Search form

Juan 20

Ang Pagkabanhaw ni Jesus

1Aga pa kang nahauna nga adlaw kang semana, kag madulum-dulum pa, si Maria Magdalena nag-agto run sa rulubngan. Kag nakita na nga wara run ang bato nga nagatakup sa pwertahan kang rulubngan. 2Gani, nagdalagan tana kag mag-agto kay Simon Pedro kag sa disipulo nga palangga ni Jesus. Nagkuon si Maria kananda, “Ginbuul nanda ang Ginoo sa rulubngan kag wara kami kamaan kon sa diin nanda tana ginbutang!”

3Dayon si Pedro kag ang disipulo nga to nag-agto sa rulubngan. 4Nagdalagan sanda nga darwa, pero naunahan kang disipulo nga to si Pedro, gani nga una tana mag-abot sa rulubngan. 5Kang pag-abot na rugto, nagkuub tana kag magsid-ing sa sulud kag nakita na ang mga tela nga lino rugto, pero wara tana magsulud. 6Si Simon Pedro tana nga nagasunod kana, nag-abot man kag nagdiretso sulud sa rulubngan. Nakita na rugto ang tela nga lino, 7kag amo man ang tela nga ginsambud sa ulo ni Jesus. Nabaroron dya kag wara madapun sa panaptun nga lino. 8Ang disipulo tana nga una mag-abot rugto nagsulud man. Nakita na dya kag nagpati tana nga si Jesus nabanhaw. 9(Hay sa amo dya nga mga tinion nga dya wara pa nanda mahangpi ang ginakuon sa Kasulatan nga si Jesus kinahanglan nga mabanhaw.) 10Pagkatapos kato, ang darwa ka disipulo nga dya nag-uli sa andang balay.

Nagpakita si Jesus kay Maria nga taga-Magdala

11Si Maria Magdalena tana nagatindug rugto sa sagwa kang rulubngan nga nagaparanangisun. Samtang nagapanangis tana, nagkuub tana kag nagsid-ing sa sulud kang rulubngan. 12Kag nakita na nga may darwa ka anghel rugto nga puti ang andang bayo. Nagapungko sanda sa lugar nga ginbutangan kang lawas ni Jesus. Ang isara sa may ulohan nayon, kag ang isara tana sa may sikwayan.

13Nagkuon sanda kay Maria, “Inday, iwanhaw nga nagahibi ikaw?” Nagsabat si Maria, “Ginbuul nanda ang akun Ginoo, kag wara ako kamaan kon sa diin nanda tana ginbutang.” 14Pagkakuon na kadya, nagbalikid tana, kag nakita na si Jesus nga nagatindug rugto, pero wara tana kamaan nga si Jesus gali to.

15Nagkuon si Jesus kana, “Inday, wanhaw nga nagahibi ikaw? Sin-o ang imo ginapangita?”

Abi ni Maria nga tana ang hardinero. Gani nagkuon si Maria kana, “Sir, kon ikaw ang nagbuul kana, isugid kanakun ay kon sa diin mo tana ginbutang hay ibul-un ko tana.”

16Kag nagkuon si Jesus kana, “Maria!”

Nag-atubang si Maria kana kag nagkuon sa hambal nga Hebreo, “Raboni!” (nga kon sayudon “Maestro.”)

17Nagkuon si Jesus kana, “Indi ako pagkapti hay wara pa ako makabalik sa akun Amay. Ang himoon mo, agto ikaw sa akun mga kabugtoan kag sugidan mo sanda nga magabalik ako sa akun Amay, ‘nga inyo man Amay, kag sa akun Dios, nga inyo man Dios.’”

Nagpakita si Jesus sa mga Disipulo

18Gani nag-agto si Maria Magdalena sa mga disipulo kag ginsugid na kananda nga nakita na ang Ginoo, kag ginsugid na man kananda ang ginkuon kang Ginoo kana.

Nagpakita si Jesus sa mga Disipulo

19Pagkagabii kang nahauna nga adlaw nga ria kang semana, nagtiripon ang mga disipulo. Napintalan ang mga pwertahan kang lugar nga andang ginatiponan hay nahadluk sanda sa mga pangulo kang mga Judio. Dayon nag-abot si Jesus kag nagtindug sa andang tunga. Nagkuon tana kananda, “Ang kalinung mangin rugyan kaninyo!” 20Pagkakuon na kadya ginpakita na kananda ang anang mga alima kag anang kilid. Nalipay gid ang mga disipulo kang makita nanda ang Ginoo.

21Kag nagkuon liwan si Jesus kananda, “Ang kalinung mangin rugyan kaninyo! Kon paano nga ginpadara ako kang Amay rugya, kamo man ginapadara ko.” 22Pagkatapos kadya, ginhuyupan na sanda kag nagkuon, “Batona ninyo ang Balaan nga Ispirito. 23Ang bisan sin-o nga patawarun ninyo sa andang mga sala, ginpatawad run ria, kag ang bisan sin-o nga wara ninyo pagpatawara sa andang mga sala, wara man ria mapatawad.”

Si Jesus kag si Tomas

24Kar-on, si Tomas tana nga ginatawag Kapid, kag isara sa napulo'g darwa ka mga disipulo, wara nanda makaimaw kang magpakita si Jesus kananda. 25Gani ang iba sa mga disipulo nagkuon kana, “Nakita namun ang Ginoo!”

Nagsabat si Tomas, “Kon indi ko makita ang agi kang lansang sa anang mga alima, kag ibutang ang akun tudlo sa agi kang mga lansang, kag makaptan kang akun alima ang anang kilid, indi ako magpati.”

26Pagkaligad kang sangka semana, ang anang mga disipulo nagtiripon ruman. Kag kar-on tana kaimaw run nanda si Tomas. Napintalan ang mga pwertahan, pero si Jesus nag-abot kag nagtindug sa tunga nanda. Nagkuon tana kananda, “Ang kalinung mangin rugyan kaninyo!” 27Dayon nagkuon tana kay Tomas, “Ibutang ang imo tudlo rugya. Sulnga ang akun mga alima. Idab-ot ang imong alima kag ibutang sa akun kilid. Magpati ikaw kag indi magpangduha-duha.”

28Kag nagkuon si Tomas kana, “Ikaw ang akun Ginoo, ikaw ang akun Dios!”

29Nagkuon si Jesus kana, “Nagpati bala ikaw tungud nga nakita mo run ako? Daw ano ka malipayun ang mga tawo nga nagatoo kanakun bisan wara sanda makakita kanakun.”

Ang Katuyoan nga Ginsulat ang Libro nga Dya

30Raku pa gid nga mga makatiringala nga milagro ang ginhimo ni Jesus nga nakita kang anang mga disipulo nga wara masulat sa libro nga dya. 31Pero kon ano ang nasulat sa libro nga dya ginsulat agud to nga magtoo kamo nga si Jesus amo ang Cristo, ang Anak kang Dios. Kag agud to nga sa inyo nga pagtoo makaangkun kamo kang kabuhi paagi kana.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index