Search form

Juan 14

Si Jesus amo ang Dalan Paagto sa Amay

1Nagkuon si Jesus kananda, “Indi kamo magpalibug. Magtoo kamo sa Dios, kag magtoo man kamo kanakun. 2Rugto sa balay kang akun Amay raku ang mga iristaran. Kon bukun dya ti matuod indi ko dya pag-isugid kaninyo. Magaagto ako rugto para maghanda kang lugar para kaninyo. 3Kag kon makahanda run gani ako kang lugar para kaninyo, magabalik ako rugya kag ibul-un ko kamo para mag-imaw kanakun, agud to nga bisan diin ako rugto man kamo. 4Naman-an man ninyo ang dalan paagto sa akun pagaagtonan.”

5Nagkuon si Tomas kana, “Ginoo, wara tamun kamaan kon sa diin ikaw maagto, paano bay namun maman-an ang dalan paagto rugto?”

6Nagsabat si Jesus, “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wara ti bisan sin-o nga makaagto sa Amay kon indi paagi kanakun. 7Kon nakilala ninyo ako kilala run man ninyo ang Amay. Umpisa kadya nakilala run ninyo tana kag nakita run man.”

8Nagkuon si Felipe, “Ginoo, ipakita kanamun ang Amay, kag tuman run ria para kanamun.”

9Nagsabat si Jesus, “Ay Felipe, buhay run ang akun pagpakig-imaw kaninyo, pero hasta tulad wara mo pa gihapon ako makilala? Ang bisan sin-o nga nakakita kanakun, nakakita run man sa Amay. Andut haw nga makuon pa ikaw nga ipakita ko kaninyo ang Amay? 10Wara ikaw haw nagapati nga ako may suud nga kaangtanan sa Amay kag ang Amay may suud nga kaangtanan man kanakun? Ang mga pulong nga akun ginapanghambal kaninyo bukun sa akun kaugalingun naghalin. Ang Amay nga rugya kanakun amo ang nagahimo kang anang hirikoton. 11Magpati kamo kanakun kon magkuon ako nga ako may kaangtanan sa Amay kag ang Amay may kaangtanan man kanakun. Ukon indi, magpati kamo kanakun tungud kang mga makatiringala nga buhat mismo nga inyo nakita. 12Sugidan ko kamo: ang nagatoo kanakun magahimo man kang mga butang nga akun ginapanghimo. Kag mas pa gani ang anang pagahimoon tungud nga mabalik run ako sa Amay. 13Kag ang bisan ano nga inyo pangayoon sa akun ngaran, pagahimoon ko, agud to nga ang Amay mapadunggan paagi sa Anak. 14Kon mangayo kamo kang bisan ano sa akun ngaran, himoon ko gid ang inyo ginapangayo.”

Ang Balaan nga Ispirito nga Ginsaad ni Jesus

15Nagkuon pa gid si Jesus, “Kon ginahigugma ninyo ako, pagatumanun ninyo ang akun mga sugo. 16Kag magapangayo ako sa Amay, kag pagataw-an na kamo kang isara pa gid nga Manugbulig nga magapabilin rugyan kaninyo hasta sa wara ti katapusan. 17Amo dya ang Balaan nga Ispirito nga magatudlo kaninyo kang kamatuoran. Ang mga tawo sa kalibutan nga dya indi makabaton kana tungud hay indi nanda dya makita ukon makilala. Pero kamo tana, kilala ninyo tana tungud nga nagaistar tana kag rugyan mismo kaninyo.

18“Indi ko gid kamo pagbayaan nga daw mga ilo kamo. Magabalik ako kaninyo. 19Indi run lang buhay kag indi run ako makita kang mga tawo rugya sa kalibutan nga wara makakilala sa Dios. Pero kamo, makita ninyo ako. Kag tungud nga ako buhi, kamo magakabuhi man. 20Sa pag-abot kang adlaw nga to, maman-an run gid ninyo nga ako may suud nga kaangtanan sa Amay kag kamo may suud nga kaangtanan kanakun, kag ako may suud man kaangtanan kaninyo. 21Ang tawo nga nakabaton kag nagatuman kang akun mga sugo amo tana ang nagahigugma kanakun. Ang nagahigugma kanakun, pagahigugmaun man kang akun Amay. Higugmaun ko man tana kag ipahayag ko ang akun kaugalingun kana.”

22Si Judas tana (bukun dya ti si Judas Iscariote) nagkuon, “Ginoo, andut nga kanamun lang ikaw magapahayag kang imong kaugalingun, kag bukun ti sa mga tawo sa kalibutan?”

23Nagsabat si Jesus, “Ang bisan sin-o nga nagahigugma kanakun magatuman kang akun mga ginapanudlo. Higugmaun tana kang akun Amay, kag kami kang akun Amay magasulud kag magaistar kana. 24Pero ang tawo tana nga wara nagahigugma kanakun wara man nagatuman kang akun mga ginapanudlo. Ang mga pulong nga inyo nabatian nga akun ginapanudlo bukun ti sa akun kaugalingun naghalin kundi sa Amay nga amo ang nagpadara kanakun.”

25“Tanan nga dya ginsugid ko run kaninyo samtang ako kaimaw pa ninyo. 26Pero ang Manugbulig nga amo ang Balaan nga Ispirito nga igapadara kang Amay kaninyo sa akun ngaran, tana ang magatudlo kaninyo kang tanan nga butang kag magapahanumdum kaninyo kang tanan nakun nga ginkuon kaninyo. 27Ginataw-an ko kamo kang kalinung. Ang kalinung nga rugya kanakun mismo amo ang igatao ko kaninyo. Ang dya nga kalinung bukun ti pareho kang ginatao kang mga tawo rugya sa kalibutan. Indi kamo magpalibug ukon magkahadluk. 28Nabatian run ninyo ako nga nagkuon nga ‘magahalin ako pero magabalik man ako kaninyo.’ Kon ginahigugma ninyo ako, magakalipay kamo raad nga ako magabalik sa Amay tungud nga labaw tana sangsa kanakun. 29Kar-on ginasugid ko dya tanan kaninyo sa wara pa matabo, agud to nga kon matabo run dya gani magatoo kamo kanakun. 30Indi ko run pagpalawidun ang akun paghambal kaninyo, hay nagaabot run si Satanas nga amo ang nagagahum sa kalibutan nga dya. Wara tana ti gahum kanakun, 31pero kinahanglan gid nga maman-an kang katawhan sa kalibutan nga ako nagahigugma sa Amay, gani nga ginatuman ko ang tanan na nga ginasugo kanakun. Dali kamo run! Panaw ta!”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index