Search form

Juan 12

Ginbu-boan ni Maria kang Agwa ang Kahig ni Jesus

1Anum ka adlaw antes ang Pista, nag-abot si Jesus sa Betania, ang lugar nga ginaistaran ni Lazaro, ang tawo nga anang ginbuhi liwan. 2Kag rugto naghimus sanda kang rayaponon para kay Jesus. Si Marta ang nagasirbe, kag si Lazaro tana isara sa mga nagakaun kaimaw ni Jesus sa lamisa. 3Si Maria tana nagbuul kang tama gid ka marahalun nga agwa nga puro nardo+ nga ang anang karakuun kadya mga tunga sa litro. Pagkatapos ginbu-bo na dya sa kahig ni Jesus, kag gintrapohan kang anang buhok. Gintugub ka hamot kang agwa ang bilog nga balay. 4Si Judas Iscariote nga isara man sa mga disipulo ni Jesus (nga amo ang magatraidor kana sa urihi), nagkuon, 5“Andut haw nga wara run lang ginbaligya ang agwa nga dya sa bili nga 300 ka kwarta nga pilak kag ang bayad ipanagtag sa mga pobre?” 6Ginhambal na dya indi kuon nga nagakabalaka tana sa mga pobre, kundi tungud nga takawan tana. Si Judas nga dya ang nagakaput kang surudlan kang andang kwarta, kag pirme na dya ginabul-an.

7Nagsabat si Jesus, “Pabay-i lang tana! Pabay-i tana nga itigana dya sa akun lubung. 8Ang mga imol kaimaw ninyo pirme. Pero ako tana, maabot ang tion nga indi run ninyo makaimaw.”

Ang Plano nga Patyun si Lazaro

9Kar-on, kang nabalitaan kang duro-duro nga mga Judio nga si Jesus rugto sa Betania, nag-aragto sanda rugto. Indi lang tungud kay Jesus kundi nga gusto man nanda makita si Lazaro nga anang ginbuhi liwan halin sa minatay. 10Amo to kag nagplano ang mga pangulo kang kaparian nga pati si Lazaro patyun man nanda 11hay tungud kana raku nga mga Judio ang nagbiriya kananda kag nagtoroo kay Jesus.

Ang Pagsulud ni Jesus sa Jerusalem

12Kang masunod nga adlaw, nabatian kang duro-duro nga mga tawo nga nag-aragto sa Pista nga si Jesus nagapaabot run sa Jerusalem. 13Ang ginhimo nanda, nagpamuul sanda kang mga dahon kang palma kag naggurowa sa syudad sa pagsug-alaw kay Jesus. Nagasininggitan sanda nga nagakuon,

“Dayawun ta ang Dios!”+

Pakamayadun ang nagaabot nga ginpadara kang Ginoo;

Pakamayadun kang Dios ang Hari kang Israel!

14Nakakita si Jesus kang sangka tinday nga asno, kag nagsakay tana rugya kadya. Amo gid dya ang ginatumud kang ginakuon sa Kasulatan nga,

15“Indi kamo magkahadluk,

Kamo nga mga taga-Sion;

Ang inyo nga hari nagaabot run

nga nagasakay sa tinday nga asno!”

16Sa mga tinion nga to wara mahangpi kang mga disipulo ang kahulogan kang mga nagakaratabo nga to. Pero kang si Jesus nabanhaw run kag ginhimaya, amo to kag nadumduman nanda nga ang nagkaratabo nga dya nasulat run sa Kasulatan parte kana, kag amo dya ang ginhimo kang mga tawo kana.

17Duro nga mga tawo ang nakakita katong itawgun ni Jesus si Lazaro sa rulubngan kag ginbuhi na liwan dya halin sa minatay kag dya sanda ang nagsige ka panugid kang andang nakita nga to. 18Gani nga raku gid nga mga tawo ang nagsug-alaw kay Jesus, hay nabatian nanda nga naghimo tana kang dya nga milagro. 19Amo to kag ang mga Fariseo nagkinun-anay, “Ti, kita ninyo, wara gid tatun ti may mahimo. Sulnga lang bala ninyo, ang tanan nga tawo nagasurunod run kana!”

May mga Griego nga Gusto Makigkita kay Jesus

20Kar-on, ang iba sa mga nagturukad sa Jerusalem para magsimba katong Pista, mga Griego. 21Nagparapit sanda kay Felipe nga taga-Betsaida sa Galilea. Kag nagkuon ang mga Griego kana, “Sir, gusto namun raad makigkita kay Jesus.” 22Ginsugid dya ni Felipe kay Andres. Kag sanda nga darwa nag-agto kag magsugid kay Jesus.

23Nagsabat si Jesus kananda, “Nag-abot run ang tion nga ang Anak kang Tawo pagahimayaun. 24Sugidan ko kamo: ang sangka binhi kang trigo, kon indi magtupa sa lupa kag mapatay, mapabilin lang dya nga sangka binhi gihapon. Pero kon ang dya nga binhi mapatay, magapamunga dya kang duro-duro. 25Ang tawo nga ginapalabi na gid ka mayad ang anang kabuhi, maduraan tana ka dya. Pero ang tawo tana nga wara nagapasulabi kang anang kabuhi sa kalibutan nga dya, amo tana ang makaangkun kang kabuhi nga wara ti katapusan. 26Ang bisan sin-o nga malyag mag-alagad kanakun kinahanglan magsunod tana kanakun, kag kon sa diin ako rugto man ang akun alagad. Ang nagaalagad kanakun pagapadunggan kang akun Amay.”

Naghambal si Jesus Nahanungud sa Anang Kamatayun

27Nagkuon pa gid si Jesus, “Kar-on, natublag gid ang akun baratyagun. Ano bay? mahambal bala ako nga, ‘Amay, luwasa ako sa mga pag-antos nga akun pagaatubangun’? Indi ako makakuon karia, hay amo gid ria ang kabangdanan kang akun pag-abot rugya.” 28Pagkatapos nagkuon tana, “Amay, padunggi ang imong ngaran.”

Dayon may limug nga naghambal halin sa langit nga nagakuon,

“Ginpadunggan ko run,

kag pagapadunggan ko pa gid liwan.”

29Nabatian dya kang mga tawo nga nagatirindug rugto kato, kag nagkuon sanda, “Nagpangdaguub!” Ang iba tana nagkuon, “May nagpakighambal kana nga anghel!”

30Nagkuon si Jesus, “Ang limug nga to naghambal para sa inyo kaaraydan kag bukun para kanakun. 31Kadya run ang tion nga pagahukman kang Dios ang mga katawhan sa kalibutan. Kag kadya man ang tion nga mapyerde si Satanas nga amo ang nagagahum sa kalibutan nga dya. 32Ako takun, kon ibayawun run gani ako halin sa lupa, ipaparapitun ko ang tanan nga tawo kanakun.” 33Ginhambal dya ni Jesus agud ipamaan kon ano nga sahi kang kamatayun ang anang pagaagumun.

34Nagsabat ang mga tawo, “Suno sa amun Kasugoan, ang Cristo indi mapatay hasta san-o. Andut haw nga nagakuon ikaw nga ang Anak kang Tawo kinahanglan nga ibayawun? Sin-o dya haw ang Anak kang Tawo nga dya nga imo ginatumud?”

35Nagsabat si Jesus kananda, “Indi run lang magbuhay kag madura ang kasanag kaninyo. Magtoo kamo sa sulo samtang rugyan pa kaninyo ang kasanag, agud to nga indi kamo maabotan kang kadulum. Ang tawo nga nagapanaw sa kadulum indi tana kamaan kon sa diin tana nagapaagto. 36Gani magtoo kamo sa sulo samtang rugya pa dya kaninyo agud to nga mangin mga tawo kamo nga nasanagan run.”

Ang mga Tawo wara gihapon Magtoo

Pagkahambal ni Jesus kadya, ginbayaan na sanda kag wara run magpakita. 37Bisan pa nga nakita run kang mga Judio ang tanan nga mga milagro nga ginhimo ni Jesus wara gihapon sanda magtoo kana. 38Natabo dya agud matuman ang ginkuon anay ni propeta Isaias sa anang sinulat nga,

“Ginoo, sin-o lang gid ayhan ang nagpati sa amun nga mensahe,

Kag kay sin-o ginpahayag kang Ginoo ang anang gahum?”

39Indi sanda makatoo hay pareho kang ginkuon man anay ni Isaias,

40“Ginbulag sanda kang Dios

kag ginsarado na ang andang mga panghuna-huna

agud to nga ang andang mga mata indi makakita

kag ang andang mga paminsarun indi makahangup,

kag kuon kang Dios, indi man sanda magliso kanakun para nga ayadun ko sanda.”

41Ginkuon dya ni Isaias tungud hay nakita na run nga daan ang pagkagamhanan ni Jesus, kag naghambal man tana nahanungud kay Jesus. 42Wara ti sapayan karia, bisan sa mga manugdumara kang mga Judio raku kananda ang nagtoroo kay Jesus. Pero wara nanda ginapanugid ang andang pagtoo tungud hay nahadluk sanda nga isikwayun kang mga Fariseo sa andang sinagoga. 43Hay mas ginapasulabi nanda nga dayawun sanda kang mga tawo sangsa dayawun sanda kang Dios.

Nag-abot si Jesus sa Pagluwas kang Kalibutan

44Dayon naghambal si Jesus ka tunog nga nagakuon, “Ang tawo nga nagatoo kanakun bukun lang ti ako ang anang ginatoohan kundi nagatoo man tana sa nagpadara kanakun. 45Kag ang nakakita kanakun nakakita run man sa nagpadara kanakun. 46Nag-abot ako rugya sa kalibutan para magtugro kang kasanag sa mga tawo agud to nga ang bisan sin-o nga magatoo kanakun indi run magpabilin sa kadulum. 47Ang tawo nga nakabati run kang akun mga ginpanghambal pero wara na dya pagtumana, bukun ti ako ang magahusgar kana, hay wara ako mag-abot rugya sa kalibutan agud nga manghusgar sa katawhan, kundi para nga iluwasun ko sanda. 48May magahusgar tana sa tawo nga wara nagabaton kanakun kag wara nagapati sa akun mga ginpanghambal. Ang mga pulong nga akun ginpanghambal amo ang magahusgar kana nga silotan tana sa urihi nga adlaw. 49Tungud nga wara ako naghambal sa akun lang kaugalingun nga awtoridad; ang akun Amay nga amo ang nagpadara kanakun amo tana ang nagsugo kanakun kon ano ang akun dapat ihambalun 50Kag nakamaan ako nga ang anang sugo nagatugro kang kabuhi nga wara ti katapusan. Kon ano ang akun ginakuon amo ria ang ginsugo kanakun kang Amay nga akun ikuon.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index