Search form

Lucas 24

Ang Pagkabanhaw

(Mateo 28:1-10; Marcos 16:1-8; Juan 20:1-10)

1Aga-aga pa gid kang primero nga adlaw kang semana, ang mga bayi nag-agto sa rulubngan nga nagadara kang andang ginhanda nga mga pahamot. 2Pag-abot nanda rugto, nakita nanda nga ginpaligid run ang bato nga gintakup sa gawang kang rulubngan. 3Pero kang pagsulud nanda, wara nanda makita ang bangkay ni Ginoong Jesus. 4Samtang natingala sanda nahanungud sa mga butang nga dya, hinali lang nga may nagtindug nga darwa ka laki sa ingud nanda, nga nagabayo kang makasirilaw. 5Gindakup sanda kang kahadluk kag nagkuub run lang sanda. Naghambal ang darwa ka laki kananda, “Andut nga ginapangita ninyo ang buhi rugya sa mga patay? 6Wara tana rugya. Nabanhaw tana run! Panumduma ninyo ang anang ginkuon kaninyo kang rugto pa tana sa Galilea, 7nga ang Anak kang Tawo kinahanglan itugyan sa alima kang mga tawo nga makasasala, igalansang nanda tana sa kros, pero sa ikatlo nga adlaw mabanhaw tana.”

8Kag nadumduman kang mga bayi ang mga ginpanghambal ni Jesus. 9Pagkapauli nanda halin sa rulubngan ginsugid nanda ang tanan nga mga butang nga dya sa napulo'g isara ka mga disipulo kag sa iba pa nga mga kaimaw nanda. 10Ang mga kababainhan nga to amo sanday Maria Magdalena, Juana kag Maria nga nanay ni Santiago. Sanda ka dya kag ang iba pa nga mga kababainhan amo ang nagpanugid kang mga butang nga dya sa mga apostoles. 11Pero abi kang mga apostoles nga lango-lango lang ang mga ginapanghambal kang mga bayi, gani nga wara sanda magpati. 12Pero si Pedro tana nagtindug kag magdalagan paagto sa rulubngan. Pag-abot na rugto, nagkuub tana kag naglingling kag wara tana ti iba nga nakita magluwas lang sa panaptun nga lino. Gani nag-uli tana nga natingala kon ano ang natabo.+

Ang Darwa nga nagapanaw Paagto sa Emaus

(Marcos 16:12-13)

13Sa amo gid to nga adlaw, ang darwa sa mga disipulo ni Jesus nagapanaw paagto sa baryo nga ginatawag Emaus - mga napulo'g isara ka kilometro ang karayuun na ka dya sa Jerusalem. 14Nagaistoryahanay sanda ka dya nga darwa nahanungud sa tanan nga mga butang nga nagkaratabo. 15Samtang nagaistoryahanay sanda, si Jesus mismo nagparapit kag nag-imaw kananda sa pagpanaw. 16Nakita man nanda tana, pero wara nanda tana makilala. 17Ginpamangkot sanda ni Jesus, “Ano bala ang ginaistoryahan ninyo nga darwa samtang nagapanaw kamo?”

Nagduyu sanda nga masinurub-un ang andang pungyahun. 18Ang isara kananda nga ginahingaranan kay Cleopas nagkuon kay Jesus, “Daw ikaw lang bay siguro ang dumaray-o rugya sa Jerusalem nga wara makamaan kang mga nagkaratabo sa kadya nga mga inadlaw.”

19Namangkot liwan si Jesus, “Nahanungud sa ano nga mga butang?”

Nagsabat ang darwa, “Ang mga natabo nahanungud kay Jesus nga taga-Nazaret, nga sangka propeta nga gamhanan sa pulong kag sa buhat, sa atubang kang Dios kag sa tawo. 20Gintugyan tana kang amun mga pangulo kang kaparian kag kang mga manugdumara agud sintensyahan kang kamatayun kag ginlansang nanda tana sa kros. 21Nagalaum daad kami nga tana amo ang magahilway sa Israel. Magluwas pa dyan karia, amo run dya ang ikatlo nga adlaw halin nga natabo ang mga butang nga dya. 22Kag natingala pa gid kami sa ginkuon kang mga bayi nga imaw namun. Tungud hay aga pa gid nga nag-agto sanda sa rulubngan, 23pero wara nanda makita ang bangkay ni Jesus. Kag nagpauli sanda nga nagakuon nga may mga anghel kuno sanda nga nakita nga nagkuon kananda nga buhi si Jesus. 24Ang iba sa amun mga kaibahan nag-agto man sa rulubngan, kag kon ano ang ginsugid kang mga bayi amo man ang andang nakita, pero wara nanda makita si Jesus rugto.”

25Pagkatapos, nagkuon si Jesus kananda, “Mga mango kamo! Andut nga indi lagi kamo magpati sa mga ginkuon kang mga propeta! 26Indi bala nga kinahanglan mag-antos anay ang Cristo kang dya nga mga butang antes na maangkun ang anang himaya?” 27Kag ginpaathag ni Jesus kananda ang tanan nga ginakuon sa Kasulatan nahanungud sa anang kaugalingun, umpisa sa mga libro nga sinulat ni Moises hasta sa tanan nga mga sinulat kang mga propeta.

28Kang nagahinamput run sanda sa baryo nga anda pagaagtonan, nagpakita si Jesus nga daw sa magapadayon lang tana sa pagpanaw. 29Pero ginhawidan nanda tana nga nagakuon, “Imaw run lang ikaw kanamun, tungud hay sirum run, kag burubuhay gabii run.” Gani nagdayon tana sa balay imaw kananda. 30Kang kaimaw nanda tana sa lamesa, nagbuul tana kang tinapay kag nagpasalamat sa Dios, kag dayon ginpamihak-pihak na dya kag gintugro kananda. 31Amo to kag nakamaradmad sanda kag nakilala nanda tana, pero nadura tana sa andang panuruk. 32Nagkinun-anay sanda nga darwa, “Amo gali to nga kanami kang atun pamatyag samtang nagapakighambal tana kanatun sa may dalanun kag nagapaathag kang kasulatan kanatun!”

33Nagtindug sanda dayon kag nagpanaw pabalik sa Jerusalem. Naabotan nanda rugto ang napulo'g isara ka mga disipulo nga nagatiriripon kag ang iba pa gid nanda nga mga kaibahan 34nga nagakuon, “Matuod gid nga nabanhaw ang Ginoo! Nagpakita tana kay Simon!”

35Dayon ginsugid man kang darwa nga dya ang natabo kananda sa may dalanun, kag kon paano nga nakilala nanda si Jesus paagi sa pagpamihak-pihak na kang tinapay.

Nagpakita si Jesus sa Anang mga Disipulo

(Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Juan 20:19-23; Binuhatan 1:6-8)

36Samtang nagahambal pa sanda nahanungud ka dya, hinali lang nga nagtindug si Jesus sa tunga nanda kag nagkuon kananda, “Ang kalinung mangin rugyan kaninyo!”+

37Nangusyan sanda kag nahadluk tungud hay abi nanda murto ang anda nga nakita. 38Pero nagkuon tana kananda, “Andut bala nga natublag kamo, kag andut nga nagapangduha-duha kamo? 39Sulnga ninyo ang akun mga alima kag mga kahig; ako gid dya! Hikapa ninyo ako kag maman-an ninyo, tungud hay ang murto tana wara ti kusug kag tul-an, akun tana may kusug kag tul-an takun nga makita ninyo.”

40Pagkakuon na ka dya ginpakita na kananda ang anang mga alima kag kahig.+ 41Indi gihapon sanda makapati tungud sa andang kalipay kag katingala. Dayon nagpamangkot si Jesus kananda, “May pagkaun kamo rugya?” 42Gintugroan nanda tana kang sinugba nga isda. 43Ginbuul na dya kag ginkaun samtang nagasulung sanda kana.

44Dayon nagkuon tana kananda, “Amo run dya nga mga butang ang akun ginkuon kaninyo katong kaimaw pa ninyo ako, nga ang tanan nga nasulat nahanungud kanakun sa kasugoan ni Moises kag sa mga sinulat kang mga propeta, kag sa mga Salmo kinahanglan nga matuman gid.”

45Dayon, ginbuksan ni Jesus ang andang panghuna-huna agud to nga mahangpan nanda ang kasulatan. 46Nagkuon tana kananda, “Amo dyaay ang ginakuon sa Kasulatan: ang Cristo kinahanglan nga mag-antos kag sa ikatlo nga adlaw mabanhaw halin sa mga minatay. 47Paagi sa anang ngaran, ang paghinulsul kag ang pagpatawad kang sala kinahanglan iwali sa tanan nga nasyon, umpisa sa Jerusalem. 48Kamo amo ang mga manugpamatuod sa mga butang nga dya. 49Ako mismo ang magapadara kaninyo kang ginsaad kang akun Amay. Pero indi anay kamo maghalin rugya sa Jerusalem, hasta nga maaaguman ninyo ang gahum nga magahalin sa langit.”

Gindara si Jesus sa Langit

(Marcos 16:19-20; Binuhatan 1:9-11)

50Pagkatapos ka dya, gindara na sanda sa gwa kang syudad hasta sa may Betania, kag ginbayaw na ang anang mga alima kag ginbindisyonan na sanda. 51Samtang ginabindisyonan na sanda, nagpahamulag tana kananda kag gindara tana palangit. 52Dayon ginsimba nanda tana, kag nagbalik sanda sa Jerusalem nga tuman ang andang kalipay, 53kag pirme gid sanda sa Templo nga nagadayaw sa Dios.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index