Search form

Juan 2

Ang Kasal sa banwa kang Cana

1Pagkaligad kang darwa ka adlaw, may ginhiwat nga kasal sa banwa kang Cana, sa probinsya kang Galilea. Rugto kato ang nanay ni Jesus. 2Si Jesus kag ang anang mga disipulo gin-agda man sa kasal. 3Kag natabo nga naubos ang bino. Dayon nagkuon ang nanay ni Jesus kana, “Naubosan sanda kang bino.”

4Nagsabat si Jesus, “Indi mo run kinahanglan nga hambalan pa ako kang akun dapat himoon. Wara pa bay mag-abot ang akun tion?”

5Dayon nagkuon ang nanay ni Jesus sa mga surugoon, “Himoa lang ninyo ang bisan ano nga anang ikuon.”

6Ang mga Judio may pagsurondan sa andang relihiyon parte sa paghugas kang alima kag kahig, gani nga may nabutang rugto kato nga anum ka tadyaw nga bato kag ang kada tadyaw sarang masudlan kang darwa ka napulo hasta tatlo ka napulo ka galon nga tubig.

7Nagkuon si Jesus sa mga surugoon, “Abi, butaa ninyo ka tubig ang mga tadyaw nga dya.” Kag anda dya nga ginbuta hasta sa may bibig.

8Dayon nagkuon pa gid si Jesus kananda, “Kar-on, sarok kamo kag dar-un sa manugdumara kang punsyon.” Kag ginhimo nanda dya. 9Gintirawan kang manugdumara kang punsyon ang tubig nga nangin bino run. Wara tana kamaan kon diin dya maghalin (pero ang mga surugoon tana nga nagsarok nakamaan). Amo to kag gintawag kang manugdumara ang nobyo 10kag nagkuon tana, “Ang naman-an ko, ang manamit nga bino amo ang una nga ginapagwa kag ginapainum sa mga dinapit nga bisita, kag kon duro run gani ang andang nainum, amo run to ang pagpagwa kang ordinaryo nga klase ka bino. Pero ikaw tana, hasta kadya may ginapagwa pa ikaw nga manamit nga bino.”

11Amo dya ang primero gid nga milagro nga ginhimo ni Jesus. Natabo dya sa banwa kang Cana sa Galilea. Sa ginhimo na nga dya, ginpahayag na ang anang pagkagamhanan, kag ang anang mga disipulo nagtoroo kana.

12Pagkatapos ka dya, nagdulhog si Jesus sa Capernaum, imaw kang anang nanay kag mga bugto kag kang anang mga disipulo. Kag nagtiner sanda rugto kang may pira ka adlaw.

Si Jesus Nag-agto sa Templo

(Mateo 21:12-13; Marcos 11:15-17; Lucas 19:45-46)

13Pira run lang ka adlaw kag Pista run kang Paglampuwas gani nagtukad si Jesus sa syudad kang Jerusalem. 14Kang pag-agto na sa may templo, naabotan na rugto ang mga tawo nga nagabaligya kang mga baka, mga karnero, kag mga pating, kag rugto man ang mga nagapangbaylo kang kwarta sa andang mga pwesto. 15Ang ginhimo ni Jesus, nagbuul tana kang lubid kag ginhimo nga haranot, kag gintabog na sanda tanan, pati ang mga karnero kag mga baka. Ginpangwas-ag na ang mga kwarta kang mga manugbaylo kang kwarta kag ginpamaliskad ang andang mga lamesa. 16Dayon nagkuon tana sa mga nagabaligya kang mga pating, “Pamul-a ninyo dya tanan! Indi ninyo paghimoon nga baraligyaan ang balay kang akun Amay!”

17Nadumduman kang anang mga disipulo ang ginakuon sa kasulatan nga, “Ang akun tuman nga pagkabalaka sa imong balay amo ang magapatay kanakun.”

18Dayon nagkuon kana ang mga pangulo kang mga Judio, “Ano haw nga katingalahan ang imo mapakita kanamun bilang paratandaan nga may poder ikaw sa paghimo ka dya?” 19Nagsabat si Jesus kananda, “Gub-a ninyo ang templo nga dya kag tukodon ko liwan sa sulud kang tatlo ka adlaw!” 20Nagsabat ang mga Judio, “Araw-araw ta man ka imo nga ria! Gintukod ang dya nga templo sa sulud kang kap-atan kag anum ka tuig; kar-on tukodon mo liwan mo sa sulud lang kang tatlo ka adlaw!” 21Pero ang templo tana nga ginatumud ni Jesus amo ang anang lawas. 22Gani nga kang mabanhaw tana halin sa mga minatay nadumduman kang anang mga disipulo ang ginkuon na nga dya. Kag nagtoo sanda sa ginkuon sa Kasulatan kag sa mga ginkuon nga to ni Jesus.

Naman-an ni Jesus ang Kinaugali kang tawo

23Kang si Jesus rugto sa Jerusalem katong Pista kang Paglampuwas, raku nga mga tawo ang nagtoroo kana tungud kang mga milagro nga andang nakita nga anang ginpanghimo. 24Pero wara na ginbutang ang anang pagsarig kananda, tungud nga kilala na ang tanan nga tawo. 25Wara run ti kinahanglan nga may magsugid pa kana parte sa tawo tungud hay tana mismo nakamaan gid kon ano ang sa sulud kang andang tagipusoon.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index