Search form

Juan 10

Ang Paraanggidan nahanungud sa Manugbantay kang Karnero

1Nag-istorya si Jesus kang paraanggidan. Kuon na, “Sugidan ko kamo: ang tawo nga nagasulud sa toril kang mga karnero pero wara tana nagaagi sa pwertahan na kadya, kundi nga nagatakras tana sa lain nga aragyan, ria nga tawo takawan kag bandido. 2Ang tawo tana nga nagaagi sa pwertahan kang toril amo ang manugbantay kang karnero. 3Ginapasulud tana kang bantay kang pwertahan; ang mga karnero nagapamati sa anang limug. Ginatawag na ang mga karnero sa andang mga ngaran kag ginatuytoyan na sanda pagwa sa toril. 4Kon mapagwa na run ang tanan na nga mga karnero, nagauna tana kananda sa pagpanaw kag nagasunod sanda kana tungud nga kilala nanda ang anang limug. 5Ang mga karnero indi gid magsunod sa tawo nga wara nanda makilala. Magaparalagyo sanda kana tungud nga indi nanda makilala ang anang limug.”

6Gin-istorya kananda ni Jesus ang paraanggidan nga dya pero wara nanda mahangpi kon ano gid ang buut na ipahangup kananda.

Ginpaanggid ni Jesus ang Anang Kaugalingun sa sangka Mayad nga Manugbantay kang Karnero

7Gani nga nagkuon ruman si Jesus, “Sugidan ko kamo: ako ang pwertahan nga ginaagyan kang mga karnero. 8Ang mga nag-abot una kanakun mga takawan kag bandido. Pero wara magsapak kananda ang mga karnero. 9Ako amo ang pwertahan. Ang bisan sin-o nga nagaagi kanakun maluwas. Pagusto tana sa pagsulud kag sa paggwa kag makakita tana kang anang hararban. 10Ang takawan tana nagaabot para lang magpanakaw, magpatay kag magpangguba. Ako tana nag-abot agud to nga paagi kanakun makaangkun sanda kang kabuhi kag maaguman nanda ang mabinungahun nga pagkabuhi.

11“Ako ang mayad nga manugbantay kang karnero. Ang mayad nga manugbantay handa magtaya kang anang kabuhi para sa mga karnero. 12Ang tawo tana nga ginasuholan lang nga magbantay, ginabayaan na ang mga karnero kag magpalagyo kon makita na nga may lubo nga nagaabot hay bukun tana ti manugbantay kag bukun ti tana ang nagapanag-iya kang mga karnero. Gani ang mga karnero pagatukbun kang lubo kag magahirinuplaag sanda kadya. 13Ang tawo nga dya magapalagyo tungud nga tana ginasuholan lang kag wara tana nagakabalaka sa mga karnero. 14Ako ang mayad nga manugbantay kang karnero. Kilala ko ang akun mga karnero kag kilala man nanda ako, 15pareho nga ako kilala kang akun Amay kag tana kilala ko man. Kag handa ako nga itaya ang akun kabuhi para sa akun mga karnero. 16May iba pa ako nga mga karnero nga wara rugya sa toril nga dya. Kinahanglan man nga dar-un ko sanda rugya kag sanda magapamati kang akun limug. Kag mangin isara run lang sanda ka panung nga may isara ka manugbantay.

17“Ginahigugma ako kang akun Amay tungud nga ginahalad ko ang akun nga kabuhi agud to nga angkunun dya liwan. 18Wara ti may makabuul kang akun kabuhi, kundi nga ginatao ko dya kang bulontad. May gahum ako sa pagtao kang akun kabuhi, kag may gahum man ako sa pagbawi kadya. Amo dya ang sugo kanakun kang akun Amay.”

19Tungud sa mga ginpanghambal nga dya ni Jesus, nagbinahin-bahin ruman ang mga Judio. 20Duro kananda ang nagkuon, “Nasudlan tana kang panulay kag nagaumang. Andut sagad kamo ka pamati kana?”

21Pero ang iba tana nagkuon, “Ang tawo nga nasudlan kang panulay indi makahambal kang pareho karia. Kag isara pa, ang panulay indi makaayad kang tawo nga bulag.”

Ang mga Judio Wara Magtoo kay Jesus

22Kar-on, nag-abot ang tion nga ang mga Judio nagasaulog sa Jerusalem kang andang Pista nahanungud sa Paghalad kang Templo. Tagraramig run kato, 23kag si Jesus nagapanaw-panaw sa Balkon ni Solomon rugto sa templo. 24Sa wara lang gid magbuhay kato, may mga Judio nga nagpalibot kana kag nagkuon sanda, “Hasta san-o bay ang imo pagpahawat-hawat kanamun? Kon ikaw amo ang Cristo, sugidi kami kang maathag.”

25Nagsabat si Jesus, “Ginsugidan ko run kamo, ugaring wara kamo nagapati. Ang mga milagro nga akun ginpanghimo paagi sa awtoridad kang akun Amay amo ang nagapamatuod nahanungud kanakun. 26Pero wara gid man kamo nagapati, tungud nga bukun kamo ti akun mga karnero. 27Ang akun mga karnero nagapamati kanakun. Kilala ko sanda kag nagasunod sanda kanakun. 28Ginatugroan ko sanda kang kabuhi nga wara ti katapusan kag sanda kadya indi gid mapatay. Wara ti bisan sin-o nga makaagaw kananda sa akun alima. 29Ang akun Amay gamhanan sa tanan, tana ang nagtugyan kananda kanakun.+ Wara ti bisan sin-o nga makaagaw kananda sa alima kang akun Amay. 30Ako kag ang akun Amay isara gid lamang.”

31Pagkabati kang mga pangulo kang mga Judio sa ginhambal ni Jesus nga to, namurot sanda kang mga bato agud batwun tana. 32Dayon nagkuon si Jesus kananda, “Naghimo ako kang duro nga mga mayad nga buhat kag nakita ninyo dya. Ginpahimo dya kanakun kang akun Amay. Diin bay sa akun nga mga ginbuhat ang kabangdanan nga batwun ninyo ako?”

33Nagsabat sanda, “Bukun ti sa mga mayad nimo nga buhat nga batwun ikaw namun, kundi sa kabangdanan nga ginainsultohan nimo ang Dios tungud nga ikaw tawo lang pero ginakabig mo ang imo kaugalingun nga Dios.”

34Nagkuon si Jesus kananda, “Nasulat kabay sa inyo Kasugoan nga ang Dios naghambal sa mga tawo nga sanda mga dios? 35Kar-on, kon sanda nga mga gintugyanan kang pulong kang Dios gintawag na nga mga dios—kag ang kasulatan indi pwede baliwaraun— 36ako takun ginpili kang Amay mismo kag ginpadara rugya sa kalibutan. Andut haw nga pasibangdan ninyo ako nga ginainsultohan ko ang Dios hay nagkuon ako nga ako anang Anak? 37Kon wara ako nagahimo kang hirikoton kang Dios, indi kamo magpati kanakun! 38Pero kon ako nagahimo kang hirikoton kang Dios, bisan pa nga indi kamo magpati kanakun mismo, patihi lang ninyo ang akun mga ginapanghimo agud to nga maman-an gid ninyo kamayad nga ang Amay rugya kanakun, kag ako rugyan kana.”

39Tungud sa ginhambal nga to ni Jesus gintinguhaan ruman nanda tana nga idakpun, pero nakalikaw tana kananda.

40Naghalin tana kag nagtabok liwan sa suba kang Jordan, rugto sa lugar nga sa diin si Juan nagpangbawtiso kato anay. Kag nagtiner si Jesus rugto. 41Duro nga mga tawo ang nag-aragto kana. Nagkuon sanda, “Wara maghimo kang makatiringala nga buhat si Juan, pero ang tanan nga anang ginpanghambal nahanungud sa tawo nga dya puros matuod.” 42Kag duro nga mga tawo sa lugar nga to ang nagtoroo kay Jesus.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index