Search form

Lucas 12

Paandam Batok sa Pagkahipokrito

(Mateo 10:26-27)

1Kar-on, samtang nagadinus-uganay ang linibo nga mga tawo hasta nga nagalinapakay run sanda, nagkuon anay si Jesus sa anang mga disipulo, “Mag-andam kamo sa tapay kang mga Fariseo, nga amo ang pagkahipokrito. 2Tungud hay wara ti tinago nga indi mapahayag, kag wara ti sekreto nga indi maman-an sa urihi. 3Gani, kon ano ang ginhambal ninyo sa dulum, mabatian sa adlawun, kag kon ano ang ginahani-hani ninyo sa sarado nga hulut igapahayag sa mga katawhan.”

Sin-o ang Dapat Kahadlukan

(Mateo 10:28-31)

4“Sugidan ko kamo, mga amigo, indi kamo magkahadluk sa mga nagapatay kang lawas, pero pagkatapos karia wara run sanda ti sarang mahimo. 5Ipamaan ko kaninyo kon sin-o ang inyo dapat kahadlukan: kahadluki ninyo ang Dios, nga sa tapos mapatay na ang lawas, may gahum pa tana sa pagtagbung kang kalag sa impyerno. Ginakun-an ko kamo, kahadluki ninyo tana.

6“Indi bala nga ang lima ka bilog nga pispis nga maya mabakal sa darwa ka pesetas? Pero bisan amo pa karia, bisan isara kananda wara gid ginapabay-an kang Dios. 7Bisan ang inyo buhok naman-an na kon pira ka bilog. Gani indi kamo magkahadluk. Mas marahalun pa kamo sangsa duro nga mga maya?”

Ang Pagpakilala kag ang Panginwara kay Cristo

(Mateo 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8“Sugidan ko kamo, ang sin-o man nga nagasugid nga tana nagatoo kanakun sa atubang kang mga katawhan, pagakilalahun man tana kang Anak kang Tawo sa atubang kang mga anghel kang Dios. 9Pero ang sin-o man nga nagapanginwara kanakun sa atubang kang mga katawhan, ipanginwara man tana sa atubang kang mga anghel kang Dios.

10“Ang bisan sin-o nga maghambal kang malain kontra sa Anak kang Tawo, sarang pa mapatawad. Pero ang sin-o man nga magpasipala sa Balaan nga Ispirito indi run gid mapatawad.

11“Kon dar-un nanda gani kamo sa mga sinagoga, ukon sa mga manugdumara kag sa mga may awtoridad, indi kamo magpalibug kon paano ukon ano ang inyo isabat, ukon ano ang inyo ihambal, 12tungud hay ang Balaan nga Ispirito amo ang magatudlo kaninyo sa amo gid to nga tion kon ano ang inyo dapat ihambal.”

Ang Paraanggidan Nahanungud sa Manggaranun nga Buang-buang

13Halin sa karak-an may sangka tawo nga nagkuon kay Jesus, “Maestro, hambali ang akun bugto nga laki nga ihurayan na man ako kang amun paranubliun!”

14Nagsabat si Jesus, “Amigo, sin-o ang nagkuon nga ako ang mapatunga kaninyo nga darwa ukon maghuray kang inyo pagkabutang?” 15Kag nagkuon si Jesus kananda tanan, “Mag-andam kamo nga indi kamo magdinalok sa bisan ano nga butang sa kalibutan. Tungud hay ang kabuhi kang tawo wara nasandig sa kadurohon kang manggad nga ana naangkun.”

16Dayon nagsugid si Jesus kang dya nga paraanggidan: “May sangka manggaranun nga ang anang lupa nagpatubas kang bugana. 17Kag nagkuon tana sa anang kaugalingun, ‘Ano ang himoon ko hay wara run ako ti mabutangan kang akun patubas?’ 18Dayon nagkuon tana, ‘A, amo gali dya ang akun himoon: igub-un ko ang akun mga kamarin, kag dayon mapatindug ako kang mas daragkul pa gid kag rugto ko ipamutang ang tanan nakun nga mga patubas kag iba pa nakun nga mga pagkabutang! 19Dayon makuon ako sa akun kaugalingun, duro run nga mga butang ang imong natipon para sa mga tinuig nga magaabot. Kar-on, mapatawhay run lang ikaw kag magpagusto kaun, inum, kag magpangalipay!’ 20Pero nagkuon ang Dios kana, ‘Buang-buang! Kadya gid nga gabii bawian ikaw kang kabuhi! Kag sin-o kar-on ang mapulos kang mga butang nga imo gintigana para sa imo kaugalingun?’” 21Gintapos ni Jesus ang paraanggidan nga nagakuon, “Amo dya ang matabo sa tawo nga nagatipon kang manggad para sa anang kaugalingun, pero imol man sa panuruk kang Dios.”

Ang Pagsarig sa Dios

(Mateo 6:25-34)

22Dayon nagkuon si Jesus sa anang mga disipulo, “Gani, nagakuon ako kaninyo, indi kamo magsagad palibug sa inyo pagpangabuhi, kon ano ang inyo kan-un, ukon ano ang inyo isuksok para sa inyo lawas. 23Tungud hay ang kabuhi mas importante pa sangsa pagkaun, kag ang lawas mas importante pa sangsa panaptun. 24Turuka lang bala ninyo ang mga uwak, wara sanda nagatanum ukon nagaani, wara man sanda ti kamalig ukon mga kamarin pero ginapakaun sanda kang Dios. Indi bala nga mas importante pa kamo sangsa mga pispis? 25Wara gid ti bisan sin-o kaninyo nga makadugang kang anang kabuhi paagi sa anang pagpalibug. 26Indi gani ninyo masarangan himoon ang mga gamay nga mga butang nga ria, andut nga ginapaligban pa tana ninyo ang iba nga mga butang? 27Turuka bala ninyo kon paano nagatubo ang mga bulak sa latagun. Wara sanda nagaobra ukon nagahimo kang andang bayo. Pero sugidan ko kamo nga bisan pa si Solomon, sa anang pagkatam-an ka manggaranun, wara gid makabayo kang pareho kang katahum kang bisan isara sa mga bulak nga dya. 28Kon ginapatahum kang Dios ang mga hilamon nga rugyan sa latagun nga buhi kadya, kag sa masunod nga adlaw idap-ong lang man sa darapogan, kamo pa ayhan ang indi na pagpabayoan? Mga gamay kamo ti pagtoo!

29“Gani, indi kamo magsagad palibug kon ano ang inyo ikan-un kag kon ano ang inyo imnun. 30Tungud hay amo gid lang dya ang ginapaligban kang mga tawo nga wara makakilala sa Dios. Pero kamo tinyo, naman-an gid kang inyo Amay nga kinahanglan ninyo ang dya nga mga butang. 31Ang himoon ninyo, magpasakup kamo sa pagginahum kang Dios, kag ang tanan nga mga butang nga dya itugro na kaninyo.”

Ang Manggad sa Langit

(Mateo 6:19-21)

32“Indi kamo magkahadluk bisan pira lang kamo ka bilog. Tungud hay nahamuut ang inyo Amay nga maghari kamo imaw kana. 33Ang himoon ninyo, ibaligya ninyo ang inyo mga pagkabutang kag ang bayad na ka dya ipanugro ninyo sa mga imol. Maghimo kamo kang puyo-puyo nga wara nagakadaan, kag suptun ninyo ang inyo manggad rugto sa langit nga sa diin indi mabuhinan tungud hay wara ti takawan nga makaparapit ukon tanak nga makarangga ka dya. 34Tungud hay kon sa diin ang inyo manggad rugto man ang inyo panghuna-huna.”

Ang Nagabantay nga mga Surugoon

35“Maghanda kamo kag sindihan ninyo ang inyo mga sulo, 36pareho kang mga tawo nga nagahulat sa andang agalun nga mag-uli halin sa tabad kang kasal, agud to nga handa lagi sanda sa pagbukas kang pwertahan kon mag-abot run tana kag manuktok. 37Bulahan ang mga surugoon nga maabotan kang andang agalun nga nakabugtaw kag handa. Sugidan ko kamo, magaaman ang agalun nga dya kag magasirbe kananda kang pagkaun sa lamesa. 38Bulahan ang mga surugoon nga maabotan kang anda agalun nga handa sanda bisan mag-uli pa tana kang tunga gabii ukon kasanagun. 39Tandai ninyo dyaay: kon naman-an kang tagbalay, kon ano oras maabot ang takawan, magabantay gid tana agud to nga indi makasulud ang takawan sa anang balay. 40Kamo man kinahanglan nga maghanda, tungud hay ang Anak kang Tawo magaabot sa oras nga wara ninyo ginapaabot.”

Ang Masarigan ukon ang Indi Masarigan nga Surugoon

(Mateo 24:45-51)

41Naghambal si Pedro, “Ginoo, para lang bala kanamun ang dya nga paraanggidan, ukon para man sa tanan?” 42Nagsabat ang Ginoo, “Sin-o bala ang masarigan kag maaram nga surugoon? Indi bala tana ang ginatugyanan kang anang agalun sa pagdumara kang anang panimalay kag sa pagpanagtag kang pagkaun sa iba nga mga surugoon sa nagakaigo nga tion? 43Bulahan ang surugoon nga ria kon pag-abot kang anang agalun masapwan tana nga nagahimo kang hirikoton nga gintugyan kana. 44Sugidan ko kamo, ipadumara kana kang anang agalun ang tanan na ka dya nga mga pagkabutang. 45Pero kon ang surugoon nga ria magkuon sa anang kaugalingun nga, ‘Buhay pa man magbalik ang akun agalun,’ kag pamintasan na ang iba nga mga surugoon nga laki kag bayi, kag magsagi run tana ka kaun, inum, kag palingin. 46Dayon, magaabot ang anang agalun sa adlaw nga wara na ginapaabot kag sa oras nga wara na maman-an. Ang himoon kang anang agalun, pagasilotan gid tana ka mayad kag idapun sa mga indi masarigan.

47“Ang surugoon tana nga nakamaan kon ano ang luyag kang anang agalun pero wara maghanda ukon maghimo ka dya, pagahanoton gid tana ka mayad. 48Pero ang surugoon tana nga wara nakamaan kang luyag kang anang agalun kag naghimo kang butang nga nagakadapat tana nga hanoton, magabaton kang pira lang ka hanot. Tungud hay ang tawo tana nga gintugyanan kang duro nga mga butang, duro man ang ginapaabot nga himoon na. Kag ang tawo tana nga mas duro pa gid ang gintugyan kana, mas duro man ang ginapaabot kana.”

Si Jesus ang Kabangdanan kang Pagbinahin-bahin

(Mateo 10:34-36)

49“Nag-agto ako rugya sa kalibutan sa pagdara kang kalayo, kag daad nagasadlab run dya! 50May arantoson ako nga pagaagumun, kag indi gid ako mapahamtang hasta nga wara pa dya matabo. 51Indi kamo magpinsar nga nag-abot ako rugya sa kalibutan agud magdara kang kalinung. Sugidan ko kamo, bukun ti kalinung ang akun ginadara kundi pagbinahin-bahin. 52Umpisa kadya ang panimalay nga may lima ka bilog nga katapo magabinahin-bahin: ang tatlo batok sa darwa, kag ang darwa batok sa tatlo. 53Ang tatay mangin kaaway kang anang bata nga laki, kag ang bata nga laki mangin kaaway kang anang tatay. Ang nanay mangin kaaway kang anang bata nga bayi, kag ang bata nga bayi mangin kaaway sa ana nanay. Ang ugangan nga bayi mangin kaaway kang anang umagad nga bayi, kag ang umagad nga bayi mangin kaaway kang anang ugangan nga bayi.”

Ang Pagpanilag kang Tyempo

(Mateo 16:2-3)

54Nagkuon si Jesus sa mga katawhan, “Kon makita gani ninyo ang damul nga gal-um sa kasalpan, makuon dayon kamo, ‘Magauran tulad’ kag nagauran man. 55Kon mabatyagan gani ninyo nga maghuyup ang hangin nga habagat, makuon kamo, ‘Magasingkal kadya ang init,’ kag amo gid man ang nagakatabo. 56Mga hipokrito! Kamaan kamo maglatu kang tyempo pinaagi sa pagturuk kang langit kag lupa, pero andut haw nga indi kamo kamaan kang buut hambalun kang nagakaratabo sa kadya nga mga panag-on?”

Makighusay sa Inyo Kaaway

(Mateo 5:25-26)

57“Andut bala nga indi kamo makamaan magdesisyon kon ano ang mayad? 58Kon may tawo nga mag-akusar kanimo sa hukmanan, himoa gid ang tanan nga magpakighusay kana sa wara pa kamo makaabot rugto. Tungud hay basi itugyan na ikaw sa huwis kag itugyan ikaw kang huwis sa gwardya kag isulud ikaw sa prisohan. 59Sugidan ko ikaw, indi gid ikaw makagwa sa prisohan hasta nga maubos mo ka bayad ang tanan nimo nga pina.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index