Search form

Juan 16

1“Ginsugid ko dya tanan kaninyo agud to nga indi madura ang inyo nga pagsarig kanakun. 2Pagasikwayun nanda kamo sa mga sinagoga. Luwas dyan karia, magaabot ang tion nga ang magapatay kaninyo magahuna-huna nga nagaalagad tana sa Dios. 3Himoon nanda dya tungud hay wara nanda makilala ang Amay ukon ako. 4Ginsugid ko run dya kaninyo agud to nga sa pag-abot kang tion nga himoon nanda dya kaninyo madumduman ninyo nga ginpaandaman ko run kamo.”

Ang Hirikoton kang Balaan nga Ispirito

“Wara nakun dya ginsugid kaninyo sa umpisa pa lang hay kaimaw pa ninyo ako. 5Kar-on tana magabalik run ako sa nagpadara kanakun. Pero wara ti bisan isara kaninyo nga nagpamangkot kanakun kon sa diin ako maagto. 6Anay hay ginsugid ko dya kaninyo, nagpangasubu gid kamo. 7Pero ginasugid ko kaninyo ang matuod: ang akun nga paghalin para sa inyo kaaraydan, hay kon indi ako maghalin indi man mag-abot kaninyo ang Manugbulig. Pero kon maghalin ako ipadara ko tana kaninyo. 8Sa anang pag-abot ipamatud-an na sa mga katawhan sa kalibutan nga sayup ang andang pagpati nahanungud sa sala, nahanungud sa pagkamatarung, kag nahanungud sa paghukum kang Dios. 9Sayup sanda sa andang ginapatihan nahanungud sa sala tungud nga wara sanda nagatoo kanakun. 10Sayup man sanda nahanungud sa pagkamatarung tungud hay magabalik ako sa Amay kag indi run ninyo ako makita. 11Kag kon parte sa paghukum kang Dios, sayup man sanda tungud hay ang nagagahum sa kalibutan nga dya nahukman run nga pagasilotan.

12“Duro pa daad ang akun igasugid kaninyo, pero indi pa ninyo dya mahangpan sa tulad. 13Kon mag-abot run gani ang Ispirito nga amo ang nagapahayag kang kamatuoran, tuytoyan na kamo para mahangpan ninyo ang tanan nga kamatuoran. Indi tana maghambal sa ana lang kaugalingun nga awtoridad, kundi nga kon ano ang anang mabatian amo lang ang anang igahambal. Isugid na kaninyo ang mga matabo sa paraaboton. 14Pagapadunggan na ako hay ang ana ipahayag kaninyo kanakun magahalin. 15Ang tanan nga ana kang Amay akun, amo ria gani nga nagkuon ako nga ang igapahayag kaninyo kang Balaan nga Ispirito kanakun magahalin.”

Ang Kasubu Mangin Kasadya

16“Indi run lang buhay kag indi run ninyo ako makita. Pagkatapos, sa indi magbuhay makita ruman ninyo ako.”

17Ang iba sa mga disipulo nagkinun-anay, “Ano bay ang buut hambalun kang anang ginakuon nga indi run lang buhay kag indi run natun tana makita, kag pagkatapos, sa indi magbuhay makita ruman natun tana, kag nagkuon pa gid tana nga ‘tungud nga magabalik ako sa akun Amay?’” 18Nagsige sanda ka pamangkotanay, “Ano ang buut hambalun kang anang ginakuon nga indi run lang buhay man? Indi natun mahangpan ang anang ginakuon haw!”

19Nasat-uman ni Jesus nga gusto nanda mamangkot kana, gani nga nagkuon tana kananda, “Nagapinamangkotanay kamo kon ano ang buut hambalun kang akun ginakuon nga indi run lang buhay kag indi run ninyo ako makita kag pagkatapos, sa indi magbuhay makita ruman ninyo ako? 20Sugidan ko kamo: magaparanangisun kamo kag magapangasubu samtang ang katawhan sa kalibutan magakalipay. Magakasubu kamo pero ang kasubu ninyo nga ria mabaylohan kang kalipay. 21Pareho bala kang bayi nga manugbata. Nagabatyag tana kang kasakit hay nag-abot run ang tion kang anang pag-antos. Pero kon makabata run gani tana malipatan na ang anang pagpasakit tungud sa anang kalipay nga may sangka bata nga natawo sa kalibutan. 22Amo man ria kaninyo: tulad kadya nagakasubu kamo. Pero makitaay kita liwan kag sa amo to nga tion magakalipay gid kamo kag wara gid ti bisan sin-o nga makaagaw kang inyo kalipay. 23Sa amo to nga tion indi run kamo magpamangkot kanakun kang bisan ano. Sugidan ko kamo: bisan ano ang inyo nga pangayoon sa Amay sa akun ngaran, igatugro na ria kaninyo. 24Hasta tulad wara pa kamo makapangayo kang bisan ano sa akun ngaran. Pangayo bala kamo kag mabaton ninyo ang inyo ginapangayo, agud to nga ang inyo kalipay mangin bug-os run gid.”

Gindaug run ni Jesus ang Kalibutan

25“Ang mga butang nga dya ginsugid ko run kaninyo paagi sa mga paraanggidan. Pero magaabot ang tion nga indi run gid ako maggamit kang mga paraanggidan kundi nga ihambal ko run kaninyo kang maathag ang nahanungud sa Amay. 26Pag-abot kang amo to nga tion magapangayo kamo sa akun ngaran. Wara ako nagakuon kaninyo nga ako ang magapangayo sa Amay para kaninyo; 27hay ang Amay mismo nagahigugma kaninyo, tungud nga kamo nagahigugma man kanakun kag nagapati nga ako sa Dios naghalin. 28Sa Amay ako maghalin kag nag-abot rugya sa kalibutan. Kar-on magahalin run ako sa kalibutan kag magabalik sa Amay.”

29Dayon nagkuon ang anang mga disipulo, “Kar-on, maathag run ang imo nga ginakuon kag wara ikaw nagagamit kang paanggid! 30Naman-an run namun kadya nga ikaw nakamaan kang tanan nga butang kag bisan indi ikaw pagpamangkoton naman-an mo run ang ginapinsar ni bisan sin-o. Tungud kadya nagatoo run gid kami nga ikaw sa Dios maghalin.”

31Nagsabat si Jesus, “Ti, kadya nagatoo run kamo? 32Pamatii bala ninyo, magaabot ang tion; sa pagkamatuod, nag-abot run gani, nga kamo magaburublag. Kada isara kaninyo magauli sa inyo mga balay, kag bayaan ninyo ako nga nagaisarahanun. Pero wara gid ako nagaisarahanun, tungud nga kaimaw ko ang Amay. 33Ginsugid ko dya kaninyo agud to nga paagi sa inyo suud nga kaangtanan kanakun makaagum kamo kang kalinung. Rugya sa kalibutan nagaagi kamo kang mga pag-antos. Pero magpakarig-un kamo, hay gindaug ko run kalibutan nga kontra sa Dios!”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index