Search form

Lucas 4:23

23Naghambal si Jesus kananda, “Naman-an ko nga sambitun gid ninyo kanakun ang hurubatun nga nagakuon, ‘Doktor, abi, bulnga anay ang imong kaugalingun.’ Kag ayhan makuon man kamo kanakun nga, ‘Abi himoa man rugya sa imo kaugalingun nga banwa ang amun nabatian nga imo mga ginpanghimo rugto sa Capernaum.’”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index