Search form

Juan 4

Si Jesus kag ang Bayi nga taga-Samaria

1Kar-on, nabatian kang mga Fariseo nga mas raku ang nadara ni Jesus nga mangin anang disipulo kag ginabawtisohan sangsa kay Juan, 2bisan pa nga sa pagkamatuod karia, bukun tana si Jesus gid ang nagapangbawtiso kundi ang anang mga disipulo. 3Kang naman-an dya ni Jesus, naghalin tana sa Judea kag nagbalik liwan sa Galilea.

4Sa pag-agto na sa Galilea kinahanglan gid nga mag-agi tana sa probinsya kang Samaria. 5Kang nagaagi run tana sa Samaria, nag-abot tana sa sangka banwa nga ginatawag Sicar. Ang Sicar nga dya marapit sa sangka puna nga lupa nga gintugro kato anay ni Jacob sa anang bata nga si Jose. 6Rugto man sa Sicar ang bubon ni Jacob, kag tungud nga nalapyo gid si Jesus sa ana nga pagpanglakatun, nagpungko tana sa may kilid kang bubon. Mga udto adlaw run kato.

7Burubuhay, may sangka bayi nga Samaritanhun nga nag-abot para magsag-ub. Nagkuon si Jesus kana, “Pwede mo ako itaw-an kang tubig nga akun mainum?” 8(Ang anang mga disipulo kato nagpanaw sa syudad para magbakal ka pagkaun.)

9Nagsabat ang bayi, “Judio kabay ikaw kag ako takun bayi nga Samaritanhun, andut haw nga nagapangayo ikaw kanakun kang tubig para imnun?” (Ginkuon na dya tungud nga ang mga Judio wara nagapakig-impon sa mga Samaritanhun.)

10Nagkuon si Jesus kana, “Kon naman-an mo lang raad kon ano ang ginatugro kang Dios nga wara ti bayad kag kon sin-o ang nagapangayo kanimo kang tubig, ikaw pa raad ang magapangayo kana kag pagataw-an na ikaw kang tubig nga nagatugro kang kabuhi.”

11Nagkuon ang bayi, “Sir, ano bay pagbuul mo ka tubig hay wara ikaw ti timba kag dalum pa ang bubon? Sa diin bay ikaw mabuul kang tubig nga dya nga nagatugro kang kabuhi? 12Labaw pa bala ikaw sangsa atun ulang nga si Jacob nga amo ang nagtugro kanamun kang bubon nga dya? Tana mismo kag anang mga kabataan rugya nagsag-ub kang andang gin-inum. Rugya man sanda nagbuul kang tubig para sa andang mga kasapatan.”

13Nagsabat si Jesus, “Ang bisan sin-o nga magainum kang tubig nga dya pagauhawun liwan, 14pero ang bisan sin-o tana nga magainum kang tubig nga akun igatugro kana, indi run gid pag-ohawun tungud nga ang tubig nga akun igatugro kana mangin pareho kang tubodan sa anang kabuhi nga magatugro kang kabuhi nga wara ti katapusan.”

15Nagkuon ang bayi kay Jesus, “Sir, tugroi man ay ako kang tubig nga imo ginatumud nga dya, agud to nga indi run gid ako pag-ohawun liwan, kag indi run man ako magsagad balik rugya sa pagsag-ub.”

16Nagkuon si Jesus kana, “Panaw kag itawgun ang imo bana, kag magbalik dayon rugya.”

17Nagsabat ang bayi, “Wara takun ti bana!”

Nagkuon si Jesus kana, “Husto ikaw sa paghambal mo nga wara ikaw ti bana. 18Hay ang matuod karia, may lima anay ikaw ka bana. Kag ang laki nga imo ginaimaw kadya bukun man ti imo bana. Matuod gid man ang imo ginkuon.”

19Nagkuon ruman ang bayi, “Sir, sa banta ko sangka propeta ikaw! 20Ang amun mga kaulangan rugya anay sa bukid nga dya nagsimba sa Dios. Pero inyo tana nga mga Judio, nagakuon kamo nga sa Jerusalem dapat magsimba sa Dios ang mga tawo.”

21Dayon nagkuon si Jesus sa bayi, “Magpati ikaw sa akun igakuon, Inday: magaabot ang tion nga indi sa bukid nga dya ukon sa syudad kang Jerusalem kamo magasimba sa Dios nga Amay. 22Kamo nga mga Samaritanhun nagasimba pero wara ninyo makilala kon sin-o ang inyo ginasimba. Kami tamun nga mga Judio nakakilala kon sin-o ang amun ginasimba, hay sa mga Judio maghalin ang kaluwasan. 23Magaabot ang tion, kag nag-abot run kadya, nga ang mga matuod nga manugsimba sa Dios nga Amay magasimba kana sa ispirito kag sa kamatuoran. Amo dya nga sahi kang pagsimba ang naluyagan kang Amay. 24Ang Dios, Ispirito gani ang mga nagasimba kana kinahanglan magsimba kana sa ispirito kag sa kamatuoran.”

25Nagkuon ang bayi, “Nakamaan ako nga magaabot ang Mesias nga ginatawag Cristo. Kon mag-abot tana, isugid na kanatun ang tanan nga mga butang.”

26Nagsabat si Jesus, “Ako ria; ako nga nagapakig-istorya kanimo kadya.”

27Sa amo man to nga mga tinion, nag-abot ang mga disipulo ni Jesus. Natingala sanda kang makita nanda tana nga nagapakigsugidanun sa sangka bayi. Pero wara gid ti bisan isara kananda nga namangkot nga, “Ano haw ang imo kinahanglan?” ukon, “Andut haw nga nagapakig-istorya ikaw sa bayi nga dya?”

28Dayon, ang bayi tana, ginbilin na ang anang tibud kag nagbalik sa banwa kag nagkuon sa mga tawo rugto nga, 29“Dali bala kamo, sulnga ninyo ang tawo nga nagsugid kanakun kang tanan ko nga mga ginhimo! Tana run ayhan ang Cristo?” 30Amo to kag naggurowa ang mga tawo sa banwa kag nag-agto kay Jesus.

31Sa pihak tana nga bahin, ginahambalan kang mga disipulo si Jesus nga magkaun. Kuon nanda, “Sige, Maestro, kaun run.”

32Pero nagkuon si Jesus kananda, “May pagkaun ako nga wara gid ninyo maman-i.”

33Amo to kag nagpamangkotanay ang mga disipulo. Kuon nanda, “May nagdara haw kang pagkaun para kana?”

34Si Jesus nagkuon kananda, “Ang ginatumud ko nga akun pagkaun amo ang akun pagtuman sa kabubut-un kang nagpadara kanakun, kag ang pagtapos kang hirikoton nga anang gintugyan kanakun. 35Indi bala may ginahambal kamo nga, ‘Apat run lang ka bulan kag tag-arani run.’ Pero amo dyaay ang ikuon ko kaninyo: turuka bala ninyo ang kaumahan. Aranyun run ang mga paray. + 36Bisan gani kar-on, ang inyong halimbawa pareho kang mga mangarani nga nagabaton run kang andang suhol kag nagatipon kang patubas nga nagatugro kang kabuhi nga wara ti katapusan. Amo gani nga ang manugpanggas kag ang manug-ani pareho nga magakalipay. 37Gani nga matuod gid man ang hurubatun nga nagakuon, ‘Lain ang nagtanum, lain man ang nagaani.’ 38Kamo pareho kang mga manug-ani nga akun ginsugo nga anihun ang bunga kang tanum nga bukun ti kamo ang nagpangabudlay. Lain nga tawo ang nagpangabudlay, pero kamo ang nagpulos kang bunga kang andang ginpangabudlayan.”

39Duro nga mga Samaritanhun sa amo to nga banwa ang nagtoo kay Jesus tungud sa ginhambal kang bayi parte kana nga kuon na, “Ginsugid na kanakun ang tanan ko nga mga hinimoan.” 40Amo to nga kang mag-agto ang mga Samaritanhun kay Jesus, ginpangabay nanda tana nga magtiner anay kananda, kag nagtiner si Jesus kananda kang darwa ka adlaw. 41Kag tungud kang anang mga ginpanudlo, duro pa gid nga mga Samaritanhun ang nagtoo kana. 42Nagkuon sanda kadya sa bayi, “Kar-on nagtoo kami kana indi tungud kang imong ginhambal kanamun kundi tungud nga kami gid mismo ang nakabati kana. Kag naman-an run namun nga tana amo gid ang Manluluwas kang mga katawhan sa kalibutan.”

Gin-ayad ni Jesus ang Bata kang sangka Opisyal

43Pagkatapos kang darwa ka adlaw nga tiner ni Jesus rugto sa Samaria, nagpanaw tana paagto sa Galilea. 44Tana mismo naghambal nga ang sangka propeta wara ginakilala bilang propeta sa anang kaugalingun nga banwa. 45Kang pag-abot na sa Galilea, gin-abi-abi tana kang mga tawo rugto, tungud nga ang dya nga mga tawo nag-agto man sa Jerusalem katong Pista kang Paglampuwas kauna kag nakita nanda ang tanan nga mga ginpanghimo ni Jesus rugto.

46Kar-on, nag-agto ruman si Jesus sa Cana sa probinsya kang Galilea, nga sa diin ang tubig ginhimo na nga bino. Kag rugya kadya may sangka opisyal nga ang anang bata nga laki nagamasakit rugto sa Capernaum. 47Kang pagkabati kang opisyal nga dya nga si Jesus nag-abot sa Galilea halin sa Judea, nag-agto tana kay Jesus kag ginpangabay na dya nga mag-agto sa Capernaum agud ayadun ang anang bata nga laki hay sa amo to nga mga tinion tagumatayun run dya.

48Nagkuon si Jesus kana, “Indi gid kamo tinyo haw magtoo kon indi kamo makakita kang mga katingalahan nga nagakaratabo kag mga milagro?”

49Nagkuon ang opisyal, “Ginoo, tawas anay kanakun rugto samtang buhi pa ang akun bata.” 50Nagsabat si Jesus, “Uli run to, ang imo nga bata maayad.”

Nagpati ang tawo sa ginkuon ni Jesus kag nagpanaw tana. 51Samtang sa dalanun pa lang tana, ginsug-alaw run tana kang anang mga surugoon kag ginkun-an nga magaayad ang anang bata. 52Ginpamangkot na sanda kon ano oras nag-umpisa nga mag-ayad ang anang bata, kag nagkuon ang mga surugoon kana, “Kahapon mga ala una ti hapon nadura ang anang hilanat.” 53Kag nadumduman kang opisyal nga amo gid to nga oras nagkuon si Jesus nga ang anang bata magaayad. Gani tana kag ang bug-os na nga panimalay nagtoo kay Jesus. 54Amo dya ang ikarwa nga milagro nga ginhimo ni Jesus sa Galilea kang nagbalik tana rugto halin sa Judea.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index