Search form

Lucas 18

Ang Paraanggidan nahanungud sa Balo nga Bayi

1Gin-istoryahan ni Jesus ang anang mga disipulo kang paraanggidan para nga magpangamuyo sanda pirme kag indi magdura kang paglaum. 2Nagkuon tana, “Sa sangka banwa may sangka hukum nga wara nagakahadluk sa Dios ukon nagatahod sa anang isigka-tawo. 3Kag sa amo man nga banwa may sangka balo nga bayi nga pirme nagabalik-balik sa amo nga hukum nga nagapangayo kang bulig nga nagakuon, ‘Buligi man ako sa akun pangontra.’ 4Wara tana ginbuligan kang hukum sa sulud kang malawid nga tion, pero kang urihi run nagkuon tana sa anang kaugalingun, ‘Matuod nga wara ako nagakahadluk sa Dios ukon nagatahod sa akun isigka-tawo, 5pero buligan ko run lang ang bayi nga dya tungud hay pirme na lang ako ginatublag. Basi mapukros run lang ang akun ginhawa sa sobra na ka balik-balik.’”

6Kag nagkuon ang Ginoo, “Pamatii ninyo ang ginkuon kang malaot nga hukum nga to? 7Indi ayhan pagbuligan kang Dios ang anang mga pinili nga adlaw kag gabii nagapangayo kang bulig kana? Pabuyan-buyanan na lang bala ang pagbulig kananda? 8Sugidan ko kamo, pagabuligan na sanda lagi-lagi. Ugaring sa pagbalik kang Anak kang Tawo rugya sa kalibutan, may masapwan tana ayhan nga nagatuo kana?”

Ang Paraanggidan nahanungud sa Fariseo kag sa Manugsukot kang Buwis

9Nag-istorya si Jesus kang paraanggidan nga dya sa mga tawo rugto nga nagasarig nga matarung sanda kag ang iba tana ginatamay nanda. 10Kuon na, “May darwa ka laki nga nag-agto sa Templo para magpangamuyo. Ang isara ka dya Fariseo, kag ang isara tana manugsukot kang buwis. 11Kar-on, ang Fariseo nagtindug kag nagpangamuyo sa anang kaugalingun. ‘Dios ko, nagapasalamat ako kanimo nga bukun ako ti pareho kang iba nga tawo nga nagapamuul kang pagkabutang kang iba, bukun ti matarung, nagapakighilawas, ukon pareho kang manugsukot kang buwis nga ria. 12Darwa ako ka beses nga nagapuasa sa sulud kang sangka semana, kag ginatao ko ang ikanapulo nga bahin kang tanan ko nga kinitaan.’ 13Sa pihak tana nga bahin, ang manugsukot kang buwis rugto sa marayu nagatindug kag indi gani makatangra sa langit kundi nagasagad lang ka pamukpok kang anang dughan, nga nagakuon, ‘O Dios, maluoy ikaw kanakun, tungud hay ako makasasala.’ 14Sugidan ko kamo, ang manugsukot kang buwis nga dya kag bukun ti ang Fariseo nga to ang nag-uli nga ginpakamatarung kang Dios. Tungud hay ang tawo nga nagapakataas kang anang kaugalingun pagapakanabaun, pero ang tawo tana nga nagapaubus amo ang pagabayawun.”

Ginbindisyonan ni Jesus ang mga Magagmay nga Kabataan

(Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16)

15Ginadara kang mga tawo kay Jesus ang andang mga lapsag agud to nga itungtongan na kang anang alima. Kang makita dya kang mga disipulo ni Jesus, ginsabdung nanda ang mga tawo. 16Pero ginpanawag sanda ni Jesus nga mag-agto kana, kag nagkuon, “Pabay-i ninyo ang mga kabataan nga magparapit kanakun kag indi ninyo sanda pagpunggi, tungud hay ang mga tawo nga pareho kananda amo ang makapasakup sa paghari kang Dios. 17Sugidan ko kamo, ang sin-o man nga indi magbaton sa paghari kang Dios pareho kang bata, indi makapasakup sa paghari na ka dya.”

Ang Manggaranun nga Tawo

(Mateo 19:16-30; Marcos 10:17-31)

18May sangka manugdumara nga namangkot kay Jesus, “Mayad nga Maestro, ano ang dapat nakun himoon agud to nga makaangkun ako kang kabuhi nga wara ti katapusan?”

19Nagsabat si Jesus, “Andut haw nga ginatawag mo ako nga mayad? Wara run ti iba nga mayad, kundi ang Dios gid lang. 20Naman-an mo ang kasugoan, ‘Indi ikaw magpakighilawas; indi ikaw magpatay; indi kaw magpanakaw; indi ikaw magbutig sa imong pagtistigo; kag tahuda ang imo tatay kag nanay.’”

21Nagsabat ang tawo, “Ang tanan nga ria natuman ko run halin pa kang bata ako.”

22Kang mabatian dya ni Jesus nagkuon tana sa tawo, “May sangka butang pa ikaw nga wara mahimo. Ibaligya ang tanan nimo nga mga pagkabutang kag ang kwarta ipanagtag sa mga imol, kag makaangkun ikaw kang manggad sa langit. Dayon magsunod ikaw kanakun.”

23Pero kang mabatian dya kang tawo, nasubuan gid tana ka mayad, tungud hay tama gid tana ka manggaranun.

24Nakita ni Jesus nga nasubuan ang tawo, gani nagkuon tana, “Daw ano ka budlay sa manggaranun ang magpasakup sa paghari kang Dios! 25Mas mahapus pa sa kamelyo ang mag-agi sa buho kang dagum sangsa manggaranun nga magpasakup sa paghari kang Dios.”

26Ang mga nakabati ka dya nagpamangkot, “Sin-o run lang bay ang maluwas?”

27Nagsabat si Jesus, “Ang mga butang nga indi mahimo kang tawo mahimo kang Dios.”

28Nagkuon si Pedro kana, “Amun tana, ginbayaan namun ang tanan kag nagsunod kami kanimo.”

29Nagkuon si Jesus kananda, “Sugidan ko kamo, ang bisan sin-o nga nagbiya kang anang panimalay, asawa, kabugtoan, ginikanan, ukon kabataan tungud gid lang sa pagpasakup sa paghari kang Dios, 30ang magabaton kang sobra pa gid sangsa anang mga ginbayaan sa kadya nga panag-on, kag sa paraaboton makaangkun tana kang kabuhi nga wara ti katapusan.”

Sa Ikatlo nga bes Naghambal si Jesus nahanungud sa Anang Kamatayun

(Mateo 20:17-19; Marcos 10:32-34)

31Ginpain ni Jesus ang napulo'g darwa ka disipulo kag nagkuon tana kananda, “Pamati kamo! Maagto kita sa Jerusalem, kag rugto matuman ang tanan nga ginsulat kang mga propeta nahanungud sa Anak kang Tawo. 32Igatugyan tana sa mga bukun ti Judio; yagutaun nanda tana, pakahuy-an, dupraan, 33hanoton kana kag patyun, pero sa ikatlo nga adlaw mabanhaw tana.”

34Pero sa mga ginpanghambal na nga dya wara gid ti may nahangpan ang mga disipulo. Ginlikum kananda ang kahulogan kang mga pulong nga dya, kag wara sanda kamaan kon ano ang anang ginapanghambal.

Gin-ayad ni Jesus ang Bulag nga Manugpakilimos

(Mateo 20:29-34; Marcos 10:46-52)

35Kang nagahinamput run si Jesus sa Jerico, may sangka bulag nga nagapungko sa binit kang dalan nga nagapakilimos. 36Kang mabatian na ang panung kang mga tawo nga nagaagi, namangkot tana kon ano ang nagakatabo.

37Ginkun-an nanda tana nga nagaagi si Jesus nga taga-Nazaret.

38Nagsinggit tana, “Jesus nga kaliwat ni David, maluoy ikaw kanakun!”

39Pero ginsaway tana kang mga tawo sa unahan kag ginkun-an nga maghipus. Pero gintudohan na pa gid gani ang pagsinggit, “Kaliwat ni David, maluoy ikaw kanakun!”

40Nagpundo si Jesus kag nagsugo nga idar-un kana ang bulag. Kang makaparapit run ang bulag kay Jesus, ginpamangkot tana ni Jesus, 41“Ano ang gusto mo nga himoon ko kanimo?”

Nagsabat ang bulag, “Ginoo, gusto ko nga makakita liwan.”

42Dayon nagkuon si Jesus kana, “Makakita ikaw run; ang imong pagtoo ang nag-ayad kanimo.”

43Kag lagi-lagi makakita run ang bulag kag nagsunod tana kay Jesus nga nagadayaw sa Dios. Kang makita kang mga tawo ang natabo nga dya, gindayaw man nanda ang Dios.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index