Search form

Juan 7

Si Jesus kag ang Anang mga Bugto

1Pagkatapos kang mga hitabo nga to, nagpang-agto si Jesus sa mga banwa kang Galilea. Indi tana gusto mag-agto sa Judea hay ang mga pangulo kang mga Judio rugto nagatinguha nga patyun tana. 2Kang nagahinamput run ang Pista kang mga Judio nga ginatawag Pista kang mga Torda, 3nagkuon kana ang anang mga libayun nga laki, “Panaw bala rugto sa Judea agud to nga makita kang imong mga sumuronod ang mga butang nga imo ginapanghimo. 4Ang tawo nga nagatinguha nga mangin bantog, wara na ginatago ang anang ginapanghimo. Hay nagahimo run lang man ikaw kang mga milagro nga dya, ipakilala mo run lang ang imo kaugalingun sa tanan.” 5(Tungud hay bisan gani ang anang libayun nga laki wara nagapati kana.)

6Gani nga nagkuon si Jesus kananda, “Inyo tana bisan ano oras pwede kamo ka himo kon ano gusto ninyo himoon, pero akun tana bukun pa dya ang igsakto nga tion nga himoon ko ang akun dapat himoon. 7Ang mga tawo sa kalibutan indi makadumut kaninyo, pero ako tana ginadumtan nanda hay ginapahayag ko kananda nga ang andang mga ginapanghimo mga malaot. 8Sige, kamo lang to agto sa Pista. Indi takun mag-agto sa Pista nga dya hay wara pa gid mag-abot ang akun tion.” 9Pagkahambal kadya ni Jesus, nagpabilin tana sa Galilea.

Nag-agto si Jesus sa Pista

10Pero kang malumbos run ang anang mga libayun nga laki paagto sa Pista, nag-agto man si Jesus rugto, pero sa likum lang kag wara tana magpakita sa mga tawo. 11Rugto sa Pista, nagasagap ang mga pangulo kang mga Judio kay Jesus. Nagaparapamangkot sanda kadya kon sa diin tana run.

12Raku sa mga tawo ang nagahinuring-huring nahanungud kana. Ang iba nagakuon nga, “Mayad tana nga tawo!” Ang iba tana nagakuon man nga, “Bukun ria ti matuod. Ginapatalang na lang ang mga tawo!” 13Pero wara gid ti may naghambal ka tampad nahanungud kana, hay nahadluk sanda sa andang mga pangulo.

14Kang naglambot run sa tunga-tunga ang paghiwat kang Pista nag-agto si Jesus sa templo kag nagpanudlo. 15Ang mga pangulo kang mga Judio natingala gid. Nagkuon sanda kadya nga, “Paano nangin mainaramun ang tawo nga dya man nga wara gani makaeskwela?” 16Nagsabat si Jesus kananda, “Ang akun ginapanudlo bukun ti kanakun maghalin kundi sa Dios nga amo ang nagpadara kanakun. 17Kon ang sangka tawo gusto nga maghimo kang kabubut-un kang Dios, maman-an na kadya kon ang akun ginapanudlo sa Dios maghalin ukon akun-akun lang. 18Ang tawo nga nagapanudlo kang ana-ana lang, gusto lang nga mapadunggan ang anang kaugalingun. Pero ang tawo tana nga gusto nga mapadunggan ang nagpadara kana, dya nga tawo nagahambal kang matuod gid kag bukun ti butigun. 19Indi bala nga gintugro ni Moises kaninyo ang Kasugoan? Pero wara ti bisan isara kaninyo nga nagatuman kang Kasugoan. Ti, andut haw nga gusto ninyo ako ipatyun?”

20Nagsabat ang mga tawo, “Nasudlan ikaw kang yawa ay! Sin-o haw ang nagatinguha nga magpatay kanimo?”

21Nagsabat si Jesus kananda, “Naghimo ako kang sangka milagro, kag tanan kamo natingala. 22Pero pinsara bala ninyo dyaay: gintudloan kamo ni Moises nga isirkomon ninyo ang inyo nga mga bata nga laki. (Pero sa pagkamatuod karia bukun si Moises ang una nga nagtudlo kang dya nga turumanun, kundi ang inyo mga kaulangan kato anay.) Tungud sa gintudlo nga to ni Moises, ginasirkom ninyo ang inyo mga bata nga laki bisan sa Adlaw nga Inugpahuway. 23Kar-on, kon ang bata ginasirkom ninyo bisan pa sa Adlaw nga Inugpahuway agud nga indi malapas ang Kasugoan ni Moises, andut sa ano nga nagaugut kamo kanakun hay gin-ayad ko sa Adlaw nga Inugpahuway ang bug-os nga lawas kang tawo nga masakitun? 24Indi kamo magsagad husgar suno sa makita ninyo lang, kundi nga maghusgar kamo sa matarung nga paagi.”

Si Jesus run ayhan ang Cristo?

25Sa amo to nga tion, ang iba tana nga mga tawo sa Jerusalem nagkuon, “Indi bala nga amo dya ang tawo nga ginatinguhaan nanda nga patyun? 26Pero dya man tana, nagahambal sa atubangan kang mga katawhan, pero wara man ti may nagahambal batok kana. Naman-an run ayhan kang atun mga pangulo nga tana amo ang Cristo? 27Ogaring kon ang Cristo tana mag-abot, wara ti may nakamaan kon sa diin tana maghalin. Pero ang tawo tana nga dya, naman-an natun kon sa diin tana maghalin.”

28Si Jesus tana, nagapanudlo gihapon sa templo Naghambal tana kang matunog nga nagakuon, “Nakilala matuod ninyo ako, kag naman-an man ninyo kon sa diin ako maghalin. Wara ako mag-abot rugya sa akun lang kaugalingun nga awtoridad. Ang nagpadara kanakun rugya masarigan gid. Wara kamo makakilala kana. 29Pero ako nakakilala kana, hay kana ako maghalin kag tana amo ang nagpadara kanakun.”

30Tungud sa ginhambal na nga to, gintinguhaan nanda tana nga idakpun pero wara gid ti bisan isara nga nangahas, tungud hay wara pa mag-abot ang anang tion. 31Bisan amo pa karia ang natabo, duro gihapon sa mga tawo ang nagtoo kana. Nagkuon sanda, “Kon mag-abot ang Cristo, sobra pa gid ayhan nga mga milagro ang anang pagahimoon sangsa ginahimo kang tawo nga dya?”

May mga Gwardya nga Ginsugo sa Pagdakup kay Jesus

32Kar-on, nabatian kang mga Fariseo ang mga hinuring-huring nga dya kang mga tawo parte kay Jesus. Gani sanda kag imaw kang mga pangulo kang kaparian nagsugo kang mga gwardya kang templo sa pagdakup kay Jesus. 33Nagkuon si Jesus, “Gamay run lang nga tinion ang akun pagpakig-imaw kaninyo, kag pagkatapos karia mabalik run ako sa nagpadara kanakun. 34Pagasagapun ninyo ako, pero indi ninyo ako makita, kag kon sa diin man ako indi kamo makaagto.”

35Ang mga pangulo tana kang mga Judio nagpinamangkotanay, “Sa diin bala maagto ang tawo nga dya nga indi run natun tana makita? Maagto tana ayhan sa syudad kang mga bukun ti Judio nga sa diin may mga Judio nga nagairistar kag rugto manudlo sa mga bukun ti Judio? 36Ano bay ang buut na hambalaun kang nagkuon tana nga, ‘pagasagapun ninyo ako pero indi ninyo ako makita,’ kag nagkuon pa gid tana nga, ‘kon sa diin man ako indi kamo makaagto.’”

Ang Tubig nga Nagatugro kang Kabuhi

37Katong nag-abot run ang katapusan kag pinakaimportante nga adlaw kang Pista, nagtindug si Jesus kag naghambal sa matunog nga limug nga nagakuon, “Ang bisan sin-o kaninyo nga ginauhaw, magparapit tana kanakun kag mag-inum. 38Ang bisan sin-o nga nagatoo kanakun, suno sa ginakuon sa Kasulatan, halin sa anang kabuhi magailig ang nagasaragahay nga tubig nga nagatugro kang kabuhi.” 39Ang ginatumud ni Jesus sa ginkuon na nga dya amo ang Balaan nga Ispirito nga mabaton kang mga nagatoo kana. Sa mga tinion nga to wara pa matugro kananda ang Balaan nga Ispirito tungud hay wara pa si Jesus mabayaw kag mahimaya.

Wara Nagsirinanto ang Pagpati kang mga Tawo nahanungud kay Jesus

40Kang mabatian kang iba nga mga tawo sa karak-an ang ginkuon nga dya ni Jesus, nagkuon sanda nga, “Amo run gid dya ang Propeta!”

41Ang iba tana nagkuon man nga, “Tana amo run gid ang Cristo!”

Pero ang iba tana nagkuon man, “Sa Galilea haw magahalin ang Cristo? 42Ginakuon kabay sa Kasulatan nga ang Cristo magahalin sa linahi ni Haring David, kag tana ibataun sa banwa kang Betlehem nga amo man ang lugar ni Haring David?” 43Gani nga wara nagsirinanto ang pagpati kang mga tawo tungud kay Jesus. 44Ang iba kananda gusto nga idakpun tana, pero wara gid ti bisan isara kananda nga nagtandug kana.

Ang mga Pangulo kang mga Judio wara Magtoo kay Jesus

45Kar-on, nagbalik ang mga gwardya kang templo sa mga pangulo kang kaparian kag mga Fariseo. Ginpamangkot nanda kadya ang mga gwardya, “Andut haw nga wara ninyo tana dar-a rugya?”

46Nagsabat ang mga gwardya, “Kadya pa lang gid kami nakabati kang tawo nga amo karia ka nami maghambal!”

47Nagkuon ang mga Fariseo nga, “Hasta bala kamo nainto na man? 48May naman-an kamo nga atun mga pangulo ukon kanamun nga mga Fariseo nga nagtoo kana haw? 49Kon parte tana sa mga tawo nga nagadurugok kana, wara sanda ti hinalung-ung nahanungud sa Kasugoan ni Moises. Pakamalaoton gid sanda kang Dios!”

50Isara sa mga pangulo amo si Nicodemo. Tana kadya amo ang nagpakigkita kay Jesus kato anay. Naghambal tana nga, 51“Wara kabay nagatugot ang atun Kasugoan nga ang sangka tawo husgaran nga silotan nga wara pa tana maimbistigar kag maman-an kon ano gid ang anang ginahimo?”

52Nagkuon sanda kay Nicodemo, “Daw sa taga-Galilea man ikaw e! Usisaa bala sa Kasulatan kon indi mo masapwan rugto nga wara ti propeta nga taga Galilea.” 53[Pagkatapos kato, ang kada isara kananda nagparauli sa andang mga balay.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index