Search form

Lucas 17

Ang Sala

(Mateo 18:6-7, 21-22; Marcos 9:42)

1Nagkuon si Jesus sa anang mga disipulo, “Indi gid malikawan nga magaabot ang mga butang nga mangin kabangdanan sa pagpakasala. Pero makaluluoy lang ang tawo nga amo ang mangin kabangdanan kang pagkasala kang anang isigka-tawo. 2Mas mayad pa nga ipamatohan ang anang liug kang garalingan nga bato kag itagbung tana sa tunga kang dagat sangsa tana ang mangin kabangdanan nga makasala ang isara sa mga kabataan nga dya. 3Gani mag-andam kamo!

“Kon makasala ang imo isigka-tumuluo, sawaya tana. Kag kon maghinulsul tana, patawara tana. 4Kon makapito tana ka beses nga makasala kanimo sa sulud kang sangka adlaw, kag makapito man tana ka beses nagaagto kanimo kag nagakuon, ‘Ginahinulsulan ko ang ginhimo ko nga sala,’ kinahanglan patawarun mo tana.”

Ang Pagtoo

5Nagkuon ang mga apostoles sa Ginoo, “Dugangi pa gid ang amun pagtoo!”

6Nagsabat ang Ginoo, “Kon may pagtoo kamo nga bisan pareho lang ka gamay sa liso kang mustasa, sarang kamo makakuon sa kahoy nga sicamoro nga dya, ‘Gabuta kag itanum ang imo kaugalingun sa dagat!’ kag dya magatuman kaninyo.”

Ang Katungdanan kang Surugoon

7“Pananglitan may surugoon ikaw nga nagaarado ukon nagabantay kang mga karnero. Sa anang pag-uli halin sa uma, ginakun-an mo bala tana nga magdali kag magkaun run? 8Wara, sa baylo, nagakuon ikaw kana, ‘Himusi ako ka akun yapon, dayon mag-ilis ikaw kag sirbihan ako rugya samtang nagakaun ako. Kag pagkatapos nga makakaun ako pwede run ikaw makakaun.’ 9Ang surugoon wara ginapasalamatan sa paghimo kang ginasugo kana tungud hay amo dya ang anang katungdanan. 10Amo man ria kaninyo. Sa tapos nga mahimo ninyo ang tanan nga ginsugo kaninyo, makuon kamo, ‘Mga surugoon lang man kami; ginhimo lang namun ang amun katungdanan.’”

Gin-ayad ni Jesus ang Napulo ka mga Aruon

11Samtang nagapaagto si Jesus sa Jerusalem, nag-agi tana sa may dulonan kang Samaria kag Galilea. 12Kang nagapasulud tana sa sangka baryo, ginsug-alaw tana kang napulo ka mga tawo nga aruon. Nagatirindug sanda rugto sa marayu 13kag nagasiringgitan nga nagakuon, “Jesus! Agalun! Maluoy ikaw kanamun!”

14Kang makita sanda ni Jesus nagkuon tana kananda, “Panaw kamo kag mag-agto sa mga pari kag magpaturuk kananda.”

Samtang nagapanaw sanda, nag-arayad sanda. 15Ang isara kananda, kang matalupangdan na nga nag-ayad run tana, nagbalik nga nagadayaw sa Dios sa mabaskug nga limug. 16Nagluhod tana sa may kahig nayon ni Jesus kag nagpasalamat kana. Ang tawo nga dya Samaritanhun. 17Namangkot si Jesus, “Napulo kabay kamo nga nag-arayad? Ang syam tana sa diin run? 18Wara gid ti nagbaralik sa pagpasalamat sa Dios magluwas lang sa pangayaw nga dya?” 19Kag nagkuon si Jesus sa tawo, “Tindug run kag magpanaw. Ang imong pagtoo amo ang nag-ayad kanimo.”

Ang Paghari kang Dios

(Mateo 24:23-28, 37-41)

20Sangka tion, may mga Fariseo nga namangkot kay Jesus kon san-o magaumpisa ang paghari kang Dios. Nagsabat si Jesus kananda, “Ang pag-umpisa kang paghari kang Dios indi maman-an paagi sa mga butang nga makita. 21Wara man ti makakuon nga, ‘Sulnga, dyaay run!’ ukon, ‘Rugto run!’ tungud hay ang paghari kang Dios rugyan mismo kaninyo.”

22Dayon nagkuon si Jesus sa mga disipulo, “Magaabot ang tion nga magahandum kamo nga raad sangka adlaw makita ninyo liwan ang Anak kang Tawo, pero indi dya matabo. 23May mga magakuon kaninyo, ‘Rugto tana run!’ ukon ‘Dyaay tana run!’ Indi kamo maggwa sa pagsunod kananda. 24Tungud hay ang pag-abot kang Anak kang Tawo, mangin pareho sa kirab kang kilat nga nagasanag sa kalangitan halin sa pihak paagto sa pihak. 25Pero kinahanglan anay nga mag-agum tana kang duro nga mga pag-antos kag sikwayun kang mga tawo sa ka dya nga panag-on. 26Ang kahimtangan kang kalibutan sa pag-abot kang Anak kang Tawo, mangin pareho sa panag-on ni Noe. 27Ang mga katawhan kato nagapinagusto lang ka kaun, ka inum kag pangasawa kag pamana, hasta nga mag-abot ang adlaw nga nagsulud si Noe sa arka kag nag-abot ang anaw kag nagkaramatay ang tanan nga mga tawo. 28Amo man karia sa panag-on ni Lot. Ang mga tawo nagapinagusto lang ka kaun kag inum, nagabinaklanay kag nagabinaligyaanay, nagapananum kag nagapatindug kang mga balay. 29Pero katong adlaw nga maghalin si Lot sa Sodoma, ginpauranan dya kang Dios kang kalayo kag asupre kag nagkarapapas ang tanan nga tawo rugto. 30Amo gid ria ang kahimtangan kang kalibutan sa adlaw nga ang Anak kang Tawo magpahayag.

31“Sa amo to nga adlaw, ang tawo nga nataboan nga rugyan sa atup kang anang balay indi run magnaog kag magbuul kang anang mga pagkabutang sa sulud kang balay. Kag ang tawo tana nga rugto sa uma, indi run man mag-uli sa balay. 32Panumduma ninyo ang natabo sa asawa ni Lot. 33Ang tawo nga nagatinguha nga luwasun ang anang kabuhi maduraan tana ka dya, pero ang tawo tana nga maduraan kang kabuhi, amo ang makaangkun ka dya. 34Sugidan ko kamo, sa amo to nga gabii, kon may darwa ka tawo nga nagaturog sa sangka baratangan, ang isara pagabul-un, ang isara tana mabilin. 35Kon may darwa ka bayi nga nagagaling, ang isara pagabul-un, kag ang isara tana mabilin. [ 36Kag kon may darwa man ka tawo nga nagaobra sa uma, ang isara pagabul-un kag ang isara tana mabilin.”]

37Dayon namangkot kana ang mga disipulo, “Sa diin bay, Ginoo?”

Nagsabat si Jesus, “Kon sa diin gani ang patay nga lawas, rugto man nagatiripon ang mga pispis nga buwitre.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index