Search form

Lucas 10

Nagsugo si Jesus kang Kapitoan kag Darwa

1Pagkatapos ka dya, ang Ginoo nagpili pa gid kang kapitoan kag darwa+ ka mga tawo kag ginsugo na sanda sa tag darwa-darwa nga mag-una kana sa kada banwa kag lugar nga ana pagaagtonan. 2Nagkuon tana kananda, “Duro ang aranyun, pero gamay lang ang manug-ani. Gani magpangamuyo kamo sa tag-iya kang aranyun nga magpadara tana kang mga manug-ani sa pag-ani kang anang aranyun.” 3Panaw kamo. Ginapaagto ko kamo pareho kang mga karnero sa tunga kang mga lobo nga mapintas. 4Indi kamo magdara kang puyo-puyo, ukon libon, ukon sandalyas. Indi man kamo magpundo sa dalan sa pagtamyaw sa bisan kay sin-o. 5Kon magsulud gani kamo sa sangka balay, magkuon anay kamo kananda nga, “Kabay nga magluntad ang kalinung sa panimalay nga dya.” 6Kon ang nagaistar sa panimalay nga ria maluyagun sa kalinung, maaguman nanda ang kalinung. Pero kon bukun, mabalik lang man kaninyo ang inyo ginkuon. 7Pabilin kamo sa balay nga inyo ginatineran. Kan-a ninyo kag imna ang bisan ano nga itugro kaninyo tungud hay ang nagapangabudlay nagakadapat lang nga pagasuholan. Indi kamo magsaylo-saylo kang balay nga inyo ginadayonan. 8Kon mag-agto gani kamo sa sangka banwa kag batonon kamo rugto, kan-a ninyo ang bisan ano nga ginhimus para kaninyo, 9kag ayada ninyo ang mga masakitun sa amo nga banwa, kag hambalun ninyo ang mga tawo rugto nga, “Ang Dios marapit run lang maghari kaninyo!” 10Pero kon mag-agto kamo sangka banwa kag indi kamo pagbatonon, magwa kamo sa mga karsada kag amo dya ang ikuon ninyo sa mga tawo, 11“Bisan ang yab-ok kang inyo nga banwa nga nagtapik sa amun nga mga kahig tatakun pa namun, bilang paandam kaninyo. Pero tandaan ninyo dya, ang Dios marapit run lang maghari.” 12Nagkuon pa gid si Jesus, “Sugidan ko kamo, ‘Sa adlaw nga ang Dios maghukum, mas sobra pa nga silot ang maaguman kang mga tawo sa amo ria nga banwa sangsa mga taga-Sodoma!’”

Ang mga Banwa nga Wara Magbaton kay Jesus

(Mateo 11:20-24)

13“Makaluluoy gid kamo nga mga taga-Corazin! Makaluluoy man kamo nga mga taga-Betsaida! Tungud hay kon ang mga milagro nga ginpanghimo rugyan kaninyo, ginhimo rugto sa syudad kang Tiro kag Sidon, buhay run daad sanda nagbayo kang sako kag nagbutang kang abo sa andang mga ulo, patimaan kang andang paghinulsul. 14Sa adlaw kang paghukum, sobra pa nga silot ang maaguman ninyo sangsa mga taga-Tiro kag Sidon. 15Kamo tana nga mga taga-Capernaum, nagapinsar bala kamo nga bayawun kamo sa langit? Pagatablug kamo sa impyerno.”

16Nagkuon si Jesus sa anang mga disipulo, “Ang sin-o man nga nagapamati kaninyo nagapamati man kanakun. Ang nagasikway kaninyo, nagasikway man kanakun, kag ang sin-o man nga nagasikway kanakun, ginasikway na man ang nagpadara kanakun.”

Ang Pagbalik kang Kapitoan kag Darwa

17Nagbalik ang kapitoan kag darwa nga malipayun kag nagkuon sanda, “Ginoo, bisan ang mga demonyo nagapati kanamun kon mandoan namun sanda nga ginagamit ang imong ngaran!”

18Nagsabat si Jesus, “Nakita ko si Satanas nga nahulog halin sa langit nga daw kilat. 19Gintugroan ko kamo kang awtoridad nga bisan lapakun ninyo ang mga sawa kag mga iwi-iwi kag pyerdehun ninyo ang gahum kang kaaway, wara gid ti bisan ano nga makahalit kaninyo. 20Pero indi kamo magkalipay tungud hay nagapati kaninyo ang mga demonyo, kundi magkalipay kamo tungud hay ang inyong mga ngaran nasulat run rugto sa langit.”

Nalipay si Jesus

(Mateo 11:25-27; 13:16-17)

21Sa amo man to nga tion, ginlipay ka mayad si Jesus kang Balaan nga Ispirito, kag nagakuon tana, “Nagapasalamat ako kanimo Amay, nga Ginoo kang langit kag lupa, tungud hay ang mga butang nga wara nimo ginpahayag sa mga tawo nga maaram kag may tinun-an, ginpahayag nimo sa mga tawo nga wara ti tinun-an. Huud, Amay, nagapasalamat ako tungud hay amo dya ang nahamut-an nimo nga matabo.

22“Ang tanan nga mga butang gintugyan kanakun kang akun Amay. Wara ti nakakilala kon sin-o ang Anak kundi ang Amay. Kag wara man ti nakakilala kon sin-o ang Amay kundi ang Anak, kag ang mga tawo nga ginpili kang Anak nga ipahayag ang Amay.”

23Dayon nag-atubang si Jesus sa mga disipulo kag nagkuon kananda nga sandahanun lang, “Bulahan kamo hay nakakita kamo kang mga butang nga inyo makita tulad. 24Sugidan ko kamo: duro nga mga propeta kag mga hari kato anay ang naghandum nga makita ang mga butang nga inyo nakita, pero wara nanda makita, kag mabatian ang mga butang nga inyo nabatian, pero wara nanda mabatian.”

Ang Paraanggidan nahanungud sa Mayad nga Samaritanhun

25May sangka manunudlo kang Kasugoan nga nagparapit kay Jesus para tirawan tana, nagpamangkot dya, “Maestro, ano ang akun himoon agud nga makaangkun ako kang kabuhi nga wara ti katapusan?”

26Nagsabat si Jesus, “Ano haw ang ginakuon sa Kasulatan? Kag ano ang imo paghangup karia?”

27Nagsabat ang tawo, “Higugmaun mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon, sa bug-os mo nga kalag, sa bug-os mo nga ikasarang, sa bug-os mo nga panghuna-huna. Kag palanggaun mo man ang imo isigka-tawo pareho kang pagpalangga mo kang imo kaugalingun.”

28Nagkuon si Jesus, “Husto ang imo sabat. Kar-on, himoa dya kag makaangkun ikaw kang kabuhi.”

29Pero gusto pa gid ipakita kang manunudlo kang Kasugoan nga husto tana, gani namangkot pa gid tana kay Jesus, “Ti, sin-o bay ang akun isigka-tawo?”

30Ginsabat tana ni Jesus, “May sangka tawo nga nagdulhog halin sa Jerusalem paagto sa Jerico. Ginbanggaan tana kang mga takawan, gin-ubahan nanda tana kag ginbakol kag ginbayaan nga tagumatayun run. 31Nataboan nga may sangka pari nga nagdulhog sa amo man ria nga dalan. Pagkakita na kang tawo nga nagahamyangan sa dalan, ginlubsan na lang dya kag rugto tana sa binit ka karsada nag-agi. 32Amo man ria ang ginhimo kang Levita. Pag-abot na sa amo ria nga lugar, nakita na man ang tawo sa dalan, pero ginlubsan na lang man dya kag sa binit tana ka karsada nag-agi. 33Pero may sangka Samaritanhun nga nagapanglakatun nga nakaagi sa amo ria nga dalan. Pagkakita na kang tawo, nangir-o gid tana. 34Ginparapitan na kag ginbutangan kang lana kag bino ang pilas kang tawo kag ginbugkusan. Dayon ginpasakay na sa anang kaugalingun nga sapat kag gindara sa sangka balay-darayonan, kag rugto na gintatap ang tawo nga dya. 35Pagkasunod nga adlaw, gintaw-an na kang darwa ka kwarta nga pilak ang manugdumara kang balay-darayonan kag ginkun-an, ‘Atipanun mo tana kag kon pira ang imo magasto kana ulian ko ikaw sa akun pagbalik rugya!’”

36Dayon namangkot si Jesus sa manunudlo kang Kasugoan, “Kar-on, sa banta mo, sin-o bala sa tatlo ka tawo nga dya ang nagpakita nga tana isigka-tawo kang tawo nga ginbanggaan kang mga takawan?”

37Nagsabat ang manunudlo kang Kasugoan, “Ang tawo nga nagpakita kang kaluoy kana!”

Nagkuon si Jesus kana, “Panaw kag himoa man ang anang ginhimo.”

Nagbisita si Jesus kanday Marta kag Maria

38Samtang nagpadayon si Jesus kag ang anang mga disipulo sa pagpanaw, nakadangat sanda sa sangka baryo, kag rugto gin-abi-abi tana sa balay kang bayi nga ginahingaranan kay Marta. 39Si Marta nga dya may libayun nga ginahingaranan kay Maria. Nagpungko tana ka dya sa kahig nayon kang Ginoo kag nagpamati sa anang mga ginapanudlo. 40Si Marta tana nagapalibug gid kang tanan na nga mga hirimsun. Gani nagparapit tana kay Jesus kag nagkuon, “Ginoo, mayad bala ayhan dya kanimo nga ginpabay-an lang ako kang akun libayun nga ako lang isara ang mag-obra kang tanan? Abi, kun-i man tana nga buligan na ako!”

41Nagsabat ang Ginoo kana, “Marta, nagapalibug gid ikaw kag nagasinaku sa duro nga mga butang, 42nga ang matuod isara lang man ang kinahanglan gid. Ang napilian ni Maria amo ang mas mayad kag wara gid ti bisan sin-o nga makabuul karia kana.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index