Search form

Lucas 15

Ang Nadura kag Nakita nga Karnero

(Mateo 18:12-14)

1Kar-on, duro nga mga manugsukot kang buwis kag iba pa nga mga makasasala ang nag-aragto kay Jesus para mamati kana. 2Kang makita dya kang mga Fariseo kag mga manunudlo kang Kasugoan, nagkurumodon sanda nga nagakuon, “Dya nga tawo nagabaton kang mga makasasala kag nagakaun pa imaw kananda!” 3Gani gin-istoryahan sanda ni Jesus kang paraanggidan nga dya:

4“Abi, kon ang isara kaninyo may sangka gatos ka mga karnero, kag nadura ang isara ka dya kananda. Indi na ayhan pagbayaan ang kasyaman kag syam sa hararban kag sagapun ang isara nga nadura nga to hasta nga makita na? 5Kag kon makita na run gani dya, masadyahan gid tana nga magapas-an ka dya. 6Sa anang pag-uli, panawgun na ang anang mga amigo kag mga kaingud kag magakuon, ‘Magkalipay kamo imaw kanakun, tungud hay nakita ko run ang akun karnero nga nadura!’ 7Sugidan ko kamo, amo man ria sa langit, sobra gid ang andang kalipay rugto tungud sa sangka makasasala nga naghinulsul sangsa kasyaman kag syam nga matarung kag indi run kinahanglan nga maghinulsul.”

Ang Nadura kag Nakita nga Sinsilyo

8“Kag abi kon may sangka bayi nga may napulo ka sinsilyo kag nadura ang isara ka dya, indi tana ayhan magsindi kang sulo kag silhigan ang anang balay, kag sagapun gid ka mayad hasta nga makita na dya? 9Kag kon makita na run gani dya, ipanawgun na ang anang mga amiga kag mga kaingud kag magakuon, ‘Magkalipay kamo imaw kanakun tungud hay nakita ko run ang akun sinsilyo nga nadura.’ 10Sugidan ko kamo, magakinalipay ang mga anghel kang Dios tungud kang sangka makasasala nga nagahinulsul.”

Ang Bata nga Naglayas kag Nagbalik

11Nagpadayon pa gid si Jesus sa pag-istorya, “May sangka tawo nga may darwa ka bata nga laki. 12Ang libayun nagkuon sa anang tatay, ‘Tay, itao run kanakun ang akun huray sa paranubliun.’ Gani ginhuray kang tatay ang anang pagkabutang sa anang darwa ka bata. 13Magpira ka adlaw, ginbaligya kang libayun ang anang huray kag magpanaw nga dara ang anang kwarta. Nag-agto tana sa marayu nga lugar kag rugto nagpatuyang tana kang anang kwarta sa wara ti pulos nga pagpangabuhi. 14Nasaid na gid ka gastos ang tanan, kag nag-abot man ang sobra nga gutum sa amo nga lugar, kag wara run gid ti nabilin kana. 15Gani ang anang ginhimo, nagpamugon tana sa sangka tumanduk kang amo nga lugar kag ginsugo tana sa uma sa pagdamog kang mga baboy. 16Sa sobra na nga kagutum, gusto na run nga ikan-un ang ginadamog sa mga baboy, pero wara gid ti nagtugro kana kang bisan ano nga makaun. 17Kang makamarasmas tana kang anang kahimtangan, nagkuon tana sa anang kaugalingun, ‘Ang tanan nga nagapamugon kay tatay may makaun kag nagasorobra pa. Akun tana rugya daw mapatay run ako sa kagutum! 18Mapanaw ako kag mag-uli kay tatay, kag amo dya ang akun ikuon kana, “Tay, nakasala ako sa Dios kag kanimo. 19Indi run ako takus nga itawgun pa nga imong bata. Kabiga run lang ako nga isara sa imo mga mamumugon.”’ 20Dayon, nagtindug tana kag magpanaw pauli sa anang tatay. Samtang marayu pa tana, nalantawan run tana kang anang tatay, kag dinakup kang kangir-o ang tagipusoon kang anang tatay kag dayon na nga dalagan kag haksun ang anang bata kag harkan. 21Nagkuon ang bata, ‘Tay, nakasala ako sa Dios kag kanimo. Indi run ako takus nga itawgun pa nga imo bata.’ 22Pero gintawag kang tatay ang anang mga surugoon kag ginkun-an, ‘Dalia ninyo, dar-a ninyo rugya ang bayo nga pinakanami sa tanan kag ipasuksok kana. Pasuksokan man tana kang singsing kag sandalyas. 23Dayon panaw kamo kag bul-un ang pinatambuk nga tinday kang baka kag ihawun. Mapatabad kita kag magsinadya, 24tungud hay ang akun bata nga dya, laum ko patay run, gali hay buhi lang man. Nadura tana, pero tulad rugya run!’ Kag nag-umpisa sanda ka sinadya.

25“Kar-on, ang magurang tana nga bata rugto sa uma. Kang nagapauli run tana kag nagahinamput sa balay, may nabatian tana nga sonata kag sinaot. 26Gani gintawag na ang isara sa mga surugoon kag ginpamangkot, ‘May ano rugyan haw?’ 27Nagsabat ang surugoon, ‘Ang imo libayun nag-uli kag ginpaihaw kang imong tatay ang pinatambuk nga tinday kang baka tungud hay nakauli ang imong libayun nga mayad man!’ 28Nag-ugut ang magurang nga bata kag indi run magsulud sa balay. Gani naggwa ang anang tatay kag gin-ulo-ulohan tana. 29Pero nagsabat tana sa anang tatay, ‘Sulnga bala, sa sulud kang malawid nga mga tinuig nagpangalagad ako kanimo. Wara gid ako maglapas kang imo mga sugo. Pero wara gid ikaw ti gintugro kanakun bisan sangka tinday lang kang kanding agud nga magsinadya kami kang akun mga amigo! 30Pero kang pagbalik kang bata mo nga ria nga nag-uyang lang kang imong pagkabutang sa malain nga klase kang mga bayi, ginpaihawan mo pa tana kang pinatambuk nga tinday kang baka!’ 31Nagsabat ang anang tatay, ‘Anak, ikaw tana kaimaw ko pirme rugya sa balay, kag ang tanan nga akun imo man. 32Nagakabagay lang nga magpatabad kita kag magsinadya tungud hay ang libayun mo nga dya nga laum natun patay run, buhi man gali; nadura tana, pero kadya rugya tana run!’”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index