Search form

Juan 1

Ang Pulong Nagpakatawo

1Sa umpisa, kang wara pa matuga ang tanan, ang Pulong dyan run nga daan. Ang Pulong nga dya kaimaw kang Dios, kag ang Pulong Dios. 2Sa umpisa ang Pulong nga dya kaimaw run nga daan kang Dios. 3Paagi kana gintuga kang Dios ang tanan. Kon wara tana wara gid ti bisan ano nga tinuga nga natuga. 4Tana kadya amo ang ginhalinan kang kabuhi, kag ang kabuhi nga dya amo ang nagatugro kang kasanagan sa mga katawhan. 5Ang kasanag nga dya nagasanag sa kadulum, kag ang kadulum wara gid makadaug sa kasanag.

6May ginpadara ang Dios nga sangka tawo; ang ngaran na kadya amo si Juan. 7Tana kadya nag-abot para magsugid sa mga katawhan nahanungud sa kasanag, agud to nga paagi sa anang pagsugid ang tanan nga tawo magatoo. 8Bukun ti si Juan ang kasanag. Nag-abot tana para magsugid nahanungud sa kasanag. 9Dya amo ang matuod nga kasanag nga nagatugro kang kasanagan sa tanan mga katawhan kag nagaabot run sa kalibutan.

10Nag-abot tana sa kalibutan, kag bisan pa nga ang kalibutan gintuga paagi kana, ang mga katawhan sa kalibutan wara makakilala kana. 11Nag-abot tana sa anang kaugalingun nga lugar, pero ang anang mga kasimanwa wara magbaton kana. 12Pero ang mga nagbaraton tana kana, sanda nga mga nagtoroo kana, gintaw-an na kang kinamatarung nga mangin kabataan kang Dios. 13Nangin kabataan sanda kadya kang Dios, indi sa kinaandan nga pamaagi ukon sa tawhanun nga pagbuut, kundi suno gid lang sa pagbuut kang Dios.

14Ang Pulong nangin tawo kag nag-istar kaimaw natun. Wara gid ti nakulang sa anang pagkamaalwan, kag tana ang nagapahayag kang bug-os nga kamatuoran nahanungud sa Dios. Nakita namun ang anang pagkagamhanan—ang anang pagkagamhanan bilang Bugtong nga Anak kang Amay.

15Si Juan nagsugid nahanungud sa Pulong. Naghambal tana ka tunog gid, “Tana kadya ang akun ginatumud kang maghambal ako nga, ‘Ang tawo nga nagasunod kanakun mas gamhanan sangsa kanakun tungud nga wara pa ako matawo dyan run tana nga daan.’”

16Tama gid kabugana kang anang kaluoy gani nga kita tanan wara gid ti untat ang atun pagbaton kang anang bugay nga ginapasagahay kanatun. 17Ang kasugoan gintugro kang Dios paagi kay Moises kauna; pero paagi kay Jesu-Cristo ginpakita kang Dios kon daw ano tana ka maalwan kag ginpahayag na man ang kamatuoran nahanungud sa anang kauagalingun. 18Wara gid ti bisan sin-o nga nakakita sa Dios. Pero ang Bugtong nga Anak kang Dios nga ginahigugma na gid kamayad kag tana mismo Dios man amo ang nagpahayag kanatun nahanungud sa Dios.

Ang Mensahe ni Juan nga Manugbawtiso

19Kar-on, amo dya ang ginsugid ni Juan kang ang mga pangulo kang mga Judio sa Jerusalem magsugo kang mga pari kag mga Levita nga mag-agto kana agud pamangkoton kon sin-o gid tana. 20Wara gid mangalag-ag si Juan sa pagsabat kananda, kundi nga ginsugid na kon ano ang matuod. Ginhambal na kananda nga, “Bukun ti ako ang Cristo.”+ 21Namangkot ruman sanda kana, “Ti, kon amo, sin-o bay ikaw? Ikaw bala si Elias?”

Nagsabat si Juan, “Bukun takun si Elias.”

“Ah ti siguro ikaw ang propeta nga amun ginapaabot ay.”

Kag nagsabat ruman si Juan, “Bukun!”

22Kang urihi nagkuon sanda kana, “Sin-o gid ikaw bay? Sugidi abi kami agud to nga may isabat kami sa mga nagsugo kanamun. Ano ang imo mahambal parte sa imong kaugalingun?” 23Ginsabat sanda ni Juan kang mga tinaga nga ginhambal ni Isaias kauna,

“Ako ang nagasinggitan sa may kamingawan nga nagakuon sa katawhan,

‘tadlunga ninyo ang dalan nga pagaagyan kang Ginoo.’”

24Ang mga tawo nga dya nga ginsugo kang mga Fariseo, 25nagpamangkot pa gid kay Juan, “Ti, kon bukun ikaw ang Cristo ukon si Elias kag bukun man ikaw ang propeta, andut nga nagapangbawtiso ikaw haw?” 26Nagsabat si Juan kananda, “Ako nagapangbawtiso sa tubig. Pero dyan sa inyo tunga may sangka tawo nga wara ninyo makilala. 27Amo dya tana ang magasunod kanakun nga bisan pa gani ang paghubad kang higot kang anang sandalyas indi ako takus.” 28Dya tanan natabo sa Betania, rugto sa pihak kang suba kang Jordan nga sa diin si Juan nagapangbawtiso.

Ang Karnero kang Dios

29Kang masunod nga adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagapaagto kana. Nagkuon tana kadya, “Sulnga ninyo, dyaay ang karnero kang Dios nga nagabuul kang kasal-anan kang mga katawhan sa kalibutan. 30Amo dya tana ang akun ginatumud kang maghambal ako nga, ‘May sangka tawo nga nagasunod kanakun nga mas gamhanan sangsa kanakun tungud nga wara pa ako matawo dyan run tana nga daan.’ 31Ako mismo wara makakilala kana. Amo ria nga nagapangbawtiso ako sa tubig agud to nga sa amo dya nga paagi mapahayag tana sa mga Israelenhun.”

32Kag ginsugid ni Juan ang anang nakita, “Nakita ko ang Balaan nga Ispirito nga nagkunsad nga daw pating halin sa langit kag nagtiner kana. 33Wara ko tana makilala kang primero, pero ang Dios nga amo ang nagsugo kanakun sa pagpangbawtiso sa tubig nagkuon nga daan kanakun nga, ‘ang tawo nga imo makita nga sa diin magakunsad kag magapabilin kana ang Balaan Ispirito, amo dya tana ang magapangbawtiso sa mga tawo kang Balaan nga Ispirito. 34Nakita ko gid dya kag nagasugid ako nga tana ang Anak kang Dios.’”

Ang Una nga mga Disipulo ni Jesus

35Kang masunod nga adlaw kato, rugyan ruman si Juan imaw kang darwa na ka mga disipulo. 36Kang makita na si Jesus nga nagalubas, nagkuon si Juan, “Dyaay ang karnero kang Dios!” 37Kang mabatian tana kang darwa na ka disipulo nga naghambal kang amo dya, nagsunod sanda kay Jesus. 38Nagbalikid si Jesus kag nakita na nga nagasunod sanda kana. Nagkuon tana kananda, “Maiwan raad kamo?”

Nagsabat sanda, “Rabbi, sa diin ikaw nagaistar?” (Ang gusto hambalun kang tinaga nga Rabi, “Maestro.”) 39Nagkuon si Jesus, “Dali bala kamo, kag makita ninyo.”

Amo to kag nagtawas sanda kana kag nakita nanda ang anang ginaistaran, kag nag-imaw sanda kana kang adlaw nga to. Mga alas kwatro run to ti hapon. 40Si Andres nga bugto ni Simon Pedro isara sa darwa nga nakabati sa ginhambal ni Juan kag nagsunod kay Jesus. 41Ang una nga ginhimo ni Andres ginsagap na ang anang bugto nga si Simon, kag kang nakita na si Simon nagkuon tana kadya, “Nakita run namun ang Mesias!” (Ang gusto hambalun kang tinaga nga dya Cristo.) 42Amo to kag gindara ni Andres si Simon kay Jesus. Ginturuk ni Jesus si Simon kag nagkuon, “Ikaw si Simon nga bata ni Juan. Pagatawgun run ikaw kadya nga Cefas.” (Ang ngaran nga Cefas pareho man kang Pedro, nga kon sayudon bato.)

Gintawag ni Jesus si Felipe kag Natanael

43Kang masunod nga adlaw, nagpamat-ud si Jesus nga mag-agto sa probinsya kang Galilea. Nakita na rugto si Felipe kag ginkun-an na dya, “Sunod kanakun.” 44Si Felipe nga dya pareho man nanday Andres kag Pedro nga taga-Betsaida. 45Kang makita ni Felipe si Natanael ginkun-an na dya nga, “Nakita namun ang tawo nga amo ang ginatumud ni Moises sa anang sinulatan sa Kasugoan, kag amo man ang ginatumud kang mga propeta sa andang mga sinulat. Tana amo si Jesus nga taga-Nazaret, nga bata ni Jose!”

46Nagsabat si Natanael, “May mayad bala haw nga magahalin sa banwa kang Nazaret?”

Kag nagkuon si Felipe kana, “Dali bala kag sulnga.”

47Kang makita ni Jesus si Natanael nga nagapaagto kana, nagkuon tana nahanungud kay Natanael, “Dyaay ang matuod-tuod nga Israelenhun nga wara gid pagpangloko!”

48Nagkuon si Natanael kay Jesus, “Paano mo ako nakilala man?”

Nagsabat si Jesus kana, “Antes ikaw itawgun ni Felipe, nakita ko run ikaw rugto sa may idalum kang kahoy nga higera.”

49Kag nagkuon si Natanael, “Maestro, ikaw ang Anak kang Dios! Ikaw ang Hari kang Israel!”

50Nagkuon si Jesus kana, “Nagtoo ikaw tungud nga nagkuon ako kanimo nga nakita ko ikaw rugto sa may idalum kang kahoy nga higera. Mas makatiringala pa gid nga mga butang sangsa dya ang imo makita.” 51Kag nagkuon pa gid si Jesus kananda, “Sugidan ko kamo: makita ninyo nga magabukas ang langit kag makita man ninyo ang mga anghel kang Dios nga nagasaka-panaog sa Anak kang Tawo!”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index