Search form

Lucas 22

Ang Plano kontra kay Jesus

(Mateo 26:1-5; Marcos 14:1-2; Juan 11:45-53)

1Kar-on, marapit run lang ang Pista kang Tinapay nga wara ti Tapay, nga ginatawag man nga Pista kang Paglampuwas. 2Ang mga pangulo kang kaparian kag ang mga manunudlo kang Kasugoan nagapangita gid kang paagi nga mapapatay nanda si Jesus, tungud hay nahadluk sanda sa mga tawo.

Nagpasugot si Judas sa Pagtraidor kay Jesus

(Mateo 26:14-16; Marcos 14:10-11)

3Kar-on, nagsulud si Satanas kay Judas nga ginatawag Iscariote, nga isara sa napulo'g darwa ka mga disipulo. 4Gani, nagpanaw si Judas kag nagpakig-istorya sa mga pangulo kang kaparian kag sa mga gwardya kang templo kon paano na matugyan si Jesus kananda. 5Nalipay gid sanda kag nagpasugot nga baydan nanda tana kang kwarta. 6Nagpasugot man si Judas, kag nagpangita tana kang kahigayonan kon paano na maluiban si Jesus kananda nga indi maman-an kang mga tawo.

Ang Pag-aman sa Pista

(Mateo 26:17-25; Marcos 14:12-21; Juan 13:21-30)

7Nag-abot run ang adlaw kang Pista kang Tinapay nga wara ti Tapay, nga ang karnero para sa Pista kang Paglampuwas kinahanglan nga ihawun kag ihalad. 8Ginsugo ni Jesus si Pedro kag si Juan kag ginkun-an, “Panaw kamo kag ihanda ninyo ang pagkaun nga atun ikan-un sa pista kang paglampuwas.”

9Namangkot sanda, “Diin mo bay gusto nga ihanda namun ang pagkaun?”

10Nagsabat si Jesus, “Pagsulud ninyo sa syudad, sug-alawun kamo kang sangka laki nga nagadara kang sangka tibud nga may tubig. Sunda ninyo tana hasta sa balay nga anang pagasudlan, 11kag hambalan ninyo ang tagbalay, ‘Nagapamangkot ang Maestro kon diin ang kwarto nga pagakan-an nanda kang anang mga disipulo sa pista kang paglampuwas.’ 12Ipakita na kaninyo ang sangka bahul nga kwarto sa ibabaw nga nasangkapan run. Rugto ninyo himsun ang tanan.”

13Nagpanaw sanda, kag pag-abot nanda rugto, nakita nanda ang tanan suno sa ginhambal kananda, kag ginhimus nanda ang pagkaun para sa Pista kang Paglampuwas.

Ang Balaan nga Yapon

(Mateo 26:26-30; Marcos 14:22-26; 1 Corinto 11:23-25)

14Pag-abot kang tion, nagpungko si Jesus para magkaun sa lamesa imaw kang anang mga apostoles. 15Nagkuon tana kananda, “Bahul gid ang akun handum nga mag-imaw kaninyo sa pagkaun sa pista kang paglampuwas sa wara pa ako mag-antos. 16Sugidan ko kamo, indi run ako magkaun ka dya liwan hasta nga matuman ang anang kahulogan ka dya sa tion nga maghari ang Dios.”

17Dayon nagbuul si Jesus kang kupa kag nagpasalamat sa Dios kag nagkuon, “Batona ninyo dya kag huray-hurayun. 18Sugidan ko kamo, umpisa kadya indi run ako liwan mag-inum kang bino nga halin sa ubas hasta nga mag-abot ang adlaw nga maghari ang Dios.”

19Dayon nagbuul tana kang tinapay, kag nagpasalamat sa Dios, kag ginpamihak-pihak dya kag gintugro kananda nga nagakuon, “Amo dya ang akun lawas nga gintugro kaninyo. Himoa ninyo dya sa pagdumdum kanakun.” 20Kag pagkatapos nga makayapon sanda, nagbuul si Jesus kang kupa kag nagkuon, “Ang kupa nga dya amo ang bag-o nga kasugtanan kang Dios nga ginparig-un paagi sa akun dugo nga gin-ula para kaninyo.

21“Pero sugidan ko kamo, ang tawo nga magaluib kanakun kaimaw nakun sa lamesa! 22Tungud nga ang Anak kang Tawo mapatay gid suno sa natalana run, pero makaluluoy gid ang madangatan kang tawo nga magaluib kana!”

23Pagkabati nanda ka dya, nag-umpisa sanda ka pamangkotanay kon sin-o gid kananda ang magahimo ka dya.

Sin-o ang Labaw sa Tanan

24Nagbinais-bais ang mga disipulo kon sin-o gid bala kananda ang kilalahun nga labaw sa tanan. 25Nagkuon si Jesus kananda, “Ang mga hari kang mga bukun ti Judio amo ang nagagahum sa andang mga sinakpan, kag ang mga may awtoridad gusto nga itawgun nga mga ‘Manugbulig kang mga Tawo.’ 26Pero kaninyo tana, bukun ti amo karia. Sa baylo, kon sin-o ang labaw kaninyo tanan, amo ang magpaubus pareho kang libayun, kag kon sin-o ang pangulo amo ang mangin pareho kang surugoon. 27Tungud hay sin-o bala ang labaw, ang nagapungko kag nagakaun sa may lamesa, ukon ang nagasirbe kana? Indi bala ang nagapungko? Pero ako tana kaimaw ninyo nga nagasirbe.”

28“Kamo amo ang nag-unong kanakun sa mga kalisdanan nga akun gin-agyan. 29Pareho nga ako gintugyanan kang Amay nga maghari, kamo man ginatugyanan ko nga maghari, 30kag magakaun kamo kag magainum kaimaw nakun sa akun lamesa sa akun ginharian. Magapungko kamo sa mga trono sa paghukum kang napulo'g darwa ka mga tribo kang Israel.”

Gintagna ni Jesus ang Pagpanginwara ni Pedro kana

(Mateo 26:31-35; Marcos 14:27-31; Juan 13:36-38)

31Nagkuon si Jesus kay Simon, “Pamati, Simon, nagpangayo si Satanas ka pahanugot nga tirawan na kamo, pareho kang pag-ayag kang trigo nga amo ang pagbulag kang timgas sa upa. 32Pero nagpangamuyo ako para kanimo, Simon, nga ang imong pagtoo indi magluya. Kag kon magpanumbalik run gani ang imong karig-un, parig-unun mo man ang imong mga kabugtoan.”

33Nagsabat si Pedro, “Ginoo, handa ako mag-imaw kanimo sa prisohan kag bisan sa kamatayun!”

34Pero nagsabat si Jesus, “Sugidan ko ikaw, Pedro, antes magpamalo ang sulog kadya nga gabii ipanginwara mo ako kang tatlo ka beses.”

Sa Tion kang Kalisdanan

35Dayon nagkuon si Jesus kananda, “Kang ginsugo ko kamo anay nga magpanaw nga wara ti dara nga puyo-puyo, libon ukon sandalyas, may nakulang bala kaninyo?”

Nagsabat sanda, “Wara gid.”

36Kag nagkuon si Jesus kananda, “Pero kar-on tana, kon sin-o kaninyo ang may puyo-puyo ukon libon kinahanglan dar-un na dya, kag ang wara ti espada ibaligya na ang ana nga kunup kag magbakal. 37Sugidan ko kamo, dapat matuman kanakun ang ginakuon sa Kasulatan nga, ‘Ginkabig tana nga isara sa mga malinapasun,’ tungud hay kon ano ang ginakuon sa kasulatan nahanungud kanakun nagakatuman run.”

38Nagkuon ang mga disipulo, “Ginoo, may darwa kami rugya ka espada.”

Nagsabat si Jesus, “Igsakto run ria!”

Nagpangamuyo si Jesus sa Bukid kang mga Olibo

(Mateo 26:36-46; Marcos 14:32-42)

39Pareho kang naandan ni Jesus nagwa tana sa syudad kag mag-agto sa Bukid kang mga Olibo. Nag-imaw man kana ang anang mga disipulo. 40Pag-abot na rugto, nagkuon tana kananda, “Magpangamuyo kamo agud to nga indi kamo madaug kang pagsulay.”

41Dayon nagparayu-rayu tana gawa kananda kag nag-agto sa uruunahan, kag nagluhod tana kag nagpangamuyo. 42Nagkuon tana, “Amay, kon pagbuut nimo, bul-a kanakun ang dyang kupa kang pag-antos. Pero bukun ti akun kabubut-un ang matuman kundi ang imo.” [43May sangka anghel nga naghalin sa langit ang nagpakita kay Jesus kag nagpabakud kana. 44Tungud sa tuman nga kalisud nga ana ginabatyag, nagpangamuyo pa gid tana kang tuduk sa anang tagipusoon kag ang mga balhas daw mga dugo nga nagatinuro sa lupa.]

45Pagkatapos ka pangamuyo ni Jesus nagtindug tana kag nagbalik sa anang mga disipulo kag naabotan na sanda nga nagakaturog tungud sa sobra nga kasubu. 46Nagkuon si Jesus kananda, “Andut nga nagaturog kamo? Bangon kamo kag magpangamuyo agud to nga indi kamo madaug kang pagsulay.”

Ang Pagdakup kay Jesus

(Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-50; Juan 18:3-11)

47Samtang nagahambal pa si Jesus nag-abot ang sangka hubun kang mga tawo, nga ginapangunahan ni Judas, nga isara sa napulo'g darwa ka mga disipulo. Nagparapit tana kay Jesus sa pagharuk kana. 48Pero nagkuon si Jesus kana, “Judas, pagaluiban mo bala ang Anak kang Tawo paagi sa haruk?”

49Kang makita kang mga disipulo nga imaw ni Jesus kon ano run ang matabo, nagkuon sanda, “Ginoo, ipanglabuon bala namun sanda kang amun mga espada?” 50Kag ang isara kananda ginlabo na ang surugoon kang Pinakamataas nga Pari kag nautas gid ang tuo na nga talinga ka dya.

51Pero nagkuon si Jesus, “Husto run ria!” Kag dayon gintandug na ang talinga kang tawo kag gin-ayad dya.

52Dayon nagkuon si Jesus sa mga pangulo kang kaparian kag sa mga gwardya kang Templo kag sa mga kamal-aman kang mga Judio nga nag-agto rugto sa pagdakup kana, “Buyung ako haw nga kinahanglan pa ninyo nga magdara kang mga espada kag ralampus sa pagdakup kanakun? 53Kaimaw ninyo ako adlaw-adlaw sa Templo pero wara man ninyo ako pagdakpa. Ugaring inyo dya nga tion, kag amo man dya ang tion nga magagahum ang kadulum.”

Ginpanginwara ni Pedro si Jesus

(Mateo 26:57-58, 69-75; Marcos 14:53-54, 66-72; Juan 18:12-18, 25-27)

54Dayon gindakup nanda si Jesus kag gindara sa balay kang Pinakamataas nga Pari. Si Pedro nagsunod man pero sa marayu lang. 55Rugto sa tunga kang lagwerta kang palasyo nagdabok sanda kag nagpurungko. Si Pedro nagpungko man kaimaw nanda. 56May sangka surugoon nga bayi nga nakakita kay Pedro nga nagapungko marapit sa may kalayo. Ginhimutadan na ka mayad si Pedro kag nagkuon, “Ang dya nga tawo kaimaw man kang tawo nga to!”

57Pero ginpanginwara dya ni Pedro, “Inday, indi takun ka kilala kana!”

58Burubuhay may sangka laki man nga nakakita kay Pedro, kag nagkuon, “Isara man ikaw kananda!” Pero nagsabat si Pedro, “To, bukun takun!”

59May sangka oras ang nagligad kag may sangka tawo liwan nga nagainsister nga nagakuon, “Wara gid ti pangduha-duha nga ang tawo nga dya imaw kang tawo nga to, tungud hay Galileanhun man tana!”

60Pero nagsabat si Pedro kana, “To, wara gid takun kamaan kon ano ang imong ginapanghambal!” Kag lagi-lagi, samtang nagahambal pa si Pedro, namalo ang sulog. 61Nagbalikid ang Ginoo kag ginturuk si Pedro. Dayon nadumduman ni Pedro ang mga ginkuon kang Ginoo kana, “Antes magpamalo ang sulog kadya nga gabii, ipanginwara mo ako kang makatlo ka beses.”

62Kag nagwa si Pedro nga nagahiribiun ka mayad.

Ginyaguta si Jesus kag Ginbunal

(Mateo 26:67-68; Marcos 14:65)

63Kar-on, ginayaguta kag ginabunal si Jesus kang mga tawo nga nagagwardya kana. 64Ginpuyungan nanda tana kag pamangkoton, “Lat-a kon sin-o ang nagtampa kanimo!” 65Kag duro pa gid ang andang mga ginpanghambal nga pagyaguta kay Jesus.

Si Jesus sa Atubang kang Konseho

(Mateo 26:59-66; Marcos 14:55-64; Juan 18:19-24)

66Pagkaaga, nagsapol ang mga katapo kang konseho nga amo ang mga kamal-aman, ang mga pangulo kang kaparian, kag ang mga manunudlo kang Kasugoan. Kag gindara nanda si Jesus kag ginpaatubang sa konseho. 67Nagkuon sanda kana, “Sugidi kami, kon bala ikaw amo ang Cristo.” Pero nagsabat si Jesus, “Bisan sugidan ko kamo indi man kamo gihapon magpati, 68kag kon pamangkoton ko kamo indi man kamo magsabat. 69Pero umpisa kadya, ang Anak kang Tawo magapungko run sa tuo nayon kang makagagahum nga Dios.”

70Kag nagkuon sanda tanan kana, “Kon amo, Anak ikaw gali kang Dios?”

Nagsabat tana kananda, “Kamo mismo ang nagkuon nga ako amo ria.”

71Kag nagkuon sanda, “Ti, ano pa nga mga pamatuod ang atun kinahanglan? Nabatian run natun mismo sa anang kaugalingun nga ba-ba ang anang ginkuon!”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index