Search form

Juan 8

Ang Bayi nga Nadakpan nga Nagapakighilawas

1Pero si Jesus tana nag-agto sa Bukid kang mga Olibo. 2Kang masunod nga adlaw, aga-aga pa gid nga nagbalik si Jesus sa templo. Kag rugto gintiriponan tana kang duro gid karaku nga mga tawo. Gani nagpungko tana kag nagpanudlo kananda. 3Sa wara lang gid magbuhay nag-abot ang mga manunudlo kang Kasugoan kag ang mga Fariseo. May ginadara sanda nga sangka bayi nga nadakpan nga nagapakighilawas. Ginpatindug nanda tana kadya sa tunga kang mga katawhan 4kag nagkuon sanda kay Jesus, “Maestro, ang dya nga bayi nadakpan sa akto nga nagapakighilawas. 5Suno kabay sa Kasugoan naghambal si Moises nga ang amo dya nga sahi kang bayi dapat batwun hasta nga mapatay? Ano kar-on bay ang imo makuon?” 6Ginpamangkot nanda si Jesus kang amo dya agud to nga tirawan tana kon ano ang anang isabat para nga may basehan sanda sa pag-akusar kana. Pero ang ginhimo tana ni Jesus, nagduko tana kag nagsulat sa lupa paagi sa anang tudlo. 7Sa sige nanda ka pamangkot kana, nagtungkaaw tana kag nagkuon kananda, “Kon sin-o kaninyo ang wara ti sala, amo tana ang una nga magpakug kang bato sa bayi nga dya.” 8Kag dayon nagduko ruman si Jesus kag nagsulat sa lupa. 9Kang pagkabati nanda sa ginkuon nga dya ni Jesus, sara-sara sanda nga nagharalin umpisa sa mga mal-am, hasta nga si Jesus run lang ang nabilin kag ang bayi nga nagatindug man angud rugto. 10Nagtungkaaw si Jesus kag nagkuon sa bayi, “Inday, sa diin sanda run? Wara bala ti bisan isara kananda nga naghusgar kanimo?”

11Nagsabat ang bayi, “Wara gid bisan isara, Sir.”

Kag nagkuon si Jesus kana, “Bisan ako wara man nagahusgar kanimo. Panaw run to kag indi run gid ikaw magpakasala liwan.”]

Si Jesus amo ang Kasanag kang Kalibutan

12Naghambal liwan si Jesus sa mga tawo. Kuon na, “Ako amo ang sulo sa kalibutan. Ang bisan sin-o nga nagasunod kanakun indi run gid magkabuhi sa kadulum kundi makaangkun tana kang kasanag nga nagatao kang kabuhi.”

13Nagkuon ang mga Fariseo kana, “Ikaw lang man ang nagapamatuod nahanungud sa imong kaugalingun, gani nga ang imo ginapanghambal indi mapatihan.”

14Nagsabat si Jesus, “Bisan ako ang nagapamatuod nahanungud sa akun kaugalingun ang akun ginapanghambal matuod gid, tungud nga nakamaan ako kon sa diin ako maghalin kag kon sa diin ako magapaagto. Pero kamo tinyo, wara kamo nakamaan kon sa diin ako naghalin ukon diin ako mapaagto. 15Ang inyo nga paghusgar suno gid lang sa kon ano ang inyo nga pamaagi bilang mga tawo. Ako tana wara nagahusgar sa bisan kay sin-o. 16Pero kon maghusgar gid man ako matarung ang akun paghusgar, tungud nga bukun lang ti ako ang nagahusgar, kundi nga kaimaw ko ang akun Amay nga amo ang nagpadara kanakun rugya. 17Sa inyo kabay Kasugoan nasulat rugto nga kon nagasinanto ang pamatuod kang darwa ka tawo ang andang ginasugid matuod gid? 18Ako nagapamatuod nahanungud sa akun kaugalingun, kag ang isara pa gid nga nagapamatuod nahanungud kanakun amo ang akun Amay nga nagpadara kanakun.”

19Ginpamangkot kang mga Fariseo si Jesus, “Sa diin haw ang imong Amay?”

Nagsabat si Jesus, “Wara ninyo ako nakilala ukon ang akun Amay. Kon nakilala ninyo ako nakilala man ninyo raad ang akun Amay.” 20Ginpanghambal dya tanan ni Jesus kang nagapanudlo tana sa templo, rugto nayon sa ginatagoan kang kwarta. Pero wara gid ti may nagdakup kana tungud hay wara pa mag-abot ang anang tion.

Ginsugid ni Jesus ang Nahanungud sa Anang Kamatayun

21Nagkuon ruman si Jesus kananda, “Magahalin ako kag pagasagapun ninyo ako, pero magakaramatay kamo nga wara mapatawad ang inyo nga mga kasal-anan. Kag indi kamo makaagto sa akun pagaagtonan.”

22Dayon nagkuon ang mga pangulo kang mga Judio, “Mapakamatay tana ayhan hay nagkuon tana nga indi kita makaagto sa anang pagaagtonan?”

23Nagkuon pa gid si Jesus kananda, “Kamo taga-rugya sa idalum; ako takun taga-rugto sa ibabaw. Kamo taga-rugya sa kalibutan, pero ako bukun ti taga-rugya sa kalibutan nga dya. 24Amo ria gani nga nagkuon ako kaninyo nga magakaramatay kamo nga wara mapatawad ang inyo nga mga kasal-anan. Kon indi kamo magtoo nga ‘Ako amo gid ria Ako’ magakaramatay gid kamo nga wara mapatawad ang inyo nga mga kasal-anan.”

25Ginpamangkot nanda tana, “Sin-o gid ikaw haw?”

Nagsabat si Jesus, “Kon ano ang ginsugid ko kaninyo halin pa kang umpisa amo gid ria ako. 26Duro raad ang akun mahambal nahanungud kaninyo kag duro man ang akun ihusgar kaninyo. Pero ang nagpadara kanakun masarigan gid, kag kon ano ang akun nabatian kana, amo man ang akun ginasugid sa mga katawhan sa kalibutan.”

27Wara makahangup ang mga nagaparamati nga ang ginahambal ni Jesus amo ang nahanungud sa Amay. 28Gani nga nagkuon si Jesus kananda, “Sa tion nga ang Anak kang Tawo ibayawun run ninyo, amo to kag maman-an ninyo nga kon ano ang akun ginsugid amo gid ria ako. Kag maman-an man ninyo nga wara ako nagahambal sa akun lang kaugalingun nga awtoridad kundi nga kon ano ang ginatudlo kanakun kang akun Amay amo lang ang akun ginahambal. 29Ang nagpadara kanakun rugya kaimaw ko pirme, kag wara na gid ako pagbayai tungud nga sa tanan nga tion ginahimo ko ang bisan ano nga makapahamuut kana.” 30Kang ginahambal dya ni Jesus raku nga mga tawo ang nagtoo kana.

Ang Kamatuoran amo ang Magahilway sa mga Tawo

31Nagkuon si Jesus sa mga Judio nga nagtoo kana, “Kon padayon kamo nga magtuman sa akun ginapanudlo matuod gid nga mga disipulo ko kamo, 32kag maman-an ninyo kon ano ang kamatuoran kag paagi sa dya nga kamatuoran mahilway kamo.”

33Nagsabat sanda kana, “Mga kaliwat kami ni Abraham, kag wara gid kami nangin uripun ni bisan sin-o. Andut haw nga naghambal ikaw timo nga mahilway kami?”

34Nagsabat si Jesus kananda, “Sugidan ko kamo kang matuod: ang bisan sin-o nga nagapakasala uripun tana kang sala. 35Pareho bala kang uripun sa sangka panimalay, tana kadya bukun ti permanente sa dya nga panimalay. Pero ang bata tana kang tagbalay permanente sa dya nga panimalay. 36Kar-on, kon ang Anak amo ang magahilway kaninyo, kundi nga matuod run gid tana nga hilway kamo! 37Nakamaan ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Pero ginatinguhaan pa gid ninyo ako nga ipatyun, tungud hay indi kamo gusto magbaton kang akun mga ginapanudlo. 38Ginasugid ko kaninyo kon ano ang ginpakita kanakun kang Amay. Kamo tana, kon ano ang ginakuon kang inyo tatay amo man ang inyo ginahimo.”

39Nagsabat sanda, “Si Abraham amo ang amun ulang.”

Nagkuon si Jesus kananda, “Kon matuod nga mga kaliwat kamo ni Abraham, pagahimoon man ninyo raad ang mga ginpanghimo na kato anay. 40Pero kar-on, ginatinguhaan ninyo ako nga ipatyun - ako nga nagsugid lang man kaninyo kang kamatuoran nga akun nabatian sa Dios. Wara naghimo si Abraham kang ginahimo ninyo nga ria. 41Inyo tana, kon ano ang ginahimo kang inyo nga tatay amo man ang inyo ginahimo.”

Nagsabat ang mga Judio, “Bukun tamun ti bata sa luwas! Ang Dios mismo amo gid lang ang amun Tatay.”

42Nagkuon si Jesus kananda, “Kon matuod nga ang Dios amo ang inyo Tatay, pagahigugmaun ninyo ako hay kana ako maghalin, kag tulad rugya run ako. Wara ako mag-abot rugya sa akun lang kaugalingun nga kabubut-un, kundi nga tana ang nagpadara kanakun. 43Andut sa ano nga indi kamo makahangup kang akun ginapanghambal? Hay tungud nga indi kamo makaagwanta sa pagpamati ka akun mga pulong. 44Kamo, ang inyo nga tatay amo ang Yawa. Kag kon ano ang gusto kang inyo tatay amo man ang inyo gusto nga himoon. Manugpatay tana nga daan halin pa kang una. Wara tana ti labut sa kamatuoran, hay wara gid ti kamatuoran nga masapwan kana. Ang tanan nga ginapanghambal na puro lang binutig. Amo gid ria ang anang kinaugali hay butigun tana kag tana ang ginahalinan kang tanan nga kabutigan. 45Ako tana nagasugid kaninyo kang kamatuoran, amo ria nga wara kamo nagapati kanakun. 46Sin-o abi kaninyo ang makapamatuod nga ako nakasala? Kar-on bisan pa nga nagahambal ako kang matuod, andut haw nga indi kamo magpati kanakun? 47Ang tawo nga ana kang Dios nagapamati sa ginahambal kang Dios. Ang kabangdanan nga wara kamo nagapamati sa anang ginapanghambal amo nga bukun kamo ti ana.”

Si Jesus kag si Abraham

48Nagsabat ang mga Judio kana, “Husto gid man kami sa pagkuon nga ikaw Samaritanhun kag nasab-an kang panulay!”

49Nagkuon si Jesus, “Wara takun nasudlan kang panulay. Ginapadunggan ko lang ang akun Amay, pero kamo, ginainsultohan ninyo ako. 50Wara takun nagahandum nga mapadunggan ako. Pero may dyan nga nagahandum nga mapadunggan ako kang mga tawo. Kag tana ang nagahusga. 51Sugidan ko kamo: ang bisan sin-o nga nagatuman kang akun ginahambal indi run gid tana makaagum kang kamatayun.”

52Dayon nagkuon ang mga Judio kay Jesus, “Kar-on napat-ud run gid namun nga nasab-an ikaw kang panulay. Indi bala nga si Abraham napatay, kag amo man ang mga propeta? Pero kar-on tana nagakuon ikaw nga ang bisan sin-o nga nagatuman kang imong mga ginahambal indi run gid makaagum kang kamatayun. 53Labaw pa ikaw haw sangsa amun ulang nga si Abraham? Tana gani napatay, kag ang mga propeta amo man. Sin-o run gid timo haw?”

54Nagsabat si Jesus, “Kon ako lang ang magpadungug kang akun kaugalingun, wara ti pulos ang dungug ko nga ria. Ang akun Amay nga ginakilala ninyo nga inyo Dios, amo tana ang nagapadungug kanakun. 55Bisan wara ninyo tana nakilala, ako takun kilala ko tana. Kon magkuon ako nga wara nakun tana nakilala magagwa nga butigun ako pareho kaninyo. Pero kilala ko gid tana kag ginatuman ko ang anang mga pulong. 56Ang inyo ulang nga si Abraham nalipay ka mayad kang naman-an na nga ako magaabot rugya sa kalibutan. Nakita na gid man kag nasadyahan gid tana.”

57Nagkuon ang mga Judio kana, “Wara pa gani magsingkwenta ang edad mo, nakita mo run si Abraham?”

58Nagsabat si Jesus, “Sugidan ko kamo: wara pa matawo si Abraham dya run ako nga daan.”

59Amo to kag namurot sanda ka mga bato para batwun si Jesus. Pero si Jesus nagpanago kag maghalin sa templo.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index