Search form

Lucas 23

Ginpaatubang si Jesus kay Pilato

(Mateo 27:1-2, 11-14; Marcos 15:1-5; Juan 18:28-38)

1Dayon nagtindug ang bilog nga katapo kang konseho kag gindara nanda si Jesus kag ginpaatubang kay Pilato. 2Rugto nag-umpisa sanda ka akusar kana nga nagakuon, “Nadakpan namun ang tawo nga dya nga ginahaylo na ang amun mga kasimanwa nga magpakigbato kontra sa gobyerno, kag ginadili na ang pagbayad kang buwis sa emperador kang Roma, kag ginakuon na nga tana amo ang Cristo, nga sangka hari!”

3Ginpamangkot tana ni Pilato, “Ikaw bala ang hari kang mga Judio?”

Nagsabat si Jesus, “Ginhambal mo run!”

4Gani nagkuon si Pilato sa mga pangulo kang kaparian kag sa mga tawo rugto, “Wara ako ti nakita nga sala sa tawo nga dya.” 5Pero nagpamirit pa gid sanda nga nagakuon, “Paagi sa anang mga ginapanudlo ginahaylo na ang mga tawo sa bilog nga Judea nga manggamo. Nag-umpisa tana sa Galilea kag kar-on nakalambot run rugya!”

Ginpaatubang si Jesus kay Herodes

6Kang mabatian dya ni Pilato, nagpamangkot tana kananda kon si Jesus taga-Galilea. 7Kag kang naman-an na nga naghalin si Jesus sa lugar nga nasakpan kang pagdumarahan ni Herodes, ginpadara na si Jesus kay Herodes nga sa amo man to nga tion rugto sa Jerusalem. 8Nalipay gid si Herodes pagkakita na kay Jesus, tungud hay nabatian na run ang nahanungud kana, kag buhay run gid ang anang handum nga makita si Jesus. Nagalaum si Herodes nga makita na nga maghimo si Jesus kang mga milagro. 9Gani ginpamangkot ni Herodes si Jesus kang duro nga mga pamangkot, pero wara gid magsabat si Jesus. 10Ang mga pangulo kang kaparian kag ang mga manunudlo kang Kasugoan nagtirindug kag gin-akusar nanda si Jesus kang tam-an ka bug-at nga mga akusasyon. 11Ginmulay kag ginyaguta ni Herodes kag kang anang mga suldado si Jesus; dayon ginpasuksokan nanda tana kang manami nga panaptun kag ginpadara pabalik kay Pilato. 12Sa amo gid to nga adlaw si Pilato kag si Herodes nag-amigohay, tungud hay kato anay kontrahanay sanda nga darwa.

Ginsintensyahan si Jesus kang Kamatayun

(Mateo 27:15-26; Marcos 15:6-15; Juan 18:39—19:16)

13Dayon ginpatawag ni Pilato ang mga pangulo kang kaparian kag ang mga manugdumara kag ang mga katawhan. 14Kag nagkuon tana kananda, “Gindara ninyo dya nga tawo kanakun tungud hay kuon ninyo ginapatalang na ang katawhan. Gin-usisa nakun tana sa atubangan ninyo mismo, kag wara gid ako ti nakita nga sala bisan isara sa inyo mga akusasyon kontra kana. 15Amo man si Herodes, wara gid tana ti nakita nga sala sa tawo nga dya, tungud hay ginpabalik na tana rugya kanatun. Ang tawo nga dya wara ti sala nga nahimo agud nga sintensyahan kang kamatayun. 16Ipahanot nakun tana kag pagkatapos hilwayun.” [17Kada pista kinahanglan gid nga maghilway si Pilato kang sangka priso para sa katawhan.] 18Pero ang katawhan nagasinggitan, “Patyun tana! Si Barabas amo ang imo hilwayun para kanamun!” (19Si Barabas nga dya napriso tungud sa sala nga pagpakigbato kontra sa gobyerno nga ginhimo na sa syudad kag tungud man sa sala nga pagpatay.)

20Gusto tana ni Pilato nga buy-an si Jesus, gani naghambal tana liwan sa mga tawo. 21Pero nagsinggitan sanda, “Ilansang tana sa kros! Ilansang tana sa kros!”

22Sa ikatlo nga bes nagkuon si Pilato kananda, “Wanhaw? Ano ang nahimo na nga sala? Wara man ako ti nakita nga sala kana nga nagakadapat tana ipatyun. Ipahanot lang nakun tana, kag pagkatapos buy-an.”

23Pero tudo pa gid ang andang singgit nga nagapamirit nga ilansang si Jesus sa kros. Kag sa urihi nagdaug gid man ang andang ginasinggitan. 24Gani nagpapanaog si Pilato kang anang pamatbat nga anda ginapangayo. 25Ginbuy-an na ang tawo nga andang ginapangayo nga napriso tungud sa sala nga pagpakigbato kontra sa gobyerno kag pagpatay. Pero si Jesus tana gintugyan na kananda agud to nga himoon nanda ang andang gusto himoon kana.

Ginlansang si Jesus sa Kros

(Mateo 27:32-44; Marcos 15:21-32; Juan 19:17-27)

26Kar-on, gindara nanda si Jesus pagwa sa syudad, kag nasug-alaw nanda ang sangka tawo nga naghalin sa uma nga nagapasulud sa syudad nga ginahingaranan kay Simon nga taga-Cirene. Ginhawidan nanda tana kag gintungtong ang kros sa anang abaga kag papas-an kana nga nagasunod kay Jesus.

27Tama gid ka duro nga mga tawo ang nagsurunod kay Jesus. Imaw man ang mga kababainhan nga nagaparanangisun kag nagaparanambutin tungud kana. 28Pero ginbalikid sanda ni Jesus kag ginkun-an, “Kamo nga mga bayi nga taga-Jerusalem, indi kamo maghibi para kanakun. Ang inyo kaugalingun kag inyo mga kabataan ang inyo hibian. 29Tungud hay magaabot ang adlaw nga magakuon ang mga tawo, ‘Bulahan ang mga bayi nga indi makapamata, kag ang mga wara gid makapamata, kag ang wara makapasuso.’ 30Sa amo man to nga mga adlaw magakuon ang mga tawo sa mga bukid nga, ‘Tiphagi kami!’ kag magakuon sa mga bakulod nga, ‘Taboni kami!’ 31Tungud hay kon amo dya ang anda ginahimo kanakun nga wara ti sala, sobra pa gid ang himoon nanda sa tawo nga may sala.”

32May darwa man ka tawo nga mga kriminal nga gindara nanda agud patyun imaw ni Jesus. 33Kang pag-abot nanda sa lugar nga ginatawag “Bagol” rugto nanda tana ginlansang sa kros, kag amo man ang darwa ka kriminal, ang isara sa tuo nayon ni Jesus kag ang isara tana sa anang wala. [34Naghambal si Jesus, “Amay, patawara sanda hay wara sanda kamaan kang andang ginahimo!” ]

Ang mga suldado tana naggabot-gabot sa paghururay kang anang mga bayo. 35Ang mga tawo rugto nagatirindug lang kag nagalantaw samtang ginayaguta si Jesus kang mga pangulo kang mga Judio, nga nagakuon, “Ginluwas na ang iba; luwasun na man ang anang kaugalingun kon tana amo ang Cristo, ang pinili kang Dios!”

36Ginyaguta man si Jesus kang mga suldado. Nagparapit sanda kana kag gintungholan nanda tana kang langgaw, 37nga nagakuon, “Luwasa ang imo kaugalingun kon ikaw ang hari kang mga Judio!”

38Sa may ulohan nayon ni Jesus may nasulat nga mga pulong, “Amo dya ang Hari kang mga Judio.”

39Ang isara sa mga kriminal nga nalansang man sa kros, gin-insultohan na si Jesus, “Indi bala ikaw ang Cristo? Luwasa ang imo kaugalingun kag pati kami!”

40Pero ginsabdung tana kang isara nga kriminal nga nagakuon, “Wara bala ikaw mahadluk sa Dios? Ginasilotan man ikaw pareho kana. 41Kita nga darwa nagakadapat lang nga silotan tungud sa atun mga ginhimo, pero ang tawo tana nga dya wara makahimo kang sala!”

42Kag nagkuon tana kay Jesus, “Jesus, dumduma man ako kon maghari run ikaw!”

43Nagsabat si Jesus kana, “Sugidan ko ikaw, kadya lagi nga adlaw mangin kaimaw nakun ikaw sa Paraiso!”

Ang Pagkapatay ni Jesus

(Mateo 27:45-56; Marcos 15:33-41; Juan 19:28-30)

44Kang mga udto adlaw run, nagdulum ang bug-os nga lugar hasta sa alas tres ti hapon, 45tungud hay nag-untat sa pagsirak ang adlaw kag ang kurtina kang templo napihak sa darwa. 46Dayon nagsinggit si Jesus sa matunog nga limug, “Amay, sa imo mga alima ginatugyan ko ang akun ispirito!” Pagkatapos nga makuon na dya nabugto ang anang ginhawa.

47Kar-on kang makita kang kapitan kang mga suldado ang natabo nga dya, nagdayaw tana sa Dios kag nagkuon, “Matuod gid nga matarung ang tawo nga dya!”

48Ang mga katawhan nga nagtiriripon para maglantaw kang dya nga hitabo, kang makita nanda dya, nagparauli sanda nga nagapamukpok kang andang dughan. 49Pero ang tanan nga mga nakakilala kay Jesus kag ang mga bayi nga nagtawas kana halin pa sa Galilea, nagatirindug rugto sa unahan sa pagturuk kang mga nagakaratabo nga dya.

Ang Paglubung kay Jesus

(Mateo 27:57-61; Marcos 15:42-47; Juan 19:38-42)

50Kar-on, may sangka tawo rugto nga ginahingaranan kay Jose nga taga-Arimatea nga sangka banwa kang mga Judio. Mayad tana kag tarahudon nga tawo kag sangka katapo kang konseho, 51pero wara tana nagpasugot sa andang plano kag ginhimo nga pagpatay kay Jesus. Kag nagahulat tana ka dya kang tion nga magahari ang Dios. 52Ang ginhimo ni Jose, nag-agto tana kay Pilato kag ginpangayo na nga ibul-un ang bangkay ni Jesus sa kros. 53Gintaltal na ang bangkay kag ginputos kang tela nga lino kag ginsulud sa rulubngan nga gin-giab sa bato. Ang rulubngan nga dya wara pa gid malubngi. 54Byernes kato nga adlaw kag burubuhay karia, Adlaw run nga Inugpahuway.

55Ang mga kababainhan nga nagtarawas anay kay Jesus halin pa sa Galilea, nagsunod man kay Jose kag nakita nanda ang rulubngan kag kon paano ang pagbutang kang anang bangkay rugto. 56Dayon nagparauli sanda kag naghanda kang mga pahamot kag inughaplas sa lawas ni Jesus.

Pag-abot kang Adlaw nga Inugpahuway, nagpahuway sanda, suno sa ginakuon sa Kasugoan.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index