Search form

Lucas 21

Ang Halad kang Bayi nga Balo

(Marcos 12:41-44)

1Kang paglantaw ni Jesus nakita na ang mga manggaranun nga nagabutang kang andang mga halad sa burutangan kang kwarta sa templo. 2Nakita na man ang sangka imol nga bayi nga balo nga nagabutang kang darwa ka metal nga sinsilyo. 3Nagkuon si Jesus, “Sugidan ko kamo, ang bayi nga balo nga imol nga dya nagbutang kang sobra sangsa kananda tanan! 4Tungud hay tanan sanda nagbutang halin sa sobra kang andang manggad, pero ang bayi tana nga ria bisan pa nga imol tana, gintao na pa ang kwarta nga amo lang ang makabuhi kana.”

Naghambal si Jesus nahanungud sa Pagkaguba kang Templo

(Mateo 24:1-2; Marcos 13:1-2)

5Ang iba sa mga disipulo nagmuno kon daw ano kanami ang Templo nga nahuman sa mga manami nga mga bato kag napunihan kang manami nga mga butang nga ginhalad sa Dios. Nagkuon si Jesus, 6“Kon nahanungud sa mga butang nga dya nga inyo makita sa tulad, magaabot ang tion nga wara gid ti mabilin rugya bisan sangka bato nga nagasampaw sa isara. Marumpag gid dya tanan!”

Mga Kalisdanan kag Paghingabot

(Mateo 24:3-14; Marcos 13:3-13)

7Ginpamangkot nanda si Jesus, “Maestro, san-o bay dya mabato? Kag ano ang paratandaan nga marapit run lang dya matabo?”

8Nagsabat si Jesus, “Mag-andam kamo nga indi kamo mapatalang. Tungud hay duro nga mga tawo ang magaturohaw kag magapakuno-kuno nga sanda amo ako, kag magakuon, ‘Ako amo tana’ kag ‘Amo run dya ang katapusan nga tion!’ Pero indi gid kamo magsunod kananda. 9Kon may mabatian kamo gyera kag kinagamo, indi kamo magkahadluk. Ang dya nga mga butang kinahanglan nga matabo anay, pero wara dya nagakahulogan nga amo run ria ang katapusan kang tanan.”

10Kag nagkuon tana kananda, “Magairinaway ang mga nasyon kag amo man ang mga ginharian. 11Magaabot man ang tama ka baskug nga mga linog, gutum kag nanari-sari nga mga balatian sa nagkalain-lain nga mga lugar. May magatuhaw nga makakurugmat kag daragkul nga paratandaan nga makita sa kalangitan. 12Pero sa wara pa magkaratabo ang tanan nga dya, pagadakpun kamo kag pagahingaboton. Pagadar-un kamo sa mga sinagoga kag ipapriso. Paatubangun kamo sa mga hari kag sa mga gobernador tungud kanakun. 13Amo run dya ang inyo kahigayonan nga makapanugid kamo nahanungud kanakun. 14Ibutang gid ninyo sa inyo panghuna-huna nga indi kamo magpalibug kon paano kamo magsabat, 15tungud hay tugroan ko kamo kang inyo inughambal kag kaaram agud to nga wara ti bisan isara sa inyo mga kaaway ang makasabat ukon makasupok kaninyo. 16Pagatraidoran kamo kang inyong mga ginikanan, mga kabugtoan, mga himata, kag mga kaabyanan, kag ang iba kaninyo pagapatyun. 17Kaugtan kamo kang tanan nga mga tawo tungud kanakun. 18Pero wara gid ti may madura kaninyo bisan isara sa inyong mga buhok. 19Magpakarig-un kamo, kag maluwas ninyo ang inyo kaugalingun.”

Naghambal si Jesus nahanungud sa Pagkaguba kang Jerusalem

(Mateo 24:15-24; Marcos 13:14-19)

20“Kon makita run gani ninyo nga nalibutan run kang mga sudado ang Jerusalem, maman-an ninyo nga sa indi magbuhay pagagub-un run dya. 21Gani ang mga katawhan sa Judea magparalagyo run sa kabukidan, ang sa sulud kang syudad magparalagyo man, kag ang rugto tana sa mga kaumahan indi run mag-uyang ka tyempo sa pagsulud sa syudad. 22Tungud hay amo run dya ang, ‘Adlaw kang Pagsilot,’ nga amo ang katumanan kang ginakuon sa Kasulatan. 23Sa amo to nga mga inadlaw makaluluoy gid ang nagabusong kag mga nagapatiti. Tungud hay tuman gid ang kalisud nga maaguman kang lugar nga dya, kag ang kasingkal kang Dios maaguman gid kang mga katawhan nga dya. 24Ang iba pagapatyun paagi sa espada, kag ang iba tana pagabihagun kag dar-un sa tanan nga mga nasyon. Ang Jerusalem pagagub-un kang mga bukun ti Judio hasta sa adlaw nga matapos ang andang pagginahum.”

Ang Pag-abot kang Anak kang Tawo

(Mateo 24:29-31; Marcos 13:24-27)

25“May mga makatiringala nga paratandaan nga matabo sa adlaw, sa bulan kag sa mga bituon. Rugya tana sa lupa, ang mga nasyon magabatyag kang tuman nga kahadluk tungud sa kagahud kag hinagunus kang daragkul nga mga balud sa dagat. 26Magakapunaw ang mga tawo sa kahadluk sa pagpaminsar kon ano pa gid ang matabo sa kalibutan, tungud hay ang mga butang dyan sa kahawaan pagauyugun. 27Kag dayon makita nanda ang Anak kang Tawo nga nagaabot nga ginadara kang panganod, gamhanan tana kag tuman gid ang anang pagkamahimayaun. 28Kon ang ria nga mga butang mag-umpisa run nga magkaratabo, magkalipay kamo kag magbantay tungud hay marapit run lang kamo nga hilwayun.”

Ang Kahoy nga Higera

(Mateo 24:32-35; Marcos 13:28-31)

29Nag-istorya si Jesus kang dya nga paraanggidan, “Turuka bala ninyo ang kahoy nga higera kag ang iba pa gid nga mga kahoy. 30Kon magpanglumbay run gani dya, maman-an ninyo nga dali run lang ang tag-irinit. 31Sa amo man nga bagay, kon makita ninyo gani nga nagakaratabo run ang mga butang nga dya, maman-an man ninyo nga marapit run lang ang paghari kang Dios.

32“Sugidan ko kamo, magakaratabo dya tanan nga mga butang sa wara pa mapatay ang mga tawo sa dya nga panag-on. 33Madura ang langit kag ang lupa, pero ang akun mga pulong magapabilin hasta san-o.”

Magbantay Kamo

34“Mag-andam kamo nga indi kamo mawili sa pagpatuyang kag sa pagpalingin kag sa pagpalibug kang inyo pagpangabuhi, tungud hay basi gulpi lang mag-abot ang adlaw nga ria kaninyo, nga daw siud. 35Tungud hay maabot dya sa tanan nga mga tawo rugya sa kalibutan. 36Gani, magpangaman kamo kag magpangamuyo nga maagum ninyo ang kabaskug nga malampuwasan ninyo ang tanan nga mga butang nga dya nga magakaratabo, kag makapangatubang kamo sa Anak kang Tawo.”

37Kada adlaw nagapanudlo si Jesus sa Templo, pero kon maggabii nagagwa tana kag mag-agto sa Bukid kang mga Olibo, kag bilog nga gabii tana rugto. 38Kag ang tanan nga mga tawo aga pa nga nagaagto sa templo sa pagpamati kana.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index