Search form

Juan 15

Ginpaanggid ni Jesus ang Anang Kaugalingun sa Puno kang Ubas

1Naghambal pa gid si Jesus, “Ako amo ang matuod nga puno kang ubas, kag ang akun Amay tana amo ang manugtatap. 2Ang kada sanga nakun nga wara nagapamunga ginatapas na. Kag ang kada sanga tana nga nagapamunga ginahawanan na agud to nga magpamunga pa gid kang duro. 3Kamo ginlimpyohan run paagi sa mga pulong nga akun ginhambal kaninyo. 4Magpabilin kamo nga suud ang inyo kaangtanan kanakun, kag ako magapabilin man nga suud ang akun kaangtanan kaninyo. Hay ang sanga indi makapamunga sa anang kaugalingun lang kon wara dya naangut sa puno. Kamo amo man karia. Indi man kamo makapamunga kon wara nagapabilin nga suud ang inyo kaangtanan kanakun.

5“Ako amo ang puno kang ubas, kag kamo tana ang mga sanga. Ang sin-o man nga nagapabilin nga suud ang anang kaangtanan kanakun, kag ako amo man kana, magapamunga tana kang duro-duro gid, hay luwas kanakun wara kamo ti sarang mahimo. 6Ang bisan sin-o nga wara nagapabilin nga suud ang anang kaangtanan kanakun daw pareho kang sanga nga gintablug kag nagakalayung. Dya nga sanga ginatipon kag ginapilak sa kalayo kag ginasunog. 7Kon magapabilin kamo nga suud ang inyo kaangtanan kanakun, kag ang akun mga pulong nagapabilin man sa inyo nga mga tagipusoon, pangayo kamo kang bisan ano nga gusto ninyo kag inyo dya nga mabaton. 8Ang akun Amay ginapadunggan paagi sa inyo nga pagkabuhi nga nagabunga kang duro-duro, kag paagi dyan karia mapamatud-an nga kamo mga disipulo nakun. 9Kon paano nga ako ginhigugma kang Amay, kamo man ginhigugma ko. Magpabilin kamo sa akun paghigugma. 10Kon nagatuman kamo kang akun mga sugo magapabilin kamo sa akun gugma pareho kanakun nga nagtuman ako sa sugo kang akun Amay kag nagapabilin sa anang paghigugma kanakun. 11Ginsugid ko kaninyo ang mga butang nga dya agud to nga maaguman ninyo ang akun kalipay kag mangin bug-os gid ang inyo kalipay. 12Amo dyaay ang akun sugo kaninyo, nga maghigugmaanay kamo pareho kang akun paghigugma kaninyo. 13Wara ti paghigugma nga makalabaw pa sa paghigugma kang sangka tawo nga magatugro kang anang kabuhi para sa anang mga amigo. 14Kag kamo mga amigo nakun kon nagatuman kamo kang akun mga sugo kaninyo. 15Wara ko run kamo ginatawag nga mga surugoon, tungud nga ang surugoon wara nakamaan kon ano ang ginahimo kang anang agalun. Sa baylo, ginatawag ko run kamo nga mga amigo, hay ang tanan nga ginsugid kang akun Amay kanakun ginpamaan ko man kaninyo. 16Bukun ti kamo ang nagpili kanakun, kundi nga ako amo ang nagpili kaninyo, kag ginpili ko kamo nga magkabuhi nga nagapamunga kang bunga nga magapabilin hasta san-o. Kon amo dya ang inyo himoon, itugro kang Amay ang bisan ano nga pangayoon ninyo sa akun ngaran. 17Gani amo dya ang akun sugo kaninyo, nga maghigugmaanay gid kamo.”

Pagadumtan Kamo kang Kalibutan nga Nagakontra sa Dios

18Naghambal pa gid si Jesus, “Kon ang kalibutan nga dya nga nagakontra sa Dios nagadumut kaninyo, panumdumun ninyo nga ako ang una na nga gindumtan. 19Kon kamo bahin kang kalibutan nga dya nga nagakontra sa Dios pagapalanggaun na kamo hay kamo mga kaimaw na. Pero tungud nga bukun kamo ti bahin kang kalibutan nga dya hay ginpili ko run kamo halin kana, amo ria nga ginadumtan na kamo. 20Panumduma ninyo ang ginkuon ko anay kaninyo nga wara ti surugoon nga labaw pa sangsa anang agalun. Gani nga kon ginhingabot ako kang kalibutan nga nagakontra sa Dios, kamo man pagahingaboton nanda. Kon nagtuman sanda kang akun mga ginpanudlo, tumanun man nanda ang inyo nga igatudlo. 21Amo dya ang himoon nanda kaninyo tungud kang inyo kaangtanan kanakun hay sanda kadya wara makakilala sa Amay nga amo ang nagpadara kanakun. 22Kon wara ako mag-abot kag maghambal kananda, wara raad sanda ti sarabtun sa andang kasal-anan, pero kadya wara run gid sanda ti may ibaribad sa andang mga kasal-anan. 23Ang tawo nga nagadumut kanakun, nagadumut man sa akun Amay. 24Kon wara ako maghimo sa tunga nanda kang mga katingalahan nga indi mahimo ni bisan sin-o, wara raad sanda ti sarabtun sa andang mga kasal-anan. Kar-on hay nakita nanda dya nga mga butang, gindumtan nanda ako sa gihapon kag ang akun Amay. 25Sa ginhimo nanda nga dya natuman ang ginakuon sa andang kasulatan nga, ‘Gindumtan nanda ako nga wara ti kabangdanan.’”

26Naghambal pa gid si Jesus sa anang mga disipulo, “Magapadara ako kaninyo kang Manugbulig nga magahalin sa Amay. Tana amo ang Ispirito nga nagatudlo kang kamatuoran, kag tana kadya sa Amay magahalin. Sa anang pag-abot, magapamatuod tana nahanungud kanakun. 27Kag kamo magapamatuod man nahanungud kanakun, tungud nga sa umpisa pa lang kaimaw ko run kamo.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index