Search form

Lucas 20

Ang Pamangkot nahanungud sa Awtoridad ni Jesus

(Mateo 21:23-27; Marcos 11:27-33)

1Sangka adlaw, samtang nagapanudlo si Jesus sa mga tawo rugto sa Templo kag nagawali kang Mayad nga Balita, nagparapit kana ang mga pangulo kang kaparian, kag ang mga manunudlo kang Kasugoan, kag ang mga kamal-aman. 2Nagkuon sanda kana, “Sugidi kami kon ano ang imong awtoridad sa paghimo kang mga butang nga dya, kag sin-o ang nagtugro kanimo kang awtoridad nga ria?”

3Ginsabat sanda ni Jesus, “May pamangkot man ako kaninyo. Sugidi ninyo ako: 4sa diin maghalin ang awtoridad ni Juan sa pagpangbawtiso? Sa Dios bala ukon sa tawo?”

5Amo to kag nag-istoryahanay sanda nga nagakuon, “Kon magkuon kita nga sa Dios maghalin, makuon tana kanatun, ‘Ti, andut nga wara kamo magpati kana?’ 6Pero kon magkuon man kita nga sa tawo maghalin, ibatwun kita kang tanan nga mga tawo tungud hay ginakilala nanda nga si Juan sangka propeta.” 7Gani, nagsabat sanda, “Wara kami kamaan kon diin maghalin ang anang awtoridad.”

8Nagkuon si Jesus kananda, “Indi ko man pag-isugid kaninyo kon ano ang akun awtoridad sa paghimo kang dya nga mga butang.”

Ang Paraanggidan nahanungud sa mga Agsador

(Mateo 21:33-46; Marcos 12:1-12)

9Nag-istorya liwan si Jesus sa mga tawo kang dya nga paraanggidan, “May sangka tawo nga nagpananum kang ubas sa anang uma, kag ginpaagsa na dya, kag nagpanaw tana sa marayu nga lugar nga sa diin nagbuhay tana. 10Kang pag-abot kang tag-arani kang ubas, ginpaagto na ang anang surugoon sa mga agsador para magbuul kang anang huray. Pero ginbakol kang mga agsador ang surugoon nga dya kag ginpabalik nga wara gid ti dara. 11Nagsugo ruman tana kang isara pa gid ka surugoon. Ginbakol man kang mga agsador ang surugoon nga dya kag ginpakahuy-an, kag ginpabalik nga wara man ti dara. 12Nagsugo pa gid tana kang ikatlo nga surugoon. Ginsakit nanda tana ka mayad kag gintabog. 13Dayon, ang tag-iya nagkuon sa anang kaugalingun, ‘Ano run lang bay ang akun himoon kadya? Mayad siguro ang akun pinalangga nga bata ang akun isuguon, basi tahudon nanda tana.’ 14Pero kang makita kang mga agsador ang bata, naghambalanay sanda, ‘Dyaay run ang manunubli! Patyun natun tana para mabuul natun ang anang paranubliun!’ 15Gani gindara nanda tana sa gwa kang ubasan kag ginpatay.

“Ano kar-on ang himoon kang tag-iya kang ubasan sa mga agsador? 16Agtonan na sanda kag ipamatyun, kag ang ubasan ipaagsa na run lang sa iba.”

Pagkabati ka dya kang mga tawo nagkuon sanda, “Kabay pa nga indi dya matabo!”

17Dayon ginturuk sanda ni Jesus kag ginpamangkot, “Kar-on, ano ang kahulogan kang ginakuon sa Kasulatan nga,

‘Ang bato nga wara maluyagi kang mga manughimo kang balay

amo pa ang nangin pinakapamusod nga bato?’

18Ang kada isara nga mahulog sa bato nga dya marupsak gid, kag ang mahulogan na ka dya makarapusa gid nga daw binukbok.”

Ang Pamangkot nahanungud sa Pagbayad kang Buwis

(Mateo 22:15-22; Marcos 12:13-17)

19Ang mga manunudlo kang kasugoan kag ang mga pangulo kang kaparian nagtinguha gid nga idakpun si Jesus sa amo gid to nga tion tungud hay nasat-uman nanda nga sanda ang ginatumud ni Jesus sa paraanggidan nga dya, ugaring hay nahadluk sanda sa mga tawo. 20Gani naghulat sanda kang nagakaigo nga kahigayonan. Nagpadara sanda kang mga tawo nga magpanilag kana, nga magapakuno-kuno nga matuod-tuod ang andang tuyo. Nagalaum sanda nga madakpan si Jesus paagi sa anang ginapanghambal agud to nga may rason sanda nga itugyan tana sa gahum kag awtoridad kang gobernador. 21Namangkot ang mga ginsugo nga dya kay Jesus, “Maestro, naman-an namun nga husto ang imong ginapanghambal kag ginapanudlo, kag wara ikaw ti pinilian, kag nagatudlo ikaw kang kamatuoran nahanungud sa kabubut-un kang Dios. 22Ginatugot bala kang kasugoan ang magbayad kang buwis sa Emperador kang Roma, ukon wara?”

23Pero nasat-uman ni Jesus ang andang tuyo nga mangloko, gani nagkuon tana kananda, 24“Abi, pakitai ninyo ako kang sangka kwarta nga pilak. Kay sin-o itsura kag ngaran ang nakabutang rugya?”

Nagsabat sanda, “Ana kang emperador!”

25Nagkuon si Jesus kananda, “Kon amo, itugro ninyo sa emperador ang para sa emperador, kag itugro ninyo sa Dios ang para sa Dios!”

26Kag wara gid sanda makadakup kana sa atubang kang karak-an sa anang mga ginpanghambal, naghipus run lang sanda nga natingala sa anang mga sabat.

Ang Pamangkot nahanungud sa Pagkabanhaw

(Mateo 22:23-33; Marcos 12:18-27)

27Kar-on, may mga Saduceo nga nagparapit kay Jesus. Sanda ka dya ang mga tawo nga wara nagapati nga may pagkabanhaw. Namangkot sanda kay Jesus 28nga nagakuon, “Maestro, nagsulat si Moises para kanatun sa kasugoan nga kon ang sangka laki nga may asawa mapatay nga wara ti kabataan, ang balo kinahanglan ipangasaw-un kang bugto nga laki agud to nga magpamata sanda para sa napatay. 29May pito ka mga magburugto nga laki. Ang magurang nagpangasawa kag napatay nga wara ti bata. 30Kar-on, ang balo ginpangasawa kang nagasunod nga bugto nga laki. Pero napatay man dya. 31Amo man ang natabo sa ikatlo nga bugto nga laki, hasta nga sanda tanan nga pito nga magburugto nakapangasawa sa amo nga bayi kag nagkaramatay nga wara gid makapamata. 32Kang urihi, napatay man ang bayi. 33Kar-on, sa adlaw nga ang mga patay banhawun, kay sin-o tana nga asawa, tungud hay sanda tanan nga pito nakapangasawa kana?”

34Ginsabat sanda ni Jesus, “Ang mga katawhan sa kadya nga panag-on nagaarasawahay. 35Pero ang mga katawhan tana nga ginakabig nga takus banhawun kag magkabuhi sa paraaboton nga panahon, wara run nagaarasawahay. 36Tungud hay kaangay run sanda kang mga anghel kag indi run sanda mapatay. Mga kabataan run sanda kang Dios tungud hay ginbanhaw run sanda. 37Ginpamatud-an ni Moises nga ang mga patay ginabanhaw. Sa bahin kang kasulatan nahanungud sa nagadaba-daba nga purongpong gintawag na ang Ginoo nga Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, kag Dios ni Jacob. 38Kon sayudon, Dios tana kang mga buhi kag bukun ti kang mga patay. Tungud sa anang panuruk ang tanan buhi.”

39Ang iba sa mga manunudlo kang kasugoan rugto nagkuon, “Maestro, igsakto ang imong sabat!” 40Kag wara run ti nangahas nga magpamangkot kana liwan kang bisan ano.

Ang Pamangkot nahanungud sa Mesias

(Mateo 22:41-46; Marcos 12:35-37)

41Kar-on, namangkot si Jesus kananda, “Andut nga ginakuon kang mga tawo nga ang Cristo kaliwat ni David? 42Tungud hay si David mismo nagkuon sa libro kang mga Salmo, nga,

‘Ang Ginoo nagkuon sa akun Ginoo,

Pungko ikaw sa akun tuo nayon

43Hasta nga mapyerde ko ang imong mga kaaway.’

44Gintawag tana ni David nga Ginoo, paano nga nangin kaliwat tana ni David?”

Nagpaandam si Jesus kontra sa mga Manunudlo kang Kasugoan

(Mateo 23:1-36; Marcos 12:38-40)

45Samtang nagapamati ang tanan nga mga tawo, nagkuon si Jesus sa anang mga disipulo, 46“Mag-andam kamo sa mga manunudlo kang Kasugoan, nga nanamian gid maglagaw-lagaw nga nagabayo kang malabug, kag sa mga tindahan gusto gid nanda nga tahudon sanda kang mga tawo, kag gusto gid nanda magpungko sa importante nga purongkoan sa mga sinagoga, kag sa mga tabadan gusto gid nanda nga magpungko sa mga purongkoan nga gintigana para sa mga dungganun nga mga tawo. 47Ginapamuul nanda ang mga pagkabutang kang mga bayi nga balo kag ginatabon-tabonan lang nanda ang andang mga hinimoan kang mga malawid nga pagpangamuyo. Mas tama gid ka budlay nga silot ang andang maaguman.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index