ki Ŧimoŋ, aşë ţu'a pkuŋa kruŧ di Yeŧu. 33Baban dko di bajaaŋ bado Golgota uwooŋ « dko di kaheem ki bkow. » 34Bawul Yeŧu poot pannaakrënuŋ na bko bŧaakţaan, kë añem pa aşë pok pdaan. 35Bapaŋa ţi kruŧ abot ado kanuŋ na mnlaak ahilna afaaşiir imişa yi nul. 36Wi wi başaaŋ aţo ayeŋa. 37Bapiiŧ ţi bkowul duuţ uko unkaaŋ kë baţu'a pkeţ aji : « I, awooŋ Yeŧu naşih i *bayuday. » 38Bakak apaŋ balaŧ batëb, aloŋ ţi kadeenu ki nul, undu du kamayu.

39Bankţëpuŋ bawo ţi pkara abot abëţ bëţan ikow aji : 40« Iwi inhinanuŋ kaŧok *Katoh Kaweek ki Naşibaţi kaşë kaniw ka ţi ŋnuur ŋwajanţ, buuraan uleefu. Woli iwo Abuk Naşibaţi heliin ţi kruŧ! »

41*Baţeŋan baweek na *bajukan Bgah na bantohi bakak abeŋa aji : 42« Abuuran baloŋ aşë wo aanhinan pbuuran uleeful! Aji awooŋ naşih i *Iŧrayel, aheliin keeri ţi kruŧ, ŋşë ŋfiyaara! 43Aanhaţ Naşibaţi i? Akeeri buurana, woli aŋala. Mënţ ul ajakuŋ aji awo Abuk Naşibaţi i? » 44Balaŧ biki bapaŋuŋ na a bado kak akara haŋ.

Pkeţ pi Yeŧu

(Markuŧ 15.33-39; Luk 23.44-48; natenan ţi Yowan 19.28-30)

45Ţi udiiŋ unuur, unuur umara mara awunana, kë bdëm bawala ţi umundu bŧi, ado ŋwoori ŋwajanţ. 46Wi udooŋ uko ji ŋwoori ŋwajanţ, Yeŧu kë aşë do pdiim aji : « Eloy, Eloy, lama ŧabaktani+ » uwooŋ: « Naşibaţi, Naşibaţi, we ukaaŋ kë iwutën? »

47Baloŋ ţi banwooŋ da wi baŧiinkuluŋ aşë ji « Awo ţi pdu *Eli *Naţupar Naşibaţi. »

48Ţi dko mënţ, kë aloŋ ţi baka aşë ţi ajej kalëmënt aŧoop ţi poot pŧaakţaan atan ka ţi pmul awula adaan. 49Bandukiiŋ kë başë ji na a : « Wutan! Ŋten me Eli abi kabuurana! » 50Wi wi Yeŧu akaaŋ ado pdiim pweek aşë jëmşa. 51Wal mënţ, blaañ bkëm maakan banjaaŋ baneenan bañaaŋ pneej du *dko dyimanaan maakan di Katoh Kaweek ki Naşibaţi batowa ţi pŧoof. Kë mboş mankuţ aşinţar, mnlaak mnweek mantowaa, 52kë ihër ihaabşaa, banfiyaaruŋ Naşibaţi baŧum bankeţuŋ kë banaţaa. 53Bapën ţi ihër yi baka, kë wi Yeŧu anaţiiŋ ţi pkeţ kë başë neej ţi Yeruŧalem ubeeka uyimanaan, di bañaaŋ baŧum bawinuŋ baka.

54Wi naweek i bangoli iñeen-week baromeŋ na bangoli bankyeŋuŋ Yeŧu bawinuŋ kë mboş mankşinţar abot awin uko unkţëpuŋ, balënk maakan aşë ji : « Na manjoonan, i awo Abuk Naşibaţi. »

55Baaţ baŧum banţaşnuŋ Yeŧu du *Galilay aţënka banaţ alow aten. 56Bi Mariya i uŧaak wi Magdala, na Mariya anin bi Yakob na Yoŧef, na anin babuk Ŧebede bawo ţi baaţ mënţ.

Umoy wi Yeŧu

(Markuŧ 15.42-47; Luk 23.50-56; natenan ţi Yowan 19.38-42)

57Wi utaakal ubanuŋ, kë ñiinţ aloŋ nayok i ubeeka wi Arimati aşë bi. Katimul kawo Yoŧef, awo kak naţaşar Yeŧu. 58Aya awin *Pilat, aşë hepara puum pi Yeŧu. Kë Pilat ado kë bawula pa. 59Yoŧef ajej puum, abooţan ţi blaañ bfaaŧal feh 60aşë ţu pa ţi bhër bi nul bi abaaŋ ado do kë bajipa ţi kabaŋ ki plaak. Wi wi aşaaŋ ado kë bakël plaak pweek atuhna ba aşë ŧool. 61Mariya i ubeeka wi Magdala na Mariya natëbanţën bawo da wal mënţ, aţo aŧaaŋ na bhër.

Bañaaŋ bankyeŋuŋ bhër

62Unuur ujinţi, unuur mënţ uwooŋ unţaanuŋ wi pbomandër pa *unuur wi pnoorfën, *baţeŋan baweek na *bafariŧay bayitiir aya du *Pilat, 63aji na a : « Naweek, ŋleş kë naţilan i aţup wi ahumuŋ najeb aji ţi ŋnuur ŋwajanţ anaţa ţi pkeţ kakak najeb! 64Doon bado kayeŋ bhër bnuura te unuur uwajanţën, kaţi baţaşarul babi bakiij puum başë baji na bañaaŋ anaţa ţi pkeţ. Ŋţilan mënţ ŋadëm kapel ŋŧeek. »

65Pilat kë aŧeem baka aji : « Naka bangoli. Naţuun baka bayeŋ jibi naŋaluŋ. » 66Kë baya do kë bakyeŋ bhër : baniw plaak pantuhnuŋ bhër aşë do bayeŋ kë banaţi.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index