Search form

Lucas 13

Maghinulsul kang Inyo mga Sala

1Sa amo man to nga mga tinion, may mga tawo nga nag-aragto kay Jesus kag nagsugid kana nahanungud sa mga taga-Galilea nga ginpapatay ni Pilato samtang nagahalad sanda kang mga sapat nga haralad sa Dios. 2Nagsabat si Jesus kananda, “Abi bala ninyo nga ang mga taga-Galilea nga dya mas makasasala sangsa iba nga mga taga-Galilea tungud hay amo to ang natabo kananda? 3Sugidan ko kamo, bukun ti amo karia, kon indi kamo maghirinulsul kang inyo mga sala, tanan kamo magakaramatay man pareho kananda. 4Pareho man anay ria kang napulo'g walo ka mga tawo sa Siloe nga nagkaramatay katong matumbahan sanda kang tore. Abi ninyo natabo to kananda hay sobra gid sanda ka makasasala sangsa iba nga mga taga-Jerusalem? 5Sugidan ko kamo, bukun ti amo karia, kon indi kamo maghirinulsul kang inyo mga sala magakaramatay man kamo pareho kananda.”

Ang Paraanggidan nahanungud sa Higera nga Wara Pagpamunga

6Dayon nag-istorya si Jesus kananda kang dya nga paraanggidan: “May sangka tawo nga may tanum nga higera sa anang urubasan. Sangka bes, gin-agtonan na kag ginbisitahan dya nga higera kon may bunga, pero wara gid tana ti nakita. 7Gani nagkuon tana sa hardinero, ‘Sulnga bala, ikatlo run nakun ka tuig dya nga balik-balik rugya nga nagasulung kon may bunga ang dya nga higera, pero wara gid ako ti nakita. Pukana run lang gani dya! Kanugon lang ang lupa nga ginasagad na ka usar!’ 8Pero nagsabat ang hardinero, ‘Agalun, pabay-i lang anay kadya nga tuig, hay kutkoton ko ang anang palibot kag ibutangan kang abuno. 9Kon mamunga gani dya sa sunod nga tuig, ti kundi nga mayad. Pero kon indi gani mamunga, amo run to ang pagpukan ta!’”

Gin-ayad ni Jesus ang Buktot nga Bayi sa Adlaw nga Inugpahuway

10Sangka Adlaw nga Inugpahuway, nagapanudlo si Jesus sa sinagoga. 11May sangka bayi rugto nga buhay run nga ginagamhan kang malaot nga ispirito, nga amo ang nagpabalatian kana sa sulud kang napulo'g walo ka tuig. Buktot tana kag indi na gid matadlung ang anang lawas. 12Kang makita tana ni Jesus, gintawag na dya nga magparapit kana, kag ginkun-an, “Inday, hilway run ikaw sa imong balatian!” 13Dayon gintungtong ni Jesus ang anang alima sa bayi kag lagi-lagi nagtadlung ang anang lawas, kag gindayaw na ang Dios.

14Ang pangulo tana kang sinagoga nag-ugut tungud nga nagpang-ayad si Jesus sa Adlaw nga Inugpahuway. Gani naghambal tana sa mga tawo, “Sa sangka semana may anum ka adlaw nga makaobra kita; sa amo ria nga mga adlaw kamo mag-agto rugya sa pagpabulong, bukun ti sa Adlaw nga Inugpahuway!”

15Pero ginsabat tana kang Ginoo, “Mga hipokrito kamo! Bisan sin-o kabay kaninyo ginabuy-an ninyo sa turil ang inyo mga baka ukon mga asno sa Adlaw nga Inugpahuway kag dar-un sanda sa irimnan? 16May sangka bayi rugya nga kaliwat ni Abraham nga sa sulud run kang napulo'g walo ka tuig nga ginagapos ni Satanas. Indi bala nagakadapat lang nga hilwayun tana sa gahum ni Satanas bisan sa Adlaw nga Inugpahuway?” 17Sa ginhambal nga dya ni Jesus, ang mga nagakontra kana nahuy-an gid, kag ang mga tawo tana nagkinalipay tungud sa tanan na nga mga makatiringala nga hinimoan.

Ang Paraanggidan nahanungud sa Liso kang Mustasa

(Mateo 13:31-32; Marcos 4:30-32)

18Dayon nagpamangkot si Jesus, “Ano ang kaangay kang Ginharian kang Dios? Sa ano natun dya mapaanggid? 19Daw pareho dya kang liso kang mustasa nga ginpanggas kang tawo sa anang uma, kag nagtubo dya kag nagbahul hasta nga nangin kahoy, kag ang mga pispis namugad sa anang mga sanga.”

Ang Paraanggidan nahanungud sa Tapay

(Mateo 13:33)

20Nag-istorya ruman si Jesus, “Sa diin ko mapaanggid ang Ginharian kang Dios? 21Pareho dya kang tapay nga ginsamo kang sangka bayi sa tatlo ka sukub+ nga harina hasta nga ang bug-os nga ginmasa nga harina maghabok.”

Ang Masipot nga Pwertahan

(Mateo 7:13-14, 21-23)

22Samtang nagapaagto si Jesus sa syudad kang Jerusalem, nagapanudlo tana sa mga kabaryohanan kag kabanwahanan nga anang maagyan. 23May sangka tawo nga nagpamangkot kana, “Ginoo, gamay lang ayhan nga mga tawo ang maluwas?”

Nagkuon si Jesus kananda, 24“Tinguhai gid ninyo nga makasulud sa masipot nga pwertahan. Tungud hay sugidan ko kamo, duro nga mga tawo ang magatinguha sa pagsulud pero indi sanda makasulud. 25Tungud hay sa tion nga ang tagbalay magtindug kag magpanirado kang pwertahan, kamo tinyo rugto lang sa gwa magapanuktok kag magakuon, ‘Sir, pasudla man kami!’ Magasabat tana kaninyo, ‘Wara takun kamaan kon taga-diin tinyo!’ 26Kag magasabat man kamo, ‘Irimaw anay kita kato nga nagakaun kag nagainum, kag nagpanudlo pa gani ikaw sa amun banwa.’ 27Pero magasabat ruman tana kaninyo, ‘Wara gid takun kamaan kon taga-diin tinyo. Haralin kamo rugya, kamo nga ang inyo ginahimo puro kalaotan!’ 28Magaparanangisun kamo kag magabinagrut ang inyong mga unto, kon makita ninyo sanday Abraham, Isaac, Jacob, kag ang tanan nga mga propeta rugto sa ginharian kang Dios, kag kamo tinyo wara ginpasulud. 29May mga tawo man rugto nga magaharalin sa tanan nga bahin kang kalibutan, kag magapungko sanda sa pagkaun sa tabad rugto sa ginharian kang Dios. 30Dumduma ninyo dya, ang mga tawo nga kubus sa tulad mangin dungganun sa urihi, kag ang mga dungganun sa tulad mangin kubus sa urihi.”

Ang Paghigugma ni Jesus sa Syudad kang Jerusalem

(Mateo 23:37-39)

31Sa amo gid to nga tion, may mga Fariseo nga nagparapit kay Jesus kag nagkuon, “Kinahanglan nga maghalin gid ikaw rugya kag mag-agto sa iba nga lugar tungud hay gusto ikaw patyun ni Herodes.”

32Pero nagsabat si Jesus kananda, “Panaw kamo kag hambalan ninyo ang singgarong nga ria, ‘Padayon ako nga magapanabog kang mga demonyo kag magapamulong kang mga masakitun hasta sa adlaw nga matapos ko ang akun hirikoton. 33Pero kinahanglan gid nga padayonon ko ang akun nga pagpanaw hasta nga makadangat ako sa Jerusalem, tungud hay bukun ti angay nga ang sangka propeta mapatay sa iba nga lugar kundi nga sa Jerusalem gid.’

34“Kamo nga mga taga-Jerusalem ginapamatay ninyo ang mga propeta kag ginapangbato ninyo ang mga ginpadara kang Dios kaninyo. Makapira ka beses nga ginhandum ko nga tiponon kamo kag atipanun pareho kang munga nga nagatipon kang anang mga pisu sa idalum kang anang pakpak, pero indi kamo gusto! 35Gani kar-on, ginpatumbayaan run kang Dios ang inyo templo. Kag sugidan ko kamo, nga indi run gid ninyo ako makita liwan hasta nga mag-abot ang adlaw nga magakuon kamo, ‘Pakamayadun ang nagaabot nga ginpadara kang Ginoo.’”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index