Search form

Juan 5

Gin-ayad ni Jesus ang Tawo nga Paralitiko

1Pagkatapos kang mga hitabo nga to, nagtukad si Jesus sa Jerusalem para sa Pista kang mga Judio. 2Kar-on, rugto sa Jerusalem, sa Pwertahan kang mga Karnero, may tubig nga pararigosan nga ginatawag sa hambal nga Hebreo nga Betesda. + Dya nga pararigosan napalibotan kang lima ka parasirongan. 3Sa mga parasirongan nga dya raku gid nga mga masakitun ang nagabaratang - mga bulag, mga piang kag mga paralitiko. [Nagahulat sanda nga maghulag ang tubig 4hay kon kaisa kuno may anghel kang Ginoo nga nagapanaog kag ginatandug na ang tubig. Ang una nga makalusong sa tubig pagkatapos nga labugayun dya kang anghel nagaayad kuno bisan ano man ang anang balatian.] 5Kar-on, may sangka tawo rugto kato nga katloan run kag walo ka tuig nga nagamasakit. 6Kang nakita tana ni Jesus nga nagabatang rugto kag naman-an na nga buhay run tana rugto, nagkuon si Jesus kana, “Gusto mo bala nga mag-ayad sa imong masakit?” 7Nagsabat ang tawo, “Sir, wara bay ti may magabutang kanakun sa tubig pagkatapos nga matandug dya? Nagatinguha pa lang gani ako sa pagpanaog, ginaunahan run ako kang iba.” 8Dayon nagkuon si Jesus kana, “Bangon, dar-a ang imong banig kag magpanaw.” 9Lagi-lagi kato nag-ayad ang tawo. Gindara na ang anang banig kag nagpanaw.

Natabo dya sa Adlaw nga Inugpahuway. 10Gani ang mga pangulo kang mga Judio nagkuon sa tawo nga naayad, “Adlaw kabay kadya nga Inugpahuway? Gani supak sa Kasugoan nga magdara ikaw kang imong banig.”

11Nagsabat tana kananda, “Ang tawo nga nag-ayad kanakun amo ang nagkuon nga dar-un ko ang akun banig kag magpanaw.”

12Gani nagpamangkot sanda kana, “Sin-o to nga tawo ang nagkuon kanimo nga himoon mo ria?”

13Pero ang tawo nga gin-ayad nga dya wara nakamaan kon sin-o ang nag-ayad kana, tungud nga wara na run makita si Jesus sa kadurohon kang mga tawo rugto.

14Kang urihi run kato nakita ni Jesus sa templo ang tawo nga anang gin-ayad, kag nagkuon tana sa tawo, “Ti, mayad run ikaw kadya. Gani indi run ikaw magpakasala hay basi mas malain pa gid ang matabo kanimo.” 15Dayon nagpanaw ang tawo kag nagsugid sa mga pangulo kang mga Judio nga si Jesus amo ang nag-ayad kana. 16Kag tungud nga nagapanghimo si Jesus kadyang mga butang sa Adlaw nga Inugpahuway, amo to nga ginhingabot tana kang mga pangulo kang mga Judio. 17Pero nagkuon si Jesus kananda, “Ang akun Amay nagapadayon sa anang hirikoton hasta tulad, gani ako kinahanglan man nga magpadayon sa akun hirikoton.” 18Tungud sa ginhambal nga dya nga Jesus, nagdugang pa gid ang pagtinguha kang mga pangulo kang mga Judio nga patyun tana tungud nga para kananda wara na lang ginlapas ang kasugoan nahanungud sa Adlaw nga Inugpahuway, kundi nga ginatawag na pa ang Dios nga anang kaugalingun nga Amay, nga kon sayudon nagapakigtupung tana sa Dios.

Ang Awtoridad kang Anak kang Dios

19Amo to kag nagsabat si Jesus sa mga pangulo kang mga Judio, “Sugidan ko kamo, ang Anak wara gid ti may mahimo kon sa ana kaugalingun lang. Kon ano ang makita kang Anak nga ginahimo kang Amay amo man ang anang ginahimo. Gani ang ginahimo kang Amay amo man ang ginahimo kang Anak. 20Tungud nga ang Amay nagahigugma gid sa Anak, kag ginapakita na sa Anak ang tanan na nga ginahimo. Sobra pa gid gani sa mga butang nga dya ang ana nga igapakita sa Anak agud to nga matingala kamo 21Kon ang Amay nagabanhaw kang patay kag ginataw-an na sanda kadya kang kabuhi, ang Anak nagatugro man kang kabuhi sa bisan sin-o nga luyag na tugroan. 22Luwas pa dyan karia, ang Amay wara nagahusgar sa bisan kay sin-o, kundi nga gintugyan na sa Anak ang bug-os nga awtoridad sa paghusgar, 23agud to nga padunggan man ang Anak kang tanan nga mga tawo pareho kang pagpadungug nanda sa Amay. Ang bisan sin-o nga wara nagapadungug sa Anak, wara man nagapadungug sa Amay nga nagpadara kana. 24Sugidan ko kamo: Ang bisan sin-o nga nagatuman sa akun nga ginakuon kag nagatoo sa Dios nga amo ang nagpadara kanakun rugya, makaangkun tana kang kabuhi nga wara ti katapusan. Indi run tana paghukman, tungud nga wara run tana nagapaagto sa kamatayun kundi sa kabuhi nga wara ti katapusan. 25Sugidan ko pa gid kamo: magaabot ang tion, kag sa pagkamatuod nag-abot run gani dya, nga ang mga tawo nga patay makabati kang limug kang Anak kang Dios kag ang bisan sin-o nga nagatuman makaagum kang kabuhi nga wara ti katapusan. 26Ang Amay amo ang nagatugro kang kabuhi, kag ang Anak gintugroan na man kang gahum sa pagtugro kang kabuhi. 27Ang Anak gintugroan na man kang awtoridad sa paghusgar tungud nga tana ang Anak kang Tawo. 28Indi kamo matingala sa mga butang nga ria, hay magaabot ang tion nga ang tanan nga mga patay sa andang rulubngan makabati kang anang limug 29kag magabarangon sanda kadya. Ang mga nakahimo kang mayad mabanhaw kag magakabuhi, pero ang to tana nga nakahimo kang malain mabanhaw man para silotan.”

Ang Pagpamatuod nahanungud kay Jesus

30Nagpadayon pa gid sa paghambal si Jesus, “Kon sa akun kaugalingun lang tana, wara ako ti sarang mahimo. Ang akun nga paghukum suno gid lang sa ginakuon kanakun kang akun Amay, gani nga akun nga paghukum matarung, tungud nga bukun ang akun kaugalingun nga luyag ang akun ginahimo kundi ang luyag kang akun Amay nga nagpadara kanakun. 31Kon ako magsugid ako nahanungud sa akun kaugalingun, ang akun ginasugid indi mabaton nga matuod. 32Pero may dyan nga nagasugid nahanungud kanakun kag naman-an ko nga ang anang ginakuon parte kanakun matuod. 33Nagsugo kamo kang mga tawo para magpamangkot kay Juan nahanungud kanakun. Kag ginsugid ni Juan kon ano ang matuod. 34Pero bukun ti kuon nga kinahanglan ko ang pagpamatuod kang tawo nahanungud kanakun, kundi nga ginkuon ko lang dya agud to nga basi pa lang nga maluwas man kamo. 35Dya si Juan daw kaangay kang sulo nga nagasiga kag nagaiwag, kag sa mabugu nga tinion nagkalipay kamo sa kasanag nga anang gintao sa inyo nga panghuna-huna.

36“Pero may nagasugid pa gid nahanungud kanakun nga labi pa sa ginasugid ni Juan. Amo dyaay: ang akun mga ginapanghimo nga gintugyan kanakun kang Amay nga akun taposon ang nagapamatuod nga ako ginpadara kang akun Amay. 37Kag ang Amay mismo nga amo ang nagpadara kanakun rugya nagapamatuod man nahanungud kanakun. Pero wara kamo makabati kang anang limug ukon nakakita kon ano ang anang itsura. 38Kag wara man nagapabilin ang anang mga Pulong sa inyo mga tagipusoon tungud nga wara kamo nagapati kanakun nga anang ginpadara. 39Ginaton-an gid ninyo kamayad ang Kasulatan hay nagpinsar kamo nga paagi kadya makaangkun kamo kang kabuhi nga wara ti katapusan. Ang Kasulatan nga dya mismo ang nagapamatuod nahanungud kanakun, 40pero indi kamo gusto magparapit kanakun agud to nga makaangkun kamo kang kabuhi nga wara ti katapusan.”

41Nagpadayon pa gid si Jesus sa paghambal nga nagakuon, “Wara takun nagatinguha nga dayawun ako kang mga tawo. 42Pero nakilala ko gid kamo. Naman-an ko nga sa inyo tagipusoon wara gid ti paghigugma sa Dios. 43Nag-abot ako rugya sa kalibutan nga may awtoridad nga naghalin sa akun Amay, pero indi ninyo ako pagbatonon. Pero kon may tawo gani nga mag-abot nga sa ana lang kaugalingun nga awtoridad, ginabaton man ninyo tana. 44Paano bay kamo makatoo kanakun, hay ang inyo tana nga ginapangita amo nga dayawun kamo kang inyo nga isigka-tawo, kag wara kamo nagatinguha nga ang Dios amo ang magdayaw kaninyo?

45“Indi kamo magpaminsar nga ako ang magaakusar kaninyo sa akun Amay. Si Moises tana nga amo ang inyo ginasarigan, amo ang magaakusar kaninyo sa akun Amay. 46Kon matuod nga nagapati kamo kay Moises, magapati man kamo kanakun hay nagsulat tana nahanungud kanakun. 47Pero tungud gani nga wara kamo nagapati sa anang ginkuon sa anang mga sinulat, ano pa bay karia ang pagpati ninyo sa akun ginakuon?”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index