Search form

Lucas 19:11

Ang Paraanggidan nahanungud sa Kwarta nga Ginpatikang kang mga Surugoon

(Mateo 25:14-30)

11Samtang nagapamati ang mga tawo ka dya, nagpadayon si Jesus kag gin-istoryahan na sanda kang sangka paraanggidan. Ginhimo na dya tungud hay nagahinamput run sanda sa Jerusalem kag nagapinsar ang mga tawo nga madali run lang maghari ang Dios.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index