Search form

Lucas 3

Ang Pagpangwali ni Juan nga Manugbawtiso

(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Juan 1:19-28)

1Sa ikanapulo kag lima ka tuig nga pagdumara ni Tiberius bilang emperador, si Ponsio Pilato amo ang gobernador kang Judea, si Herodes tana amo ang nagadumara kang Galilea, kag ang anang bugto nga si Felipe amo ang nagadumara sa mga nasakpan kang Iturea kag Traconite, kag si Lisanias amo ang nagadumara kang Abilinia. 2Ang pinakamataas tana nga mga pari amo sanday Anas kag Caifas. Sa amo man dya nga tion, rugto sa naligwin nga lugar, si Juan nga bata ni Zacarias nakabaton kang mensahe halin sa Dios. 3Gani naglibot si Juan sa tanan nga lugar nga nasakpan kang Suba kang Jordan. Nagapangwali tana nga nagakuon, “Maghirinulsul kamo kag magbiriya sa inyo mga sala kag magpabawtiso agud patawarun kamo sa inyo mga sala!” 4Amo dya ang katumanan kang ginsulat anay ni Propeta Isaias nga,

“May sangka tawo nga nagahambal sa matunog nga limug rugto sa kamingawan.

‘Iaman ninyo ang dalan kang Ginoo;

tadlunga ninyo ang anang mga pagaagyan.

5Tampukan ang kada lugar nga manaba,

kag tapanun ang kada bakulod kag kabukidan,

tadlungun ang mga tiko-tiko nga dalan,

kag panamiun ang mga batsihun nga aragyan.

6Kag makita kang tanan nga mga katawhan ang pagluwas nga pagahimoon kang Dios.’”

7Ginkun-an ni Juan ang tama ka duro nga mga tawo nga nag-aragto kana sa pagpabawtiso, “Mga sawa kamo! Sin-o ang nagpamaan kaninyo nga makapalagyo kamo sa silot kang Dios nga magaabot? 8Kon matuod nga naghinulsul kamo sa inyo mga sala, maghimo kamo kang mga butang nga makapamatuod nga naghinulsul kamo, kag indi kamo magkuon sa inyo kaugalingun nga mga linahi kamo ni Abraham. Tungud hay sugidan ko kamo, sarang himoon kang Dios ang mga bato nga dya nga mangin linahi ni Abraham. 9Bisan gani kadya ang wasay nahanda run nga itapas sa kahoy; ang kada kahoy nga wara nagapamunga kang mayad pagatapsun kag itablug sa kalayo.”

10Nagpamangkot ang mga tawo kana, “Ti, ano bay ang amun himoon?”

11Nagsabat tana, “Kon sin-o kaninyo ang may darwa ka panid nga bayo, kinahanglan itugro na ang isara sa tawo nga wara ti ginasuksok, kag kon sin-o man ang may pagkaun, paambitun na man ang iba.”

12May mga manugsukot man kang buwis nga nag-agto kay Juan para magpabawtiso. Nagpamangkot sanda kana, “Maestro, ano ang amun himoon?”

13Nagsabat si Juan kananda, “Indi kamo magsukot kang sobra sa inyo surokton.” 14May mga suldado man nga nagpamangkot kana, “Ti, kami tamun bay, ano tana ang amun himoon?”

Nagsabat si Juan kananda, “Indi kamo magbuul kang kwarta kang iba paagi sa pirit ukon magbutang-butang kang sala sa bisan kay sin-o. Magkuntinto lang kamo sa ginasweldo kaninyo.”

15Ang mga tawo nakabatyag kang makaharawat-hawat nga paglaum. Ginhaum-haum nanda nga si Juan amo run ang Cristo nga anda ginapaabot. 16Ginkun-an sanda tanan ni Juan, “Ginabawtisohan ko kamo sa tubig, pero may magaabot nga labaw pa gid kanakun, nga bisan pa gani ang paghubad kang higot kang anang sandalyas bukun ako ti takus. Pagabawtisohan na kamo kang Balaan nga Ispirito kag kalayo. 17Pagabulagun na ang mga tawo nga mayad sa mga malain, pareho kang nagatahup tana kang lamigas nga ginapain na ang timgas sa upa. Ang timgas pagatipunon na sa kamarin, kag ang upa tana itablug na sa kalayo nga wara ti katapusan ang ana nga pagdaba-daba.”

18Sa nagkalain-lain nga paagi gintudloan ni Juan ang mga tawo kag ginwali na man kananda ang Mayad nga Balita. 19Pero ginsabdung ni Juan si Herodes nga gobernador tungud kang anang relasyon kay Herodias nga ana bayaw, kag tungud man sa iba pa nga mga malain nga ana ginahimo. 20Kag naghimo pa gid si Herodes ka mas malain nga butang nga amo ang pagpapriso kay Juan.

Ang Pagbawtiso kay Jesus

(Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11)

21Pagkatapos nga mabawtisohan ang tanan nga mga tawo, si Jesus ginbawtisohan man. Samtang nagapangamuyo tana, nagbukas ang langit, 22kag nagkunsad kag nagtungtong kana ang Balaan nga Ispirito sa dagway kang pating. Kag may limug nga naghalin sa langit nga nagakuon, “Ikaw ang akun hinigugma nga Anak; nahamuut gid ako kanimo.”

Ang Lista kang mga Kamal-aman ni Jesus

(Mateo 1:1-17)

23Nagapang-edadun si Jesus kang mga katloan ka tuig kag mag-umpisa tana kang anang buruhatun. Ang pagkamaan kang mga tawo bata tana ni Jose nga bata ni Eli. 24Si Eli bata ni Matat, si Matat bata ni Levi, si Levi bata ni Melqui, si Melqui bata ni Janai, si Janai bata ni Jose, 25si Jose bata ni Matatias, si Matatias bata ni Amos, si Amos bata ni Nahum, si Nahum bata ni Esli, si Esli bata ni Nagai, 26si Nagai bata ni Maat, si Maat bata ni Matatias, si Matatias bata ni Semei, si Semei bata ni Jose, si Jose bata ni Joda, 27si Joda bata ni Joanan, si Joanan bata ni Resa, si Resa bata ni Zorobabel, si Zorobabel bata ni Salatiel, si Salatiel bata ni Neri, 28si Neri bata ni Melqui, si Melqui bata ni Adi, si Adi bata ni Cosam, si Cosam bata ni Elmadam, si Elmadam bata ni Er, 29si Er bata ni Josue, si Josue bata ni Eliezer, si Eliezer bata ni Jorim, si Jorim bata ni Matat, si Matat bata ni Levi, 30si Levi bata ni Simeon, Simeon bata ni Juda, si Juda bata ni Jose, si Jose bata ni Jonam, si Jonam bata ni Eliaquim, 31si Eliaquim bata ni Melea, si Melea bata ni Mena, si Mena bata ni Matata, si Matata bata ni Natan, si Natan bata ni David, 32si David bata ni Jesse, si Jesse bata ni Obed, si Obed bata ni Boaz, si Boaz bata ni Salmon, si Salmon bata ni Naason, 33si Naason bata ni Aminadab, si Aminadab bata ni Admin, si Admin bata ni Arni, si Arni bata ni Ezron, si Ezron bata ni Fares, si Fares bata ni Juda, 34si Juda bata ni Jacob, si Jacob bata ni Isaac, si Isaac bata ni Abraham, si Abraham bata ni Tera, si Tera bata ni Nahor, 35si Nahor bata ni Serug, si Serug bata ni Reu, si Reu bata ni Peleg, si Peleg bata ni Eber, si Eber bata ni Sela, 36si Sela bata ni Cainan, si Cainan bata ni Arfaxad, si Arfaxad bata ni Sem, si Sem bata ni Noe, si Noe bata ni Lamec, 37si Lamec bata ni Metusela, si Metusela bata ni Enoc, si Enoc bata ni Jared, si Jared bata ni Mahalaleel, si Mahalaleel bata ni Cainan, 38si Cainan bata ni Enos, si Enos bata ni Set, si Set bata ni Adam, kag si Adam bata kang Dios.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index