Search form

Juan 12:27

Naghambal si Jesus Nahanungud sa Anang Kamatayun

27Nagkuon pa gid si Jesus, “Kar-on, natublag gid ang akun baratyagun. Ano bay? mahambal bala ako nga, ‘Amay, luwasa ako sa mga pag-antos nga akun pagaatubangun’? Indi ako makakuon karia, hay amo gid ria ang kabangdanan kang akun pag-abot rugya.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index