Search form

Juan 21

Nagpakita si Jesus sa Pito na ka mga Disipulo

1Pagkatapos kang mga hitabo nga dya, si Jesus nagpakita liwan sa anang mga disipulo rugto sa Linaw kang Tiberias. Amo dyaay ang natabo: 2Nagairirimaw sanday Simon Pedro, Tomas, (nga ginatawag Kapid), si Nataniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga bata nga laki ni Zebedeo, kag darwa pa gid ka sumuronod. 3Nagkuon si Simon Pedro kananda, “Mangisda takun.” Nagsabat sanda kana, “Matawas kami kanimo.” Amo to kag nagpanaw sanda kag magsakay sa baruto, pero kang gabii nga to wara gid sanda ti may nabuul.

4Pagka kasanagun, nagtindug si Jesus rugto sa may binit kang baybay, pero ang mga disipulo wara kamaan nga tana to.

5Nagkuon si Jesus kananda, “Mga amigo, wara kamo haw ti may nabuul?”

Nagsabat sanda, “Wara.”

6Nagkuon tana kananda, “Iladlad ang inyo pukot sa tuo nayon kang baruto kag makabuul kamo karia.” Amo to kag ginladlad nanda dya, kag indi run nanda dya masarangan ka batak tungud sa kadurohon kang isda nga andang nabuul.

7Kar-on, ang disipulo nga palangga ni Jesus nagkuon kay Pedro, “Ang Ginoo to!” Pagkabati ni Simon Pedro nga ang Ginoo to, dayon na suksok kang anang bayo (hay gin-uba na dya) kag maglukso sa tubig. 8Ang iba tana nga mga disipulo nagpabinit nga nagasakay sa baruto samtang ginabutung ang pukot nga buta kang isda. Bukun gid man sanda ti rayu sa binit kang baybay, mga 90 ka metro ang andang karayuun. 9Pagkatakas nanda, may nakita sanda nga uring nga nagabaga kag may isda nga ginasugba sa ibabaw na kadya, kag may tinapay man.

10Nagkuon si Jesus kananda, “Dara kamo rugya kang pirambilog nga isda nga bag-o lang ninyo nabuul.”

11Gani nagsaka si Simon Pedro sa baruto kag ginbutung na pabinit ang pukot nga buta kang daragkul nga isda - 153 tanan. Pero bisan pa nga amo to karaku ang isda, wara magisi ang pukot. 12Nagkuon si Jesus kananda, “Dali kamo kag mamahaw.” Wara gid ti bisan isara sa mga disipulo ang nagpangahas mamangkot kon sin-o tana tungud hay naman-an gid nanda nga tana ang Ginoo. 13Nagparapit si Jesus kananda, ginbuul na ang tinapay kag ginpanaw-an sanda. Amo man dya ang anang ginhimo sa isda. 14Amo run dya ang ikatlo nga bes nga nagpakita si Jesus sa mga disipulo pagkatapos nga nabanhaw tana.

Si Jesus kag si Pedro

15Pagkatapos nanda ka pamahaw, nagkuon si Jesus kay Simon Pedro, “Simon nga bata ni Juan, ginahigugma mo bala ako labaw sangsa mga dya?”

Nagsabat si Pedro “Huud, Ginoo, naman-an mo nga ginahigugma ko ikaw.”

Nagkuon si Jesus kana, “Pakan-a ang akun mga karnero.”

16Nagkuon ruman si Jesus kana, “Simon nga bata ni Juan, ginahigugma mo bala ako?”

Nagsabat si Pedro, “Huud, Ginoo, naman-an mo nga ginahigugma ko ikaw.”

Nagkuon si Jesus, “Atipana ang akun mga karnero.”

17Sa ikatlo nga bes nagkuon si Jesus kana, “Simon nga bata ni Juan, ginahigugma mo bala ako?”

Nagsakit ang buut ni Pedro hay namangkot kana si Jesus sa ikatlo nga bes kon ginahigugma na si Jesus. Nagkuon tana, “Ginoo, nakamaan ikaw kang tanan. Naman-an mo nga ginahigugma ko ikaw.”

Nagkuon si Jesus kana, “Pakan-a ang akun mga karnero. 18Sugidan ko ikaw: kang bataun pa ikaw, ikaw mismo ang nagasuksok kang imong bayo kag mag-agto sa bisan diin mo gusto. Pero magmal-am run gani ikaw, iuntayun mo ang imong mga butkun kag lain run ang magapasuksok kanimo kang bayo kag magadara kanimo sa lugar nga indi mo gusto agtonan.” 19(Ginhambal dya ni Jesus agud ipamaan kon ano nga sahi kang kamatayun ang pagaagumun ni Pedro nga mahimaya na ang Dios.) Kag dayon nagkuon si Jesus kana, “Sunod ikaw kanakun.”

Si Jesus kag ang Disipulo nga Ana Ginapalangga

20Nagbalikid si Pedro kag nakita na nga nagasunod kananda ang disipulo nga ginapalangga ni Jesus. (Amo man dya nga disipulo ang nagsandiay anay sa dughan ni Jesus katong nagarayapon sanda kag namangkot nga, “Ginoo, sin-o bala ang magaluib kanimo?”) 21Kang makita tana ni Pedro, nagpamangkot si Pedro kay Jesus, “Ginoo, ana tana bay?”

22Nagsabat si Jesus, “Kon gusto ko nga buhi pa tana hasta sa pagbalik nakun rugya, ano tana ang ginakabalak-an mo? Sunod ikaw kanakun.” 23Tungud sa ginhambal nga dya ni Jesus nabalahuba sa mga sumuronod ni Jesus nga ang disipulo nga dya indi mapatay. Pero si Jesus wara magkuon nga indi dya mapatay, kundi nga kuon na tana, “Kon gusto ko nga buhi pa tana hasta sa pagbalik nakun rugya, ano tana ang ginakabalak-an mo?”

24Amo dya nga disipulo ang nagasugid nga ang mga butang nga dya matuod, kag tana man ang nagsulat ka dya. Naman-an natun nga ang anang mga ginapanugid matuod.

Ang Panghingapos

25Duro pa gid nga mga butang ang ginpanghimo ni Jesus. Kon sara-sarahun dya ka sulat, sa banta ko ang mga libro nga pagasulatun indi mag-igo sa bilog nga kalibutan.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index