Search form

Binuhatan 2

Ang Pag-abot kang Balaan nga Ispirito

1Kang mag-abot ang adlaw nga ginatawag Pentecostes, ang tanan nga mga tumuluo nagatiriripon sa sangka lugar. 2Kag hinali lang may ginahud halin sa langit nga daw mabaskug nga hangin nga nagabagrong, kag gintugban na kadya ang bilog nga balay sa diin nagapurungko sanda. 3Dayon may nakita sanda nga daw mga dila nga kalayo kag nagrinapta dya kag nagtungtong sa kada isara kananda rugto. 4Kag gin-gamhan sanda tanan kang Balaan nga Ispirito kag nagharambal sa lain-lain nga mga linggwahe suno sa ginapahambal kananda kang Ispirito.

5Rugto kato sa may syudad kang Jerusalem may nagairistar nga mga Judio nga diosnon nga nagharalin sa tanan nga kapungsodan kang kalibutan. 6Pagkabati nanda kang ginahud nga dya, nagdinurugok ang raku nga mga tawo. Natingala sanda tungud hay kada isara kananda nakabati nga ang ana kaugalingun nga hambal ginahambal kang mga tumuluo rugto kato. 7Sa sobra nanda nga katingala, nagkuon sanda, “Mga taga-Galilea kabay ang tanan nga mga nagaharambal nga dya? 8Ti, andut nga ang kada isara kanatun, mabatian natun tanan nga nagaharambal sanda sa atun mismo kaugalingun nga linggwahe? 9Ang iba kanatun taga-Partia, taga-Media, kag taga-Elam! Ang iba tana mga taga-Mesopotamia, taga-Judea kag taga-Capadocia. Ang iba ruman tana taga-Punto kag taga-Asia. 10May mga taga-Frigia, taga-Panfilia, kag taga-Ehipto man, kag ang iba nagharalin sa mga lugar nga nasakpan kang Libya, nga marapit sa Cirene. May dyan man nga nagharalin pa sa Roma: 11mga Judio kag mga bukun ti Judio nga nadara sa relihiyon kang mga Judio. Kag ang iba pa gid kanatun mga taga-Creta kag taga-Arabia. Pero mabatian natun tanan nga nagaharambal sanda sa atun mismo kaugalingun nga linggwahe kang nahanungud sa mga makatiringala nga hinimoan kang Dios!” 12Sa sobra nanda nga katingala nga daw indi sanda makapati, nagpamangkotanay sanda, “Ano ang buut hambalun kadya man?”

13Pero ang iba tana, ginyaguta nanda ang mga tumuluo nga nagkuon, “Mga lingin ang mga tawo nga ria!”

Naghambal si Pedro sa Katawhan

14Amo to kag nagtindug si Pedro, imaw kang napulo'g isara ka apostoles kag sa matunog nga limug naghambal sa katawhan, “Mga kapareho ko nga mga Judio, kag kamo tanan nga nagauroli sa Jerusalem, pamati kamo hay isugid ko kaninyo ang buut hambalun kang nagakaratabo nga dya. 15Bukun ti lingin ang mga tawo nga dya nga pareho kang pagdumdum ninyo, tungud hay alas nwebe pa lang dya ti aga. 16Ang hitabo nga dya amo run ang gintagna kato anay kang propeta nga si Joel, nga nagakuon,

17Nagkuon ang Dios,

‘Sa urihi nga mga inadlaw

amo dya ang akun himoon:

itao ko ang akun Ispirito

sa tanan nga tawo.

Dayon, ang inyo kabataan nga

laki kag bayi magasugid

kang mensahe kang Dios.

Ang inyo mga pamatan-un nga

laki makakita kang mga

paranan-awun,

Kag ang inyo mga mal-am nga

mga laki magadamgo.

18Sa amo man to nga mga

inadlaw itao ko ang akun

Ispirito sa akun mga

surugoon nga laki kag bayi.

Kag magasugid man sanda kang

mensahe kang Dios.

19Magapakita ako kang milagro sa langit,

Kag magapakita ako kang mga katingalahan rugya sa lupa

pareho kang dugo, kalayo kag aso nga nagatub-ok.

20Ang adlaw magadulum kag

ang bulan magapula nga daw dugo.

Dya mahanabo sa wara pa

mag-abot ang indi matupungan

kag mahimayaun nga adlaw

nga ang Ginoong

Dios magahukum.

21Kag ang bisan sin-o nga magapanawag sa Ginoo maluwas.’”

22Nagpadayon pa gid si Pedro sa paghambal, “Mga kapareho ko nga mga Israelenhun, pamatii ninyo ako! Si Jesus nga taga-Nazaret sangka tawo nga ginsugo kang Dios, kag dya ginpamatud-an na kaninyo paagi sa mga milagro, mga katingalahan kag mga paratandaan nga ana ginhimo paagi kay Jesus. Kamo mismo nakamaan man kadya hay rugya gid dya natabo kaninyo. 23Naman-an run nga daan kang Dios katong una pa gid nga si Jesus igatugyan kaninyo hay amo man nga daan ria ang plano kang Dios. Ginpalansang ninyo tana sa kros kag ginpapatay sa mga tawo nga makasasala. 24Pero ginbanhaw tana kang Dios kag ginhilway halin sa gahum kang kamatayun, tungud hay bisan pa ang kamatayun indi sarang makapugung kana. 25Tungud nga nagkuon anay si David nahanungud kay Jesus nga,

‘Nakita ko nga ang Ginoo

nagaimaw pirme kanakun

kag tungud nga wara tana

nagabiya kanakun,

indi gid ako maano.

26Amo ria nga nagakalipay

gid ang akun tagipusoon,

kag masinadyahun ako nga

nagadayaw sa Dios.

Kag magataliwan ako

nga nagapabilin ang akun paglaum.

27Tungud hay indi mo pagpabay-an ang akun

kalag sa lugar kang mga patay,+

kag indi man ikaw magtugot

nga madunot ang lawas kang imong balaan nga surugoon.

28Ginpamaan mo kanakun ang mga dalan paagto sa kabuhi,

kag ang imong presensya magatugro kanakun kang tuman nga kalipay.’”

29“Mga kabugtoan, makahambal ako kaninyo nga may kasigurohan nahanungud sa atun ulang nga si David, nga tana napatay kag ginlubung kag ang ginlubngan kana rugyan hasta sa kadya nga mga inadlaw. 30Si David sangka propeta, kag naman-an na nga ang Dios nagsaad kana. Nagsumpa ang Dios nga ang isara sa mga linahi ni David magapanubli kang anang ginharian. 31Ginapanuruk nga daan ni David ang matabo gani naghambal tana nahanungud kang pagkabanhaw ni Cristo katong nagkuon tana,

‘Wara tana ginpabay-an sa lugar kang mga patay,

kag wara madunot ang ana nga lawas.’

32Si Jesus nga dya ginbanhaw kang Dios kag kami tanan mga manugpamatuod ka dya. 33Kang ginbayaw tana sa tuo kang Dios, kag nabaton na halin sa Dios nga anang Amay ang ginsaad nga Balaan nga Ispirito, gintugro na man dya kanamun pareho kang inyo nakita kag nabatian tulad kadya. 34Wara magpalangit si David, pero amo dya ang kuon na,

‘Ang Ginoong Dios nagkuon sa

akun nga Ginoo,

Rugya ikaw pungko sa akun tuo.

35Hasta nga paampoon ko

kanimo ang imo nga mga kaaway.’”

36Kag nagpadayon pa gid si Pedro sa paghambal, “Gani, kinahanglan nga maman-an kang tanan nga mga Israelenhun nga ang Jesus nga dya nga inyo ginlansang sa kros ginhimo kang Dios nga Ginoo kag Cristo!”

37Kang mabatian kang katawhan ang mga ginpanghambal nga dya ni Pedro, natandug gid ang anda baratyagun, kag nagkuon sanda kana kag sa iba pa nga mga apostoles, “Ti, mga kabugtoan, ano bay kadya ang amun himoon?”

38Nagsabat si Pedro, “Maghinulsul kamo kang inyo mga sala kag magpabawtiso sa ngaran ni Jesu-Cristo, agud nga ang Dios magapatawad kaninyo kag inyo mabaton ang anang regalo nga amo ang Balaan nga Ispirito. 39Tungud hay ang ginsaad nga dya kang Dios para gid kaninyo kag sa inyo mga kabataan, kag para sa tanan nga rugto sa marayu—dya para gid sa tanan nga ginaagda kang atun Ginoong Dios nga magaparapit kana.”

40Raku pa gid ang ginkuon ni Pedro sa pagpamatuod kang ana mga ginpanghambal. Kag ginpanghangkat na sanda nga nagakuon, “Luwasa ninyo ang inyo kaugalingun sa silot nga magaabot sa mga tawo sa kadya nga panag-on nga nagahimo kang malaot.” 41Amo to kag ang mga nagtoo sa ginpanghambal ni Pedro ginpangbawtisohan, kag sa amo gid to nga adlaw mga tatlo ka libo ka tawo ang nadugang sa anda nga grupo. 42Nagmaukud sanda sa pagtuon kang mga ginapanudlo kang mga apostoles, sa pagpakig-imaw sa kapareho nanda nga tumuluo kay Cristo, sa pagpamihak-pihak kang tinapay kag sa pagpangamuyo.

Ang Pagkabuhi kang mga Tumuluo

43Duro nga mga milagro kag mga katingalahan nga butang ang ginapanghimo kang Dios paagi sa mga apostoles, gani ang katawhan may toman nga pagtahod sa Dios. 44Nagairimaway ang tanan nga tumuluo kag nagapaambitanay sanda tanan kang andang mga pagkabutang. 45Ginabaligya nanda ang anda mga propedad kag mga pagkabutang kag ang bayad ka dya ginahururay nanda sa tanan, suno sa kinahanglan kang tagsa-tagsa. 46Adlaw-adlaw nagatiripon sanda sa templo, kag nagakaraun sanda kang tingub sa andang mga balay. Malipayun kag maalwan ang andang mga tagipusoon nga nagaambitanay sa pagkaun. 47Nagadayaw sanda sa Dios kag nahamut-an kang tanan nga tawo. Kag kada adlaw ginadugang kang Ginoo sa andang grupo ang mga nagakaraluwas.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index