Search form

Juan 18

Ang Pagdakup kay Jesus

(Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-50; Lucas 22:47-53)

1Pagkatapos ni Jesus ka pangamuyo kadya, nagpanaw tana imaw kang anang mga disipulo kag nagtabok sa sapa kang Kedron. May hardin rugto kato kag si Jesus nagsulud rugto imaw kang anang mga disipulo.

2Kar-on, si Judas nga amo ang nagaluib kay Jesus nakamaan man kang lugar nga to hay si Jesus kag ang anang mga disipulo masami magtiripon rugto kato. 3Amo to kag nag-agto si Judas sa hardin nga may dara nga sangka hubun kang mga suldado nga Romanhun imaw kang mga gwardya sa templo nga ginpadara kang mga pangulo kang kaparian kag kang mga Fariseo. Sanda kadya may dara nga mga mitsa, mga lampara kag mga armas.

4Naman-an nga daan ni Jesus ang tanan nga mahanabo kana, gani ginsug-alaw na sanda kag nagpamangkot, “Sin-o ang inyo ginasagap?”

5Nagsabat sanda, “Si Jesus nga taga-Nazaret.”

Nagkuon si Jesus, “Ako amo tana.”

Si Judas nga amo ang nagluib kana rugto man nga nagatindug imaw nanda. 6Kang pagkakuon ni Jesus, “Ako amo tana,” nag-irisol sanda kag nagkaratumba sa lupa.

7Nagpamangkot ruman si Jesus kananda, “Sin-o ang inyo ginasagap?”

Nagsabat sanda, “Si Jesus nga taga-Nazaret.”

8Kag nagkuon si Jesus kananda, “Nagkuon bay ako kaninyo nga ako amo tana? Kar-on, kon ako amo ang inyo ginasagap, pabay-i ninyo ang akun mga kaibahan nga dya nga makahalin.” 9Sa natabo nga dya natuman ang anang ginkuon anay nga, “Wara ako ti may gindura bisan isara sa mga tawo nga imo gintugyan kanakun.”

10Si Simon Pedro tana may dara nga espada. Gin-gabot na dya kag ginlabo ang surugoon kang pinakamataas nga pari, kag nautas ang tuo nga talinga na kadya. Ang ngaran kang surugoon nga dya si Malco.

11Ginkun-an ni Jesus si Pedro, “Itagub ang imong espada! Abi mo haw nga indi ko pag-antoson ang mga ginapaantos kanakun kang Amay?”

Ginpaatubang si Jesus kay Anas

12Dason karia, ang hubun kang mga suldado nga Romanhun, imaw kang andang kapitan kag kang mga gwardya sa templo, gindakup nanda si Jesus kag gin-gapos. 13Gindara nanda tana una kay Anas nga ugangan ni Caifas. Si Caifas nga dya amo ang pinakamataas nga pari kang amo to nga tuig. 14Si Caifas man nga dya ang nagkuon sa mga Judio nga mas mayad nga may sangka tawo nga mapatay para sa mga katawhan.

Ginpanginwara ni Pedro si Jesus

(Mateo 26:69-70; Marcos 14:66-68; Lucas 22:55-57)

15Si Simon Pedro kag ang isara pa gid ka disipulo nagasunod kay Jesus. Ang disipulo nga dya kilala kang pinakamataas nga pari, gani nga nagsulud tana imaw kay Jesus hasta gid sa may lagwerta kang palasyo kang pinakamataas nga pari. 16Pero si Pedro tana, rugto sa gwa sa may pwertahan. Ang ginhimo kang disipulo nga kilala kang pinakamataas nga pari, naggwa dya kag ginhambalan na ang bayi nga nagabantay sa may pwertahan, kag pagkatapos gindara kang disipulo nga dya si Pedro pasulud.

17Ang bayi nga dya sa may pwertahan nagkuon kay Pedro, “Indi bala nga isara man ikaw sa mga disipulo kang tawo nga to?”

Nagsabat si Pedro, “Bukun mong!”

18Maramig kato, gani ang mga surugoon kag ang mga gwardya sa templo nagdabok kang kalayo kag nagtindug sa palibot na kadya agud magpainit-init. Si Pedro tana nag-imaw man kananda nga nagatindug kag magpainit-init.

Si Jesus Gin-usisa kang Pinakamataas nga Pari

(Mateo 26:59-66; Marcos 14:55-64; Lucas 22:66-71)

19Sa pihak tana nga bahin, si Jesus gin-usisa kang pinakamataas nga pari nahanungud sa anang mga disipulo kag sa anang mga ginapanudlo.

20Nagsabat si Jesus, “Naghambal ako kang hayag sa mga katawhan. Pirme ako nagapanudlo sa mga sinagoga kag sa templo nga sa diin nagatiripon ang mga Judio. Wara ako ti may ginhambal sa likum. 21Ti, andut haw nga ako tana ang imo ginausisa? Pamangkota ang mga tawo nga nakabati kanakun kon ano ang akun ginhambal hay naman-an gid tana nanda kon ano ang akun ginkuon.”

22Pagkahambal ni Jesus kadya, ginhuyapan tana kang isara sa mga gwardya nga nagatindug marapit kana, kag nagkuon dya, “Amo ria ikaw haw magsabat sa pinakamataas nga pari?”

23Nagsabat si Jesus, “Kon naghambal ako kang sayup, isugid abi. Pero kon matuod, andut haw nga ginhuyapan mo ako?” 24Pagkatapos kato, si Jesus nga nagapos sa gihapon ginpadara ni Anas kay Caifas nga amo ang pinakamataas nga pari.

Ginpanginwara ruman ni Pedro Si Jesus

(Mateo 26:71-75; Marcos 14:69-72; Lucas 22:58-62)

25Si Simon Pedro tana nagatindug pa gihapon rugto kag nagapainit-init. Ginpamangkot tana kang iba rugto, “Indi bala nga isara ikaw sa anang mga disipulo?” Ginpanginwara ruman dya ni Pedro nga nagakuon, “Bukun a.”

26Ang isara sa mga surugoon kang pinakamataas nga pari nga himata kang tawo nga ang anang talinga gin-utas ni Pedro, namangkot kana, “Hindi bala nga nakita ko ikaw nga kaimaw na rugto sa may hardin?” 27Ginpanginwara ruman dya ni Pedro. Kag amo man to ang pagpamalo kang manok.

Gindara si Jesus kay Pilato

(Mateo 27:1-2, 11-14; Marcos 15:1-5; Lucas 23:1-5)

28Halin sa balay ni Caifas gindara nanda si Jesus paagto sa palasyo kang Romanhun nga gobernador. Kasanagun run kato. Ang mga Judio wara magsulud sa palasyo hay indi sanda gusto nga mangin higku suno sa andang pagsurondan, kag agud to nga makakaun sanda kang yapon sa Pista kang Paglampuwas. 29Gani si Pilato nga gobernador amo ang naggwa kananda kag namangkot, “Ano ang inyo akusasyon sa tawo nga dya?”

30Nagsabat sanda, “Kon wara tana maghimo kang sala indi namun tana pagdar-un rugya kanimo.”

31Nagkuon si Pilato kananda, “Dar-a ninyo tana kag kamo mismo ang maghusgar kana suno sa inyo kaugalingun nga kasugoan!”

Nagkuon ang mga Judio, “Wara kami ti gahum nga sentensyahan kang kamatayun ang bisan sin-o.” 32Natabo dya agud matuman ang ginkuon anay ni Jesus parte sa kon ano nga sahi kang kamatayun ang anang pagaagumun.

33Nagbalik si Pilato sa sulud kang palasyo. Ginpatawag na si Jesus kag ginpamangkot dya, “Ikaw bala ang hari kang mga Judio?”

34Nagsabat si Jesus, “Imo bala ria kaugalingun nga pamangkot ukon may nagsugid kanimo nahanungud kanakun?”

35Nagsabat si Pilato, “Ano ako, Judio? Ang imong mga kasimanwa kag ang mga pangulo kang inyo kaparian amo ang nagtugyan kanimo rugya kanakun. Ano haw ang imong ginhimo?”

36Nagkuon si Jesus, “Ang akun gahum bilang hari bukun ti sa kalibutan nga dya. Hay kon ang akun gahum bilang hari rugya sa kalibutan nga dya, ang akun mga sumuronod magapakig-away agud to nga indi ako matugyan sa mga Judio. Pero bukun ti sa kalibutan nga dya ang akun gahum bilang hari.”

37Nagkuon si Pilato, “Kon amo, hari gid man gali ikaw eh!”

Nagsabat si Jesus, “Igsakto ikaw sa imo ginkuon nga ako hari. Amo ria ang kabangdanan nga ako natawo kag nag-abot rugya sa kalibutan agud to nga magsugid nahanungud sa kamatuoran. Ang tanan nga gusto makamaan kang kamatuoran nagapamati kanakun.”

38Nagpamangkot si Pilato, “Ano haw ang kamatuoran?”

Ginsentensyahan si Jesus kang Kamatayun

(Mateo 27:15-31; Marcos 15:6-20; Lucas 23:13-25)

Pagkahambal ni Pilato kadya, naggwa ruman tana sa pag-atubang sa mga Judio kag nagkuon kananda, “Wara ako ti may makita nga sala kana. 39Pero kamo nga mga Judio may kinabatasan nga nagapangayo kanakun nga maghilway ako kang sangka priso sa adlaw kang Pista kang Paglampuwas. Gusto bala ninyo nga hilwayun ko para kaninyo ang inyo hari?”

40Nagsabat ang mga tawo nga nagasinggitan, “Bukun! Bukun ti tana kundi si Barabas amo ang imo hilwayun!” Si Barabas nga dya sangka rebelde.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index