Search form

Juan 19

1Dayon ginbuul ni Pilato si Jesus kag ginpahanot. 2Pagkatapos, ang mga suldado naghimo kang korona nga puro tunuk kag anda dya nga ginbutang sa ulo ni Jesus. Ginpasuksokan man nanda tana kang kapa nga kolor granate 3kag sige-sige nanda yaguta nga nagakuon, “Dayawun ikaw nga Hari kang mga Judio!” Kag ginahuyapan nanda tana.

4Si Pilato tana naggwa liwan kag nagkuon sa mga tawo, “Sulnga ninyo, ipaatubangun ko tana rugya kaninyo agud to nga maman-an ninyo nga wara ako ti may nakita nga sala kana.” 5Dayon naggwa si Jesus nga nagasuksok kang koro-korona nga puro tunuk sa anang ulo kag kapa nga kolor granate. Nagkuon si Pilato sa katawhan, “Dya ang tawo!”

6Pagkakita kay Jesus kang mga pangulo kang kaparian kag kang mga gwardya, nagsinggitan sanda nga nagakuon, “Ilansang tana sa kros! Ilansang tana sa kros!”

Nagkuon si Pilato, “Kamo mismo ang magdara kana kag maglansang sa kros. Hay ako takun wara ti may nakita nga sala kana.”

7Nagsabat ang mga Judio, “May kasugoan kami kag suno sa amo nga kasugoan nagakadapat nga tana mapatay tungud hay nagakuon tana nga Anak tana kang Dios!”

8Pagkabati ni Pilato kadya, mas hinadlukan pa gid tana. 9Nagsulud ruman tana sa palasyo kag gin-usisa si Jesus, “Diin ikaw haw maghalin?” Pero wara magsabat si Jesus. 10Gani nagkuon si Pilato kana, “Andut nga indi ikaw magsabat kanakun haw? Wara ikaw haw kamaan nga may awtoridad ako sa paghilway kanimo ukon sa pagpalansang kanimo sa kros?”

11Nagsabat si Jesus, “Wara ikaw ti awtoridad kanakun kon wara ikaw gintaw-an kang Dios. Gani mas bug-at ang sala kang tawo nga nagtugyan kanakun rugya kanimo.”

12Pagkabati ni Pilato ka dya gintinguhaan na gid nga hilwayun si Jesus. Pero ang katawhan nagsinggitan gid nga nagakuon, “Kon hilwayun mo ang tawo nga ria bukun ikaw ti amigo kang emperador! Ang bisan sin-o nga nagapakahari nagakontra sa emperador!”

13Pagkabati ni Pilato ka dya gindara na si Jesus sa sagwa, kag ana tana nagpungko sa purungkoan kang hukum rugto sa lugar nga ginatawag Plataporma nga Bato. (Sa hambal nga Hebreo ginatawag dya nga Gabata.) 14Bisperas run kang Pista kang Paglampuwas, kag mga udto adlaw run kato.

Dayon nagkuon si Pilato sa mga Judio, “Dyaay ang inyo nga hari!”

15Pero nagsinggitan sanda nga nagakuon, “Patyun tana! Patyun tana! Ilansang tana sa kros!”

Nagkuon si Pilato, “Ipalansang ko bala sa kros ang inyo hari?” Nagsabat ang mga pangulo kang kaparian, “Wara kami ti may ginakilala nga hari kundi ang emperador lang!”

16Gani gintugyan ni Pilato si Jesus kananda agud ilansang sa kros.

Si Jesus Ginlansang sa Kros

(Mateo 27:32-44; Marcos 15:21-32; Lucas 23:26-43)

Kag gindara nanda si Jesus. 17Naggwa tana nga nagapas-an kang anang kros paagto sa lugar nga ginatawag Bagol. (Sa hambal nga Hebreo ginatawag dya nga Golgota.) 18Rugto nanda tana ginlansang sa kros. May darwa pa gid ka tawo nga andang ginlansang sa kros dungan kana. Ang isara sa tuo nayon, kag ang isara sa anang wala; si Jesus sa tunga nanda. 19Nagpahimo si Pilato kang karatula kag ana dya nga ginpaangut sa kros ni Jesus. Amo dyaay ang nasulat sa karatula: “Si Jesus nga taga Nazaret; ang Hari kang mga Judio.” 20Raku sa mga Judio ang nakabasa kang nasulat sa karatula nga dya hay ang lugar nga sa diin ginlansang si Jesus sa kros marapit sa syudad. Kag dya nasulat sa mga hambal nga Hebreo, Latin kag Griego. 21Ang mga pangulo kang kaparian kang mga Judio nag-agto kay Pilato kag nagkuon, “Bukun ti ‘Ang Hari kang mga Judio’ ang imong isulat, kundi, ‘Ang tawo nga dya nagakuon nga tana ang Hari kang mga Judio.’”

22Nagsabat si Pilato, “Kon ano ang akun ginsulat indi ko run pagbag-ohon.”

23Ang mga suldado tana, pagkatapos nanda ka lansang kay Jesus sa kros, ginbuul nanda ang anang mga bayo kag ginhuray nanda dya sa apat ka parte - sangka parte sa kada isara kananda. Ginbuul man nanda ang anang pangsulud nga bayo; dya wara ti sinugponan hay nahabul nga bilog halin sa ibabaw hasta sa sidsid.

24Naghambalanay sanda, “Indi natun dya paggisiun; ipagabot-gabotan lang natun dya kon sin-o ang makabuul.”

Natabo dya agud matuman ang ginkuon sa Kasulatan,

“Ginhuray nanda ang akun mga bayo

Kag gin-gabot-gabotan nanda ang akun pangsulud nga bayo.”

Kag amo gid man dya ang ginhimo kang mga suldado.

25Marapit rugto sa kros ni Jesus nagatirindug ang anang nanay, ang bugto nga bayi kang anang nanay, kag amo man si Maria nga asawa ni Cleopas, kag si Maria Magdalena. 26Kang nakita ni Jesus ang anang nanay kag ang disipulo nga ana ginapalangga nga nagatindug sa ingud na kadya, nagkuon si Jesus sa anang nanay, “Dyaay ang imong bata.” 27Kag nagkuon man tana sa disipulo, “Dyaay ang imong nanay.” Umpisa kato, ginpaistar tana kang disipulo nga dya sa anang balay.

Ang Pagkamatay ni Jesus

(Mateo 27:45-46; Marcos 15:33-41; Lucas 23:44-49 )

28Pagkatapos kato, naman-an run ni Jesus nga natapos run ang tanan, gani agud to nga matuman ang ginakuon sa kasulatan, nagkuon tana, “Ginauhaw ako.” 29May sangka surudlan rugto nga buta kang maaslum nga bino. Gani gintusmog nanda rugya kadya ang sangka espongha kag ginbutang sa punta kang malabug nga sanga kang tanum nga isopo kag gintunghol nanda dya sa ba-ba ni Jesus. 30Pagkasupsup ni Jesus kadya nagkuon tana, “Natapos run!” Dayon nagduko tana kag nabugto ang anang ginhawa.

Ginbuno ang Kilid ni Jesus

31Byernes kato kag ang masunod nga adlaw amo run ang pinasahi nga Adlaw nga Inugpahuway. Tungud nga ang mga Judio indi gusto nga mabilin sa kros sa Adlaw nga Inugpahuway ang mga lawas kang mga ginlansang, gani ginpangabay nanda kay Pilato nga ipabalbag ang mga batiis kang mga tawo nga ginlansang sa kros, kag ibul-un ang andang mga bangkay. 32Gani nag-agto rugto ang mga suldado kag ginbalbag nanda ang mga batiis kang darwa ka tawo nga ginlansang imaw ni Jesus. 33Pero kang pagparapit nanda kay Jesus, nakita nanda nga patay run dya, gani nga wara run lang nanda ginbalbag ang anang mga batiis. 34Pero ang ginhimo tana kang isara sa mga suldado, ginbuno na kang bangkaw ang kilid ni Jesus, kag lagi-lagi nag-agay ang dugo kag tubig. 35Ang tawo nga nakakita kang hitabo nga dya nagapamatuod kadya, kag ang anang pagpamatuod matuod gid. Naman-an na nga nagasugid tana kang matuod agud to nga hasta kamo magatoo man. 36Natabo dya agud matuman ang ginakuon sa kasulatan nga, “Wara ti bisan isara sa anang mga tul-an ang pagabariun.” 37Kag may ginakuon pa gid sa iba nga bahin kang kasulatan, “Pagaturukun nanda ang tawo nga andang ginbuno.”

Ang Paglubung kay Jesus

38Pagkatapos kadya, si Jose nga taga-Arimatea nag-agto kay Pilato kag gin-ayo na nga ibul-un ang bangkay ni Jesus. Si Jose nga dya sumuronod man ni Jesus pero sa likum lang, hay nahadluk tana sa mga pangulo kang mga Judio. Gintugotan tana ni Pilato, gani nag-agto tana rugto kag ginbuul ang bangkay ni Jesus. 39Si Nicodemo nag-imaw man kana. Tana kadya ang nagpakigkita kay Jesus sangka gabii kato anay. Nagdara tana kang pahamot nga sinamo nga mira kag aloe, mga 45 ka kilo kadya ang anang kabug-atun. 40Dayon, ginbuul nanda ang bangkay ni Jesus kag ginbutangan kang mga pahamot samtang ginaputos sa tela nga lino, hay amo dya ang kinabatasan kang mga Judio kon nagalubung sanda kang patay. 41Rugto sa lugar nga sa diin ginlansang si Jesus may hardin, kag sa hardin nga dya may bag-o nga rulubngan nga wara pa gid malubngi. 42Tungud hay bisperas run kang Adlaw nga Inugpahuway, kag tungud nga marapit lang man ang rulubngan, rugto nanda kato ginlubung si Jesus.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index