Search form

Lucas 1

Pamuno

1Halangdun nga Teofilo,

Duro run nga mga tawo ang nagtinguha nga magsulat kang bug-os nga istorya nahanungud sa mga butang nga nagkaratabo rugya kanamun. 2Ginsulat nanda ang mga ginpanugid kanamun kang mga tawo nga nakasaksi gid kang mga nagkaratabo halin kang pag-umpisa na kadya, kag sanda man ang nagbantala kang dya nga balita. 3Gani, halangdun nga Teofilo, tungud nga akun man nausisaan kang maid-id ang tanan nga mga butang nga dya halin sa ana ginsugodan, ginpakamayad ko man nga isulat dya kang paaragisud para kanimo. 4Sa amo dya nga paagi imo maman-an ang bug-os nga kamatuoran nahanungud sa mga butang nga gintudlo run kanimo.

Ginpamaan ang Pagkatawo ni Juan nga Manugbawtiso

5Katong tyempo nga si Herodes amo ang hari kang Judea, may sangka pari anay rugto nga ginahingaranan kay Zacarias, kag tana ka dya isara sa mga pari sa hubun ni Abias. Si Zacarias may asawa nga ginahingaranan kay Elisabet, nga sa linahi man ni Aaron maghalin. 6Sanda nga mag-asawa pareho nga nagakabuhi ka matarung sa panuruk kang Dios. Ginatuman nanda kang maid-id ang tanan nga mga sugo kag iba pa nga mga ginapatuman kang Ginoo. 7Ugaring wara sanda ti bata tungud nga si Elisabet baw-as kag luwas pa dyan karia, mal-am run sanda nga darwa.

8Kar-on, samtang nagahimo tana kang anang hirikoton bilang pari, kang ang andang hubun amo ang nagapangalagad sa templo, 9kang maggabot-gabot sanda nga suno sa kinabatasan kang mga kaparian, tana ang natuonan nga magsulud sa templo kang Ginoo kag magsunog kang insinso sa altar. 10Samtang ginasunog ang insinso, sa gwa tana duro ka raku nga mga tawo ang nagaparangamuyo. 11Sa hinali, may nagpakita kana nga sangka anghel kang Ginoo nga nagatindug sa tuo nayon kang altar nga ginasunogan kang insinso. 12Kang makita ni Zacarias ang anghel, naurongan tana kag gindakup kang kahadluk. 13Pero nagkuon kana ang anghel, “Zacarias, indi ikaw magkahadluk. Ginsabat run kang Dios ang imo pangamuyo, si Elisabet nga imo asawa magabata kang sangka laki, kag pagahingaranan nimo tana kay Juan. 14Magakalipay ikaw kag magakasadya, kag duro ang magakalipay sa tion nga tana matawo. 15Tungud hay mangin dungganun tana sa panuruk kang Ginoo. Indi tana mag-inum kang bino ukon bisan ano nga makarilingin nga irimnun. Bisan gani nga wara pa tana matawo nagamhan run tana kang Balaan nga Ispirito. 16Duro nga mga Israelenhun ang ana pagapabalikun sa anda nga pagtoo sa Ginoo nga anda Dios. 17Magauna tana sa Ginoo nga may Ispirito kag gahum nga pareho kang ana ni propeta Elias. Pagapanumbalikun na ang paghiripathaay kang mga tatay kag mga kabataan, kag ang mga tawo nga malalisun pabalikun na man sa matarung nga pagbinatasan, agud to sa pag-aman kang mga tawo sa pag-abot kang Ginoo.”

18Pero nagkuon si Zacarias sa anghel, “Ano bay ang pagkamaan ko kon matuod ang ginahambal mo hay mal-am run ako kag ang akun asawa amo man?”

19Nagsabat ang anghel, “Ako si Gabriel nga nagaalagad sa prisensya kang Dios, kag ginsugo na ako sa paghambal kag pagsugid kanimo kang mayad nga balita nga dya. 20Kar-on, tungud hay wara ikaw magpati sa akun ginpanugid kanimo, magaapa ikaw hasta sa adlaw nga matuman dya, tungud nga ang akun ginpanugid nga dya kanimo matuman gid sa pag-abot kang gintalana nga tion.”

21Rugto tana sa gwa, ang mga tawo naghinulat kay Zacarias, kag natingala sanda kon andut nga buhay tana sa sulud kang templo. 22Paggwa na, indi run tana makahambal sa mga tawo, kag nasat-uman nanda nga may nakita tana nga paranan-awun sa sulud kang templo. Kag tungud nga indi run tana makamitlang, nagsenyas run lang tana sa mga tawo.

23Pagkatapos kang tion kang anang pagpangalagad sa Templo, nag-uli tana sa andang balay. 24Magpira ka adlaw, nagbusong si Elisabet nga anang asawa kag sa sulud kang lima ka bulan wara gid tana maggwa sa balay. 25Nagkuon si Elisabet sa anang kaugalingun, “Ginbuligan run ako kang Ginoo kag sa dya nga paagi ginbuul na ang akun kahuruy-anan sa mga tawo!”

Ang Pagkatawo ni Jesus Ginpamaan

26Kang anum run ka bulan ang pagbusong ni Elisabet, ginsugo kang Dios ang anghel nga si Gabriel nga mag-agto sa Nazaret nga sangka banwa sa Galilea, 27sa sangka ulay nga ginahingaranan kay Maria. Dya si Maria natangdu run nga pagakaslun kay Jose nga isara sa mga kaliwat ni Haring David. 28Ang anghel nag-agto kay Maria kag nagkuon, “Magkalipay ikaw! Ang Ginoo nagaimaw kanimo, kag ginakahamut-an na ikaw!”

29Natublag gid si Maria sa ginhambal kang anghel kag ana nga ginpaminsar kon ano gid ang gusto hambalun ka dya. 30Dayon nagkuon ang anghel kana, “Maria indi ikaw magkahadluk. Ang Dios nahamuut kanimo. 31Pamati. Magabusong ikaw kag magabata kang sangka lapsag nga laki, kag imo tana pagahingaranan kay Jesus. 32Mangin dungganun tana kag pagatawgun nga Anak kang Dios nga Labing Mataas. Pagahimoon tana kang Ginoong Dios nga hari pareho ni David nga ana ulang. 33Magahari tana kang nasyon nga Israel hasta san-o kag ang anang ginharian magapadayon sa wara ti katapusan.”

34Nagkuon si Maria sa anghel, “Paano bay dya matabo hay ako sangka ulay nga daraga?”

35Nagsabat ang anghel, “Ang Balaan nga Ispirito magapanaog rugya kanimo kag pagalikupan ikaw kang gahum kang Labing Mataas nga Dios. Gani ang bata nga imo igabataun, balaan kag pagatawgun nga Anak kang Dios. 36Bisan gani ang imo himata nga si Elisabet nga ginakuon nga indi makapamata nagabusong run kadya kang anum ka bulan, bisan pa nga mal-am tana run. 37Tungud hay sa Dios tana, wara ti bisan ano nga butang nga indi na mahimo.”

38Kag nagsabat si Maria, “Surugoon lang ako kang Ginoo. Kabay pa nga matuman dya kanakun, suno sa imo ginhambal.” Kag dayon naghalin ang anghel.

Ginduaw ni Maria si Elisabet

39Sa wara magbuhay naghimus si Maria kag nagdali-dali sa pag-agto sa sangka banwa sa barabakulodon nga parte kang Judea. 40Nagdiretso tana sa balay ni Zacarias. Pag-abot na rugto, gintamyaw na si Elisabet. 41Kang mabatian ni Elisabet ang pagtamyaw ni Maria, nagkibo ang bata sa busong ni Elisabet kag gin-gamhan tana kang Balaan nga Ispirito. 42Dayon naghambal tana sa mabaskug nga limug, “Bulahan ikaw sa tanan nga mga bayi, kag amo man ang lapsag nga imo igabataun. 43Daw ano dya nga kadungganan nga duawun ako ka nanay kang akun Ginoo! 44Tungud hay kang pagkabati ko kang imo nga pagtamyaw, ang bata sa akun busong nagkibo sa kalipay. 45Bulahan gid ikaw tungud hay nagpati ikaw nga ang ginpamaan kang Ginoo kanimo matuman gid!”

Ang Pagdayaw ni Maria sa Dios

46Nagkuon si Maria,

“Nagadayaw gid ako sa Ginoo,

47Kag nagakalipay ang akun tagipusoon tungud kang Dios nga akun Manluluwas.

48Tungud hay gindumdum na ako nga anang kubus nga surugoon.

Halin kadya ang tanan nga tawo magakuon nga bulahan ako

49tungud kang dungganun nga mga butang nga ginhimo kanakun kang Makagagahum nga Dios.

Balaan ang ana nga ngaran!

50Sa mga nagasurondanay nga henerasyon ginkaluy-an na ang mga tawo nga nagakahadluk kana.

51Paagi sa ana mga hinimoan ginpakita na ang anang pagkagamhanan.

Ang mga tawo nga matinaas-taasun sa anda paminsarun ana nga ginpaharaplaag.

52Ginpahalin na ang gamhanan nga mga hari sa andang mga trono.

Kag ang mga kubus tana ana nga ginbayaw.

53Ginbusog na kang mayad nga mga butang ang mga gutum.

Kag ang mga manggaranun tana ginpalayas na nga wara gid ti bisan ano nga dara.

54Gintuman na ang anang ginsaad sa atun mga kaulangan,

kag nag-abot tana sa pagbulig kang anang pinili nga nasyon nga Israel.

55Wara na nalipatan nga kaluy-an si Abraham

kag ang anang mga linahi sa wara ti katapusan!”

56Nagpabilin si Maria kanday Elisabet kang mga tatlo ka bulan kag mag-uli sa andang balay.

Ang Pagkabata kay Juan nga Manugbawtiso

57Nag-abot ang tion nga magabata run si Elisabet, kag nagbata tana kang sangka lapsag nga laki. 58Nabalitaan kang anang mga iningud kag mga himata kon daw ano ka makatiringala nga kaluoy ang ginhimo kang Ginoo kana, gani nagkinasadya sanda imaw kana.

59Kang walo run ka adlaw ang bata, nag-abot sanda sa pagsirkom kana. Pangaranan raad nanda dya nga Zacarias pareho kang ngaran kang anang tatay. 60Ugaring nagkuon ang anang nanay, “Bukun ti Zacarias ang ipangaran kana kundi Juan!”

61Nagkuon sanda kana, “Pero wara man kamo ti paryente nga amo karia ang ngaran na!” 62Dayon nagsenyas sanda sa tatay kang bata agud pamangkoton kon ano ang gusto na nga ipangaran sa bata.

63Kag nangayo si Zacarias kang surulatan, kag nagsulat, “Ang ngaran na karia si Juan.” Kag natingala sanda tanan. 64Kag lagi-lagi nakahambal liwan si Zacarias, kag nag-umpisa tana sa pagdayaw sa Dios. 65Hinadlukan gid ang andang mga iningud, kag bisan sa diin nga hilit-hilit kang barabakulodon nga lugar kang Judea, ang natabo nga dya amo run lang ang ginaistoryahan kang tanan. 66Ang tanan nga nakabati kang dya nga mga butang nagbinag-binag kag namangkot sa andang kaugalingun, “Mangin ano ayhan ang bata nga dya kon magbahul?” Tungud hay makita gid nga ang gahum kang Ginoo rugyan kana.

Ang Panagna ni Zacarias

67Si Zacarias nga tatay ni Juan gin-gamhan kang Balaan nga Ispirito kag nagpanagna:

68“Dayawun natun ang Ginoong Dios

kang Israel!

Nag-abot tana kag

ginhilway ang anang katawhan.

69Nagtugro tana kang

gamhanan nga Manluluwas para kanatun

nga linahi kang ana

surugoon nga si David.

70Pareho kang anang ginsaad paagi sa anang mga balaan nga propeta kauna,

71nga hilwayun na kita sa atun mga kaaway,

kag sa gahum kang tanan nga nagadumut kanatun.

72Nagkuon tana nga kaluy-an na ang atun mga kaulangan

kag tumanun na ang anang balaan nga kasugtanan.

73Nagsumpa tana sa atun ulang nga si Abraham,

74nga hilwayun na kita sa atun mga kaaway,

agud to nga makapangalagad kita kana

nga wara ti ginakahadlukan,

75kag mangin balaan kita kag

matarung sa anang panuruk

samtang nagakabuhi kita.

76“Kag ikaw tana, anak, pagatawgun ikaw

nga propeta kang Dios nga Labing Mataas.

Tungud hay magaabot ikaw una sa Ginoo

sa paghanda kang anang mga aragyan.

77Magapamaan ikaw sa anang mga katawhan nga maluwas sanda

paagi sa pagpatawad kang Dios kang

andang mga kasal-anan,

78tungud kang pagkamaluloy-on kag pagkamahigugmaun kang atun Dios.

Ang pagluwas nga ana pagahimoon pareho

kang nagabutlak nga adlaw nga nagasirak kanatun halin sa langit,

79agud nga magtugro kang kasanag sa mga

tawo nga rugyan sa madulum nga haron

kang kamatayun tungud kang sala.

Magatuytoy man dya kanatun agud to nga

makaagum kita kang kalinungan.”

80Kar-on, ang bata nga si Juan nagbahul kag naghamtung sa anang ispiritohanun nga pagkabuhi. Nagtiner tana sa kamingawan hasta sa adlaw nga magpahayag tana sa mga katawhan kang Israel.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index