Search form

Lucas 20:19

Ang Pamangkot nahanungud sa Pagbayad kang Buwis

(Mateo 22:15-22; Marcos 12:13-17)

19Ang mga manunudlo kang kasugoan kag ang mga pangulo kang kaparian nagtinguha gid nga idakpun si Jesus sa amo gid to nga tion tungud hay nasat-uman nanda nga sanda ang ginatumud ni Jesus sa paraanggidan nga dya, ugaring hay nahadluk sanda sa mga tawo.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index