Search form

Juan 9

Si Jesus Nag-ayad kang Tawo nga Bulag

1Samtang nagapanaw si Jesus, may nakita tana nga sangka tawo nga bulag halin pa kang anang pagkatawo. 2Ginpamangkot tana kang anang mga disipulo, “Maestro, andut haw nga natawo tana nga bulag? Sin-o bala ang nakasala, tana ukon ang anang mga ginikanan?”

3Nagsabat si Jesus, “Natawo nga bulag ang tawo nga dya, indi tungud sa anang sala ukon sa sala kang anang mga ginikanan kundi agud to nga paagi kana mapakita ang gahum kang Dios. 4Samtang adlaw pa kinahanglan gid nga himoon natun ang ginapahimo kang nagpadara kanakun rugya. Hay magaabot ang gabii nga wara run gid ti may makaobra. 5Samtang rugya ako sa kalibutan ako ang nagatugro kang kasanag sa mga katawhan sa kalibutan.”

6Pagkatapos na hambal kadya, nagdupra tana sa lupa, kag naghimo kang lao kag ginhampul dya sa mata kang bulag. 7Dayon, nagkuon tana sa bulag, “Agto ikaw sa tubig nga pararigosan sa Siloam kag magpanghilam-os.” (Ang buut hambalun kang pulong nga Siloam “Ginpadara.”) Amo to kag nag-agto ang bulag sa Siloam kag nagpanghilam-os, kag kang pagbalik na makakita tana run.

8Ang anang mga kaingud kag mga tawo nga nakakita kauna kana nga nagapakilimos nagkuon, “Amo bay dya ang tawo nga nagasagi pungko kag nagapakilimos?”

9Ang iba tana nagkuon nga tana gid man. Pero ang iba tana nagkuon, “Bukun ti tana ria. Anggid lang tana sa tawo nga to.”

Pero ang tawo tana mismo nagkuon, “Ako gid tana to.”

10Ginpamangkot nanda tana, “Ti, paano bay nga makakita run ikaw?”

11Nagsabat tana, “Ang tawo bala nga ginatawag nanda nga si Jesus naghimo kang lao kag ginhampul na dya sa akun mata. Pagkatapos ginkun-an na ako nga maagto sa Siloam kag magpanghilam-os. Gani nga nag-agto man ako kag magpanghilam-os, kag dayon makakita run ako!”

12Ginpamangkot pa gid nanda tana, “Sa diin run bay tana?”

Nagsabat ang tawo, “Ambay, wara ako kamaan.”

Gin-usisa kang mga Fariseo ang tawo nga gin-ayad

13Pagkatapos kato, gindara kang mga tawo sa mga Fariseo ang tawo nga kato anay bulag. 14Adlaw gali nga Inugpahuway katong si Jesus maghimo kang lao kag ayadun ang tawo nga bulag. 15Amo to kag ginpamangkot man kang mga Fariseo ang tawo kon paano nga makakita run tana. Nagsabat tana kananda, “Ginhampulan na kang lao ang akun mata dayon nagpanghilam-os ako, kag makakita run ako.”

16Ang iba sa mga Fariseo nagkuon, “Ang tawo nga dya bukun ti pinadara kang Dios, tungud hay wara tana nagatuman kang kasugoan nahanungud sa Adlaw nga Inugpahuway.” Pero ang iba tana nagkuon, “Imposible man tana nga ang sangka tawo nga makasasala makahimo kang milagro pareho kadya.” Amo to kag wara sanda magsirinanto.

17Ginpamangkot liwan nanda ang tawo nga kato anay bulag, “Ikaw tana, ano bay makuon nimo nahanungud sa tawo nga to hay ikaw tana ang anang gin-ayad sa pagkabulag.”

Nagsabat ang tawo, “Propeta tana!”

18Pero ang mga pangulo kang mga Judio indi magpati sa gihapon nga tana bulag anay kag tulad makakita run. Gani nga ginpatawag nanda ang anang mga ginikanan, 19kag ginpamangkot, “Bata ninyo dya tana nga hambal ninyo natawo nga bulag? Ti, andut haw nga makakita run tana tulad?”

20Nagsabat ang anang mga ginikanan, “Nakamaan kami nga tana bata namun, kag tana natawo nga bulag. 21Pero kon paano nga makakita run tana kadya, kag kon sin-o ang nag-ayad kana wara tamun kamaan karia. Pamangkota ninyo tana. May buut run man tana karia; makasarang run man tana karia sa paghambal para sa anang kaugalingun.” 22Ginhambal dya kang anang mga ginikanan hay nahadluk sanda sa mga pangulo kang mga Judio. Tungud nga ang mga pangulo kang mga Judio nga dya nagsurogtanay run nga daan nga ang bisan sin-o nga magkilala kay Jesus bilang Cristo pagasikwayun sa sinagoga. 23Amo gani ria nga nagkuon sanda nga, “Pamangkota ninyo tana. May buut run man tana karia.”

24Gintawag ruman nanda ang tawo nga kato anay bulag kag nagkuon sanda kana, “Magsugid ikaw kang matuod sa atubangan kang Dios, hay kon kanamun lang tana, nakamaan kami nga ang tawo nga to makasasala.”

25Nagsabat ang tawo, “Wara takun kamaan kon makasasala man tana ukon bukun. Ang naman-an ko lang tana, amo nga bulag ako anay, pero tulad makakita run ako.”

26Ginpamangkot ruman nanda tana, “Ano haw ang ginhimo na kanimo? Paano na ikaw bay gin-ayad?”

27Nagsabat tana, “Ginsugidan ko run kamo; wara man kamo nagapamati mong. Andut haw nga gusto ruman ninyo mabatian? Gusto ninyo man haw nga mangin anang disipulo?”

28Amo to kag gin-insultohan nanda tana, “Disipulo ikaw kang tawo nga to! Kami tamun mga disipulo ni Moises. 29Nakamaan kami nga ang Dios nagpakighambal kay Moises. Pero kon parte tana sa tawo nga to, wara gani tamun kamaan kon sa diin tana maghalin!” 30Nagsabat ang tawo, “Abu, katingalahan ba! Gin-ayad na ako sa akun pagkabulag pero makuon kamo nga wara kamo kamaan kon sa diin tana maghalin. 31Naman-an bay natun nga ang Dios wara nagasabat sa tawo nga makasasala? Pero ginasabat na ang tawo nga nagatahod kana kag nagatuman sa anang kabubut-un. 32Halin pa kauna wara pa gid kita makabati nga may nag-ayad sa tawo nga halin pa sa anang pagkatawo bulag run nga daan. 33Kon ang tawo nga to bukun ti pinadara kang Dios, wara gid tana ti may mahimo.”

34Ginsabat tana kang mga pangulo kang mga Judio, “Ikaw nga makasasala run nga daan halin pa kang pagkatawo nimo, ikaw pa tulad ang magatudlo kanamun!” Pagkatapos kato ginpalayas nanda tana sa balay-tiriponan kang mga Judio.

Ispiritohanun nga Pagkabulag

35Kar-on, nabatian ni Jesus nga ginpalayas kang mga pangulo kang mga Judio ang tawo nga kato anay bulag. Kang makita na dya, ginkun-an na, “Nagatoo bala ikaw sa Anak kang Tawo?”

36Nagpamangkot ang tawo, “Sin-o bay tana, Sir? Sogidi ako agud to nga magatoo ako kana.”

37Nagsabat si Jesus, “Nakita mo run tana. Ang nagapakigsugidanun kanimo tulad kadya amo tana.”

38Nagkuon ang tawo, “Ginoo, nagatoo ako!” Dayon nagluhod tana sa atubang ni Jesus sa pagsimba kana.

39Nagkuon si Jesus kana, “Nag-abot ako sa kalibutan para maghusga agud to nga ang mga tawo nga bulag amo sanda ang makakita kag ang mga tawo nga bukun ti bulag amo sanda ang mabulagan.”

40Ang iba nga mga Fariseo nga rapit kana nakabati sa anang ginkuon, kag nagkuon sanda kana, “Ano ang gusto mo hambalun, nga hasta kami mga bulag man sa kamatuoran?”

41Nagkuon si Jesus, “Kon mga bulag raad kamo kundi nga wara kamo ti sala. Pero tungud hay nagakuon kamo nga bukun kamo ti bulag sa kamatuoran, nagakahulogan lang nga ang inyo sala rugyan sa gihapon kaninyo.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index