Search form

Juan 11

Si Lazaro Napatay

1May sangka tawo nga ginahingaranan kay Lazaro kag dya tana nagamasakit. Nagaistar tana sa Betania imaw kang anang mga bugto nga sanday Maria kag Marta. 2(Si Maria nga dya amo ang nagbu-bo anay ka pahamot sa kahig kang Ginoo kag gintrapohan na dya kang anang buhok. Ang ana kadya nga bugto nga si Lazaro amo ang nagamasakit.) 3Amo to kag nagpasugo ang magbugto nga sanday Maria kag Marta kay Jesus nga nagakuon, “Ginoo, ang imong suud nga amigo nagamasakit.”

4Pagkabati ni Jesus kadya, nagkuon tana, “Ang masakit nga dya ni Lazaro indi magresulta sa kamatayun, kundi agud to nga mapadunggan ang Dios kag paagi kadya mapadunggan man ang Anak kang Dios.”

5Palangga gid ni Jesus si Marta kag ang anang bugto nga si Maria, kag amo man ang andang libayun nga si Lazaro. 6Pero pagkabati ni Jesus nga si Lazaro nagamasakit, nagpaligad pa gid tana kang darwa ka adlaw sa lugar nga anang ginatiniran. 7Pagkatapos karia, nagkuon tana sa anang mga disipulo, “Dali, mabalik ta sa Judea.”

8Nagsabat sanda, “Maestro, kasan-o lang bay to nga gintinguhaan ikaw nga batwun kang mga Judio, tapos kar-on, mabalik pa ikaw rugto?”

9Nagsabat si Jesus kananda, “May napulo'g darwa kabay ka oras sa sangka adlaw? Gani kon magpanaw ang tawo samtang may adlaw pa indi tana makasandad, hay masanag pa ang kalibutan. 10Pero kon sa gabii tana magpanaw, makasandad tana hay madulum ang anang ginapanawan.”

11Pagkahambal na kadya, nagkuon pa gid tana kananda, “Ang atun amigo nga si Lazaro nagakaturog. Maagto ako rugto agud pukawun tana.”

12Nagsabat ang anang mga disipulo, “Ginoo, kon nagakaturog tana, maayad tana karia.”

13Abi tana nanda nga nagakaturog matuod sa Lazaro. Pero ang buut tana hambalun ni Jesus nga si Lazaro napatay run.

14Gani nga ginsugid lamang ni Jesus kang maathag. Nagkuon tana, “Patay run si Lazaro. 15Pero tungud kaninyo, nalipay ako nga wara ako rugto, agud to nga magatoo kamo kanakun. Dali kamo run, maagto ta kana.”

16Si Tomas nga ginatawag “Kapid” nagkuon sa anang mga kaimawan nga mga disipulo, “Sige, mapanaw man kita agud to nga mapatay kita imaw kana.”

Si Jesus amo ang Nagabanhaw kag Nagatugro kang Kabuhi

17Kang pag-abot ni Jesus sa Betania naman-an na nga si Lazaro apat run ka adlaw nga nalubung. 18Ang Betania mga tatlo ka kilometro ang anang karayuun sa Jerusalem, 19gani nga raku nga mga Judio ang nag-aragto kanday Marta kag Maria agud lipayun sanda tungud kang pagkapatay kang andang bugto. 20Kang mabatian ni Marta nga si Jesus nagapaabot, naggwa tana sa pagsug-alaw kana. Pero si Maria tana nagpabilin sa balay. 21Pag-abot ni Marta kay Jesus, nagkuon tana kadya, “Ginoo, kon rugya ikaw raad, wara mapatay ang akun bugto. 22Pero nakamaan ako nga bisan kadya, ang bisan ano nga imo pangayoon sa Dios igatugro na kanimo.”

23Nagkuon si Jesus kana, “Ang imong bugto mabuhi liwan.”

24Nagsabat si Marta, “Huud, naman-an ko nga mabuhi tana liwan kon banhawun run ang mga patay sa urihi nga mga inadlaw.”

25Dayon nagkuon si Jesus kana, “Ako amo ang nagabanhaw kag ang nagatugro kang kabuhi. Ang bisan sin-o nga nagatoo kanakun, bisan mapatay tana, mabuhi tana liwan. 26Kag ang bisan sin-o nga buhi pa nga nagatoo kanakun indi run gid mapatay. Nagapati bala ikaw sa ginkuon ko nga dya?”

27Nagsabat si Marta, “Huud, Ginoo, nagapati ako nga ikaw amo ang Cristo, ang Anak kang Dios, nga magaabot sa kalibutan.”

Naghibi si Jesus

28Pagkahambal ni Marta kadya, nagbalik tana sa balay kag gintawag si Maria kag ginhani-hanihan, “Rugya ang Maestro, ginapatawag na ikaw.” 29Pagkabati ni Maria kadya, nagdali-dali tana tindug kag mag-agto kay Jesus. 30Si Jesus tana wara pa makadangat sa banwa, kundi nga rugto pa tana sa lugar nga ginsug-alawan kana ni Marta. 31Ang mga Judio tana nga imaw ni Maria sa balay nga nagalipay kana, kang pagkakita nanda nga nagdali-dali tana tindug kag maggwa, nagsunod man sanda kana, hay abi nanda maagto tana sa rulubngan para rugto magparanangisun.

32Kang pag-abot ni Maria sa lugar nga rugto si Jesus kag pagkakita ni Maria kana, nagluhod tana sa may kahig nayon ni Jesus kag nagkuon, “Ginoo, kon rugya gid ikaw raad, wara mapatay ang akun bugto.”

33Kang makita ni Jesus si Maria nga nagahibi kag amo man ang mga Judio nga nagtarawas kana, natandug ang anang baratyagun kag natublag gid tana.

34Dayon nagkuon tana, “Diin ninyo tana ginlubung?” Nagsabat sanda, “Dali bala, Ginoo, kag sulnga.”

35Naghibi si Jesus.

36Dayon ang mga Judio nagkuon, “Turuka lang bala ninyo kon daw ano na gid ka palangga si Lazaro!”

37Pero ang iba tana kananda nagmuno, “Gin-ayad na kabay ang tawo nga bulag? Indi na ayhan mahimo nga mapunggan ang pagkamatay kang tawo nga ria?”

Ginbuhi liwan ni Jesus si Lazaro

38Natandug ruman ang baratyagun ni Jesus. Kag nag-agto tana sa may rulubngan. Dya sangka kweba nga anang ba-ba natakpan ka bato. 39Nagkuon si Jesus, “Bul-a ninyo ang bato!”

Si Marta tana nga bugto kang napatay nagkuon, “Pero Ginoo, sa tulad nagapanimaho run tana karia, hay apat run kabay ka adlaw nga napatay tana?”

40Naghambal si Jesus kana, “Nagkuon kabay ako kanimo nga kon magatoo lang ikaw makita nimo ang pagkagamhanan kang Dios?”

41Amo to kag ginbuul nanda ang bato. Dayon nagtangra si Jesus kag naghambal, “Amay, nagapasalamat ako nga ginpamatian mo ako. 42Naman-an ko nga nagapamati ikaw pirme kanakun. Pero ginakuon ko dya tungud lang kang mga tawo nga nagatirindug rugya kadya agud to nga sanda magapati nga ikaw ang nagpadara kanakun rugya sa kalibutan.”

43Pagkakuon kadya ni Jesus, nagsinggit tana, “Lazaro, gwa rugyan!” 44Kag naggwa ang patay. Ang anang mga alima kag kahig nabarahosan kang panaptun, kag ang anang itsura naputos man kang panaptun. Dayon nagkuon si Jesus kananda, “Badbadi ninyo tana kag papanawa.”

Ang Plano nga Pagpatay kay Jesus

45Gani, duro sa mga Judio nga nagbisita kanday Maria kag nakakita kang ginhimo ni Jesus ang nagtoroo kana. 46Pero ang iba tana kananda nag-agto sa mga Fariseo kag nagsugid kang ginhimo ni Jesus. 47Gani ang mga pangulo kang kaparian kag ang mga Fariseo nagpatawag kang pagtiriripon kang konseho. Nagkuon sanda, “Ano bay ang himoon ta kadya? Raku run nga mga milagro ang ginahimo kang tawo nga dya. 48Kon pabay-an lang natun tana nga magpadayon sa ginahimo na nga dya, magatoroo kana ang tanan nga mga tawo. Kag ang matabo, surongon kita kang mga Romanhun kag ranggaun ang atun templo kag ang bug-os natun nga nasyon!”

49Ang isara kananda kadya nga ginahingaranan kay Caifas, nga amo ang pinakamataas nga pari kang tuig nga to naghambal sa konseho. Kuon na, “Mga wara gid kamo ti naman-an! 50Wara ninyo haw mapinsari nga mas mayad para kaninyo nga may isara nga mapatay para sa katawhan sangsa malaglag ang bug-os nga nasyon?”

51Ang matuod karia, wara maghambal si Caifas kang dya nga mga purulongon nga ana-ana lang, kundi nga bilang pinakamataas nga pari kang tuig nga to nagpanagna tana nga si Jesus mapatay para sa nasyon kang mga Judio. 52Kag bukun lang para sa nasyon kundi nga para man tiponon nga mangin isara run lang ang mga kabataan kang Dios nga nagrinapta sa bilog nga kalibutan. 53Gani umpisa kang adlaw nga to nagplano ang mga pangulo kang mga Judio nga patyun si Jesus.

54Amo to kag si Jesus wara run nagpasayang-sayang sa mga Judio. Ang ginhimo na, nag-agto tana sa banwa nga ginatawag Efraim, sangka lugar nga marapit sa disyerto. Kag rugto nagtiner tana imaw kang anang mga disipulo.

55Kar-on, marapit run lang ang Pista kang mga Judio parte sa Paglampuwas Kag raku nga mga tawo ang nagturukad sa Jerusalem halin sa mga kabanwahanan agud himoon ang seremonya parte sa pagpakalimpyo antes ang Pista. 56Ginasagap nanda si Jesus kag nagapamangkotanay samtang nagatiritindug sanda sa templo. Kuon nanda, “Ano sa banta ninyo, maagto tana ayhan sa Pista?” 57Pero ang mga pangulo kang kaparian kag ang mga Fariseo nagmando run nga daan nga ang bisan sin-o nga nakamaan kon sa diin si Jesus magsugid kananda agud to nga idakpun nanda si Jesus.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index