Search form

Juan 12:36

36Gani magtoo kamo sa sulo samtang rugya pa dya kaninyo agud to nga mangin mga tawo kamo nga nasanagan run.”

Ang mga Tawo wara gihapon Magtoo

Pagkahambal ni Jesus kadya, ginbayaan na sanda kag wara run magpakita.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index