Search form

Lucas 24:36

Nagpakita si Jesus sa Anang mga Disipulo

(Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Juan 20:19-23; Binuhatan 1:6-8)

36Samtang nagahambal pa sanda nahanungud ka dya, hinali lang nga nagtindug si Jesus sa tunga nanda kag nagkuon kananda, “Ang kalinung mangin rugyan kaninyo!”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index