Search form

Lucas 4

Ang Pagsulay kay Jesus

(Mateo 4:1-11; Marcos 1:12-13)

1Naghalin si Jesus sa Jordan nga nagamhan kang Balaan nga Ispirito, kag gindara tana kang Ispirito sa kamingawan 2nga sa diin ginsulay tana kang Yawa sa sulud kang kap-atan ka adlaw. Wara gid tana magkaun sa sulud kang amo to nga mga tinion, gani pagkatapos kato, gin-gutum tana.

3Dayon nagkuon kana ang Yawa, “Kon ikaw ang Anak kang Dios, abi mandoi dyang bato agud mangin tinapay.”

4Nagsabat si Jesus, “Nasulat sa kasulatan, ‘Ang tawo indi lamang sa pagkaun mabuhi.’”

5Dayon gindara tana kang Yawa sa mataas nga lugar kag sa sangka pisuk ginpakita kang Yawa kana ang tanan nga mga ginharian sa kalibutan. 6Kag nagkuon ang Yawa kana, “Itugro ko kanimo ang tanan nga gahum sa pagdumara kananda kag ang manggad nanda kadya, tungud hay ang tanan nga dya natugyan run kanakun kag sarang ko matao sa bisan kay sin-o nga akun gusto itaw-an. 7Gani, ang tanan nga dya mangin imo kon magsimba ikaw kanakun.”

8Pero nagsabat si Jesus, “Nasulat sa Kasulatan, ‘Simbahun mo ang Ginoo nga imo Dios kag tana gid lang ang imo alagadun.’”

9Dayon gindara pa gid si Jesus kang Yawa sa Jerusalem kag ginpatindug sa pinakamataas nga bahin kang Templo. Nagkuon ang Yawa kana, “Kon ikaw ang Anak kang Dios, abi paglumpat halin rugya ka dya. 10Tungud hay nasulat sa Kasulatan nga, ‘Sugoon kang Dios ang anang mga anghel nga bantayan ikaw.’ 11Kag, ‘Pagasapnayun nanda ikaw sa andang mga alima agud indi makasagaid ang imo mga kahig sa mga bato.’”

12Pero nagsabat si Jesus kana, “Nasulat sa Kasulatan, ‘Indi mo pagsulayun ang Ginoo nga imo Dios.’”

13Kang matapos sulayun kang Yawa si Jesus, ana anay dya nga ginbayaan.

Nag-umpisa si Jesus kang Anang Buruhatun sa Galilea

(Mateo 4:12-17; Marcos 1:14-15)

14Pagkatapos kato, nagbalik si Jesus sa Galilea nga nagamhan kang Balaan nga Ispirito. Kag ang balita nahanungud kana naglapnag sa bilog nga lugar. 15Nagpanudlo tana sa mga Sinagoga, kag gindayaw tana kang tanan.

Ang mga taga-Nazaret wara Magbaton Kana

(Mateo 13:53-58; Marcos 6:1-6)

16Dayon nag-agto si Jesus sa Nazaret nga sa diin rugto tana nagbahul. Pareho kang ana naandan, nag-agto tana sa Sinagoga sa Adlaw nga Inugpahuway. Nagtindug tana sa pagbasa kang Kasulatan, 17kag gindawu kana ang libro ni Propeta Isaias. Ginbilad na dya kag nakita na ang bahin nga sa diin amo dya ang nasulat:

18“Ang Ispirito kang Ginoo rugya kanakun,

tungud nga ako ang anang ginpili nga magwali kang mga mayad nga balita sa mga imol.

Ginsugo na ako nga ibantala sa mga bihag ang anda nga kahilwayan,

kag sa mga bulag nga sanda makakita run.

Ginsugo man ako nga luwasun ang mga tawo nga ginapigus.

19Kag ginsugo man ako nga ibantala nga amo run dya ang tion nga pagaluwasun kang Ginoo ang ana katawhan.”

20Pagkatapos nga mabasa ni Jesus ang kasulatan, ginbaruron na dya kag gin-uli sa manugbulig, kag nagpungko tana. Ang tanan nga mga tawo sa sinagoga nagtururuk kana, 21kag nagkuon tana kananda, “Dya nga bahin kang Kasulatan nga inyo nabatian natuman gid kadya nga adlaw.”

22Nanamian gid sanda kana kag natingala sanda sa mga manami nga ana ginapanghambal. Nagkuon sanda, “Indi bala nga bata ria ni Jose?”

23Naghambal si Jesus kananda, “Naman-an ko nga sambitun gid ninyo kanakun ang hurubatun nga nagakuon, ‘Doktor, abi, bulnga anay ang imong kaugalingun.’ Kag ayhan makuon man kamo kanakun nga, ‘Abi himoa man rugya sa imo kaugalingun nga banwa ang amun nabatian nga imo mga ginpanghimo rugto sa Capernaum.’” 24Nagkuon pa gid si Jesus, “Sugidan ko kamo, ang propeta wara ginabaton sa ana mismo kaugalingun nga banwa. 25Pamati kamo, matuod ria nga kang tion pa anay ni Propeta Elias tatlo kag tunga ka tuig nga wara gid mag-uran. Tuman gid nga kagutum ang nag-abot sa bilog nga lugar, kag raku nga mga bayi nga balo sa Israel ang nagakinahanglan kang bulig, 26pero wara ginsugo kang Dios si Elias nga magbulig sa bisan kay sin-o kananda, kundi nga ginsugo tana sa sangka balo nga bayi nga nagauli sa Zarepta nga sakup kang tiritoryo kang Sidon. 27Amo man ria ang natabo sa tion anay ni Propeta Eliseo. Raku ang mga aruon kato sa Israel, pero wara gid ti bisan isara kananda nga gin-ayad magluwas lang kay Naaman nga taga-Siria.”

28Kar-on, nag-ugut gid ang mga tawo sa Sinagoga pagkabati nanda kadya. 29Nagtirindug sanda kag ginpagwa si Jesus sa banwa. Gindara nanda tana sa ibabaw kang bakulod nga sa diin nahamtang ang andang banwa, agud nga itiklod nanda tana sa pil-as. 30Pero nag-agi lang si Jesus sa tunga nanda kag magpanaw.

Ang Tawo nga Ginsudlan kang Demonyo

(Marcos 1:21-28)

31Nag-agto si Jesus sa banwa kang Capernaum nga sakup kang Galilea, kag rugto nagpanudlo tana sa mga tawo sa Adlaw nga Inugpahuway. 32Natingala sanda tanan sa anang mga pagpanudlo tungud hay may awtoridad tana kon maghambal. 33Rugto sa sinagoga may tawo nga ginsudlan kang demonyo. Nagasinggitan tana nga nagakuon, 34“Jesus nga taga-Nazaret, ano ang labut mo kanamun? Nag-agto bala ikaw rugya sa pagpapas kanamun? Kilala ko ikaw, ikaw ang Balaan nga ginpadara kang Dios!”

35Ginsabdung ni Jesus ang demonyo, “Paghipus dyan, kag magwa sa tawo nga ria!” Dayon ginlampus kang demonyo ang tawo sa atubang kang mga katawhan kag nagwa tana nga wara man maiwan ang tawo.

36Natingala gid ang mga tawo kag nagkinun-anay sanda, “Ano tana nga mga tinaga dya man? May awtoridad kag gahum tana sa pagmando sa mga demonyo nga magwa kag nagatuman sanda kana!” 37Kag ang balita nahanungud kay Jesus naglapnag sa bisan diin nga lugar sa palibot.

Nagpang-ayad si Jesus kang Duro nga mga Masakitun

(Mateo 8:14-17; Marcos 1:29-34)

38Pagkatapos kato, naghalin si Jesus sa sinagoga kag nag-agto sa balay ni Simon. Nataboan nga ang ugangan nga bayi ni Simon nagamasakit kag taas ang anang hilanat. Gani ginpangabay nanda si Jesus nga aydun tana. 39Nagparapit kag nagtindug si Jesus sa kilid kag ginmandoan ang hilanat nga maghalin. Nadura ang hilanat kang bayi kag lagi-lagi nagbangon tana kag ginsirbihan na sanda.

40Pagkasirum, ang tanan nga mga may amigo nga nagamasakit kang mga nagkalain-lain nga mga balatian gindara nanda kay Jesus. Gintandug ni Jesus kang anang alima ang kada isara kananda kag gin-ayad sanda tanan. 41Naggurowa man ang mga demonyo sa duro nga mga tawo nga nagasinggitan, “Ikaw ang Anak kang Dios!”

Ginpangsabdung sanda ni Jesus kag wara na gintugotan nga maghambal, tungud hay naman-an nanda nga tana amo ang Cristo.

Nagpangwali si Jesus sa mga Sinagoga

42Pagkaaga, nagwa si Jesus sa banwa kag nag-agto sa sangka mamingaw nga lugar. Ginsagap tana kang mga tawo kag kang makita nanda tana, ginpangabay nanda tana nga indi anay magpanaw. 43Pero nagsabat tana kananda, “Kinahanglan iwali ko man sa iba nga banwa ang Mayad nga Balita nahanungud sa paghari kang Dios tungud nga amo ria ang tinutuyo kang Dios kanakun.”

44Gani nagpangwali si Jesus sa mga sinagoga sa bilog nga Judea.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index