Search form

Juan 13

Naghugas si Jesus kang Kahig kang anang mga Disipulo

1Kar-on, bisperas run kang Pista kang Paglampuwas. Naman-an ni Jesus nga nag-abot run ang tion nga tana magataliwan sa dya nga kalibutan kag magabalik sa Amay. Halin kauna ginhigugma na gid ang anang mga sumuronod rugya sa kalibutan kag ginhigugma na gid sanda hasta sa katapusan.

2Pagkagabii kato, si Jesus kag anang mga disipulo nagarayapon. Si Judas Iscariote tana, nga bata ni Simon, ginbutang run nga daan kang yawa sa anang panghuna-huna nga luiban si Jesus. 3Naman-an ni Jesus nga gintugyan run kang Amay ang tanan nga butang sa anang gahum, kag naman-an na man nga tana sa Dios maghalin kag magabalik man sa Dios. 4Samtang nagayapon sanda, nagtindug tana, gin-uba na ang anang kunup, kag pagkatapos nagbuul tana ka twalya kag ginwagkus sa anang hawak. 5Pagkatapos karia, nagbutang tana kang tubig sa labador kag ginhugasan ang mga kahig kang mga disipulo. Kag pagkatapos ginatrapohan na dya kang twalya nga nawagkus sa anang hawak. 6Pag-abot na kay Simon Pedro, nagkuon dya kana, “Ginoo, hugasan mo haw ang akun kahig?” 7Nagsabat si Jesus, “Tulad kadya indi mo pa maman-an ang buut hambalun kang ginahimo ko nga dya, pero sa urihi mahangpan mo man.”

8Nagkuon si Pedro, “Indi gid ikaw maghugas kang akun kahig!”

Nagsabat si Jesus, “Kon indi ko paghugasan ang imong kahig, wara ikaw ti kaangtanan kanakun!”

9Dayon nagkuon si Pedro, “Ti, kon mag-amo karia, Ginoo, bukun lang ti akun kahig ang imo nga hugasan, pati man ang akun alima kag ulo!”

10Nagsabat si Jesus kana, “Ang tawo nga nakaparigos run, limpyo run ang bilog na nga lawas, gani nga indi run kinahanglan nga manghugas pa tana, luwas lang kang anang kahig. Kamo mga limpyo run, pero bukun ti tanan kamo.” 11Hay naman-an ni Jesus kon sin-o ang magaluib kana, amo ria nga nagkuon tana nga limpyo run sanda, pero bukun ti tanan.

12Pagkatapos na ka hugas kang andang kahig, ginsuksok na liwan ang anang kunup kag magbalik sa anang ginapungkoan. Kag namangkot tana sa anang mga disipulo, “Nahangpan bala ninyo kon ano ang buut hambalun kang akun ginhimo kaninyo? 13Ginatawag ninyo ako nga ‘Maestro’ kag ‘Ginoo’ kag husto gid man kamo, hay amo gid man ria ako. 14Kar-on, kon ako nga inyo Maestro kag Ginoo naghugas kang inyo nga kahig, kinahanglan man nga maghinugasay kamo kang inyo nga mga kahig. 15Gintaw-an ko kamo kang halimbawa nga inyo dapat himoon kon ano ang akun ginhimo kaninyo. 16Sugidan ko kamo: wara ti surugoon nga labaw pa sa anang agalun, kag wara ti tawo nga ginsugo nga labaw pa sa nagsugo kana. 17Kar-on, hay naman-an run ninyo ang mga kamatuoran nga dya, malipayun kamo kon inyo dya nga himoon.”

18“Pero bukun ti kamo tanan ang akun ginatumud. Kilala ko ang akun mga ginpili. Ogaring kinahanglan gid nga matuman ang ginakuon sa Kasulatan nga, ‘Ang tawo nga nagasaro kanakun amo pa ang nagkontra kanakun.’ 19Ginasugid ko nga daan dya kaninyo sa wara pa matabo, agud to nga kon matabo run gani dya magatoo kamo nga ang ginakuon ko nahanungud sa akun kaugalingun amo gid ria ako. 20Sugidan ko kamo: ang bisan sin-o nga magabaton sa tawo nga akun ginapadara nagabaton man kanakun. Kag ang nagabaton kanakun, nagabaton man sa nagpadara kanakun.”

Gintagna ni Jesus ang Nahanungud sa Pagluib Kana

21Pagkahambal ni Jesus kadya, natublag gid ang anang baratyagun, kag nagsugid kang bunayag nga, “Sugidan ko kamo: ang isara kaninyo magaluib kanakun.”

22Nagtinurukay ang mga disipulo nga nagalibug ang andang ulo kon sin-o kananda ang ginatumud ni Jesus. 23Ang isara kananda, ang disipulo nga palangga gid ka mayad ni Jesus, nagapungko sa ingud na. 24Ginsenyasan tana kadya ni Simon Pedro nga pamangkoton si Jesus kon sin-o ang anang ginatumud. 25Gani nagsandiay tana sa dughan ni Jesus kag namangkot, “Ginoo, sin-o ang ginatumud mo?”

26Nagsabat si Jesus, “Ang akun pagatugroan kang tinapay nga dya pagkatapos nga isawsaw ko, amo ria tana.” Gani nga pagkasawsaw ni Jesus kang tinapay, gindawu na dya kay Judas Iscariote nga bata ni Simon. 27Pagkabaton ni Judas kang tinapay, nagsulud dayon si Satanas kana.

Nagkuon si Jesus kana, “Himoa dayon kon ano ang imo nga pagahimoon.” 28Wara ti bisan isara kananda rugto nga nagapurungko ang nakamaan kon andut nga ginkuon dya ni Jesus kay Judas. 29Tungud gani nga si Judas ang nagakaput kang surudlan kang andang kwarta, nagpinsar ang iba nga ginsugo tana ni Jesus nga magbakal kang andang mga kinahanglan para sa Pista, ukon magtugro kang limos sa mga pobre. 30Gani, kang pagkabaton ni Judas kang tinapay naggwa tana dayon. Kag gabii pa abi kato.

Ang Bag-o nga Sugo

31Pagkahalin ni Judas, nagkuon si Jesus, “Kar-on, ang Anak kang Tawo ginpadunggan run, kag paagi kana pagapadunggan man ang Dios. 32Kag kon ang Dios pagapadunggan paagi kana, pagapadunggan man tana kang Dios. Kag dya pagahimoon kang Dios lagi-lagi. 33Kamo nga mga ginakabig ko nga akun mga kabataan, indi run lang buhay ang pagpakig-imaw ko kaninyo. Pagasagapun ninyo ako pero pareho kang akun ginkuon sa mga pangulo kang mga Judio, ikuon ko man dya kaninyo nga, ‘Indi kamo makaagto sa akun pagaagtonan.’ 34Kar-on, may sangka bag-o ako nga sugo kaninyo: maghigugmaanay kamo. Hay ginhigugma ko kamo, dapat kamo man maghigugmaanay. 35Kon kamo nagahigugmaanay, dyan karia maman-an kang tanan nga tawo nga kamo akun mga disipulo.”

Gintagna ni Jesus nga Ipanginwaraun tana ni Pedro

36Ginpamangkot tana ni Simon Pedro, “Ginoo, sa diin bay ikaw maagto?”

Nagsabat si Jesus, “Kon sa diin man ako maagto, indi ikaw makasunod kanakun sa tulad. Pero sa pira ka adlaw masunod man ikaw.”

37Namangkot si Pedro, “Ginoo, andut haw nga indi ako makasunod kanimo sa tulad? Handa ako mapatay para kanimo!”

38Nagsabat si Jesus, “Handa gid bala ikaw magbuwis kang imong kabuhi para kanakun? Sugidan ko ikaw: antes magpamalo ang sulog, ipanginwara mo ako kang tatlo ka beses.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index